Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Bochotnicy

Archiwum Państwowe w Lublinie
- brak danych - 1810-1938
- brak danych - 1810 - 1917
1923 - 1926
1928 - 1938
- brak danych - częściowo
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
łaciński
rosyjski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Z dniem 15 sierpnia 1810 r. wprowadzono na terenach przyłączonej do Księstwa Warszawskiego Lubelszczyzny obowiązek prowadzenia świeckich akt stanu cywilnego w oparciu o uregulowania Kodeksu Cywilnego Napoleona. Mimo świeckiego charakteru rejestracji rolę urzędników stanu cywilnego powierzono duchownym katolickim obu obrządków. Wprowadzone gminy, w których dokonywano rejestracji ludności, pod względem terytorialnym były najczęściej tożsame z parafiami rzymskokatolickimi oraz greckokatolickimi i obejmowały ogół ludności zamieszkałej na danym terenie (również ludność wyznań protestanckich i wyznania mojżeszowego). Proboszcz parafii w Bochotnicy (pow. kazimierski) także sprawował w tym czasie obowiązki urzędnika stanu cywilnego.
Akty stanu cywilnego (urodzeń, zapowiedzi, małżeństw i zgonów) spisywane były w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. Do sporządzanych metryk dołączano alegaty (m. in. załączane do spisywanego aktu małżeństwa odpisy metryk urodzenia, lub akty znania narzeczonych, urzędowe sprostowania i uzupełnienia aktów). Księgi były zamykane wraz z końcem roku, sporządzano do nich indeks osobowy, jeden egzemplarz pozostawał w parafii a drugi przekazywano do właściwego terytorialnie Sądu Pokoju w Kazimierzu.
W 1826 r. na mocy Kodeksu Cywilnego Królestwa Polskiego akta stanu cywilnego prowadzone przez duchownych katolickich zyskały walor zarówno aktów świeckich, jak i religijnych, w związku z tym wyłączono spod ich kompetencji ludność innych wyznań chrześcijańskich oraz Żydów, tworząc dla nich odrębne urzędy stanu cywilnego.
Rejestracja w aktach stanu cywilnego nadal odbywała się w systemie podwójnym. Zawierające jeden typ aktów unikaty (księgi pierwopisowe) zapisywano zazwyczaj przez kilka lat, aż do zapełnienia księgi. Tożsame z nimi pod względem treści metryk duplikaty (wtóropisy), obejmujące akty urodzeń małżeństw i zgonów, zamykano wraz z końcem roku, sporządzano indeks, dołączano do nich alegaty i przekazywano do Sądu Pokoju. Bezpośredni nadzór nad prowadzeniem akt sprawował dziekan (Dziennik Praw Królestwa Polskiego t.10, s. 41-84).
Do 1867 r. akty stanu cywilnego sporządzano w języku polskim, od roku 1868 po rosyjsku. Ponadto wprowadzono datację aktów wg obowiązującego w Cesarstwie Rosyjskim kalendarza juliańskiego (12-13 dni różnicy w stosunku do kalendarza gregoriańskiego).
Usankcjonowane przez Kodeks Cywilny Królestwa Polskiego zasady rejestracji aktów stanu cywilnego z niewielkimi modyfikacjami przetrwały na terenie byłego zaboru rosyjskiego do roku 1945. Na podstawie dekretu Rady Ministrów z 25 września 1945 r. z dniem 1 stycznia 1946 r. zlikwidowano wyznaniowe urzędy stanu cywilnego, powołując na ich miejsce w każdej gminie urzędy państwowe (Dziennik Ustaw, Nr 48, poz. 272-273).
Siedziba parafii: Bochotnica, pow. kazimierski i nowoaleksandryjski, diecezja lubelska, dekanat kazimierski i nowoaleksandryjski
Kościół p.w. św. Jana Chrzciciela (fundacja przed 1425 r.)
Miejscowości należące do parafii: Antopol, Bochotnica, Chruszczów, Cynków, Czesławice, Nałęczów, Sadurki, Strzelce, Kolonia, Las Bochotnicki
Status prawny: urzędy stanu cywilnego i metrykalne - akta metrykalne
I. AKTA CYWILNE
księgi urodzeń, zapowiedzi, małżeństw i zgonów z lat 1810-1814, 1816-1817, 1819-1825, sygn. 1, 4, 6, 8, 11-12, 15-16, 18, 20, 22, 24, 26 (13 j.a.);
alegaty z lat 1810-1815, 1817-1824, sygn. 2-3, 5, 7, 9-10, 13-14, 17, 19, 21, 23, 25, 137 (14 j.a.);
II. AKTA CYWILNO-RELIGIJNE
księgi wtóropisowe urodzeń, małżeństw i zgonów (duplikaty) z lat 1826-1917, sygn. 27-33, 35, 37-39, 41-42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58-59, 61, 63-64, 66, 68, 70-71, 73, 75, 77, 79, 81-91, 93-95, 97-98, 100-103, 105-110, 112-126, 128-136, 155-157, 159-164 (92 j.a.);
alegaty z lat 1826, 1828, 1832-1833, 1836-1872, 1874-1906, 1912, 1914, 1923-1926, 1928, 1931-1932, 1935, 1938, sygn. 27, 29, 34, 36, 40, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 60, 62-63, 65, 67, 69-70, 72, 74, 76, 78, 80-83, 92, 96, 99, 104, 111, 120, 127, 138-154, 158 (w tym 45 odrębnych j.a.);
ZoSIA; baza PRADZIAD; zmikrofilmowane księgi z lat 1810-1877, nr mikrofilmów: 370984-371028, 392457-392476

Amount of archival material

164

164

0

2.02

2.02

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -