Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Bordziłówce

Archiwum Państwowe w Lublinie
- brak danych - 1810-1891
- brak danych - 1810 - 1834
1838 - 1891
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
łaciński
rosyjski
inwentarz książkowy Yes ZoSIA
Z dniem 15 sierpnia 1810 r. wprowadzono na terenach przyłączonej do Księstwa Warszawskiego Lubelszczyzny obowiązek prowadzenia świeckich akt stanu cywilnego w oparciu o uregulowania Kodeksu Cywilnego Napoleona. Mimo świeckiego charakteru rejestracji rolę urzędników stanu cywilnego powierzono duchownym katolickim obu obrządków. Wprowadzone gminy, w których dokonywano rejestracji ludności, pod względem terytorialnym były najczęściej tożsame z parafiami rzymskokatolickimi oraz greckokatolickimi i obejmowały ogół ludności zamieszkałej na danym terenie (również ludność wyznań protestanckich i wyznania mojżeszowego). Także proboszcz parafii w Bordziłówce (pow. konstantynowski) sprawował w tym czasie obowiązki urzędnika stanu cywilnego.
Akty stanu cywilnego (urodzeń, zapowiedzi, małżeństw i zgonów) spisywane były w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. Do sporządzanych metryk dołączano alegaty (m. in. załączane do spisywanego aktu małżeństwa odpisy metryk urodzenia, lub akty znania narzeczonych, urzędowe sprostowania i uzupełnienia aktów). Księgi były zamykane wraz z końcem roku, sporządzano do nich indeks osobowy, jeden egzemplarz pozostawał w parafii a drugi przekazywano do właściwego terytorialnie Sądu Pokoju.
W 1826 r. na mocy Kodeksu Cywilnego Królestwa Polskiego akta stanu cywilnego prowadzone przez duchownych katolickich zyskały walor zarówno aktów świeckich, jak i religijnych, w związku z tym wyłączono spod ich kompetencji ludność innych wyznań chrześcijańskich oraz Żydów, tworząc dla nich odrębne urzędy stanu cywilnego.
Rejestracja w aktach stanu cywilnego nadal odbywała się w systemie podwójnym. Zawierające jeden typ aktów unikaty (księgi pierwopisowe) zapisywano zazwyczaj przez kilka lat, aż do zapełnienia księgi. Tożsame z nimi pod względem treści metryk duplikaty (wtóropisy), obejmujące akty urodzeń małżeństw i zgonów, zamykano wraz z końcem roku, sporządzano indeks, dołączano do nich alegaty i przekazywano do Sądu Pokoju. Bezpośredni nadzór nad prowadzeniem akt sprawował dziekan konstantynowski (Dziennik Praw Królestwa Polskiego t.10, s. 41-84).
Parafia została zlikwidowana w roku 1891 a obowiązki duszpasterskie przejął administrator parafii w Huszlewie. Po 1918 roku miejscowości należące uprzednio do parafii bordziłowskiej zostały włączone do parafii w Leśnej Podlaskiej.
Do 1867 r. akty stanu cywilnego sporządzano w języku polskim, od roku 1868 w języku rosyjskim. Ponadto obok zapisu dat zgodnego z obowiązującym do tej pory w Królestwie Polskim kalendarzem gregoriańskim wprowadzono datację wg kalendarza juliańskiego (12-13 dni różnicy).
Siedziba parafii: Bordziłówka (Bordziłówka Stara, obecnie Stara Bordziłówka), diecezja lubelska, dekanat konstantynowski
Kościół p.w. św. Macieja Apostoła (fundacja 1647 r.)
Miejscowości należące do parafii: Bordziłówka, Droblin, Kiełbaski, Koszelówka, Osówka, Pasieka, Podleśna, Witulin
Status prawny: urzędy stanu cywilnego i metrykalne - akta metrykalne
I. AKTA CYWILNE
księgi urodzeń, zapowiedzi, małżeństw i zgonów z lat 1810-1825, sygn. 1, 3-9, 11-17 (15 j.a.);
alegaty z lat 1811, 1815, 1817-1821, sygn. 2, 6, 8, 10-13 (w tym 2 odrębne j.a.);
II. AKTA CYWILNO-RELIGIJNE
księgi wtóropisowe urodzeń, małżeństw i zgonów (duplikaty) z lat 1826-1834, 1838-1891, sygn. 18-22, 24-28, 30, 32, 34, 36-41, 43, 45-87 (63 j.a.);
alegaty z lat 1830, 1838-1844, 1847-1851, 1853-1872, 1874-1875, 1879-1886, 1888, 1890-1891, sygn. 23, 29, 31, 33, 35-37, 42, 44-47, 49-68, 70-71, 75-82, 84, 86-88 (w tym 8 odrębnych j.a.);
ZOSIA, baza PRADZIAD; zmikrofilmowane księgi z lat 1855-1876, nr mikrofilmów: 392484-392505;

Amount of archival material

88

88

0

0.72

0.72

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -