Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Bystrzycy

Archiwum Państwowe w Lublinie
- brak danych - 1810-1945
- brak danych - 1810 - 1933
1935 - 1945
- brak danych - częściowo
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
łaciński
niemiecki
rosyjski
francuski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Z dniem 15 sierpnia 1810 r. wprowadzono na terenach przyłączonej do Księstwa Warszawskiego Lubelszczyzny obowiązek prowadzenia świeckich akt stanu cywilnego w oparciu o uregulowania Kodeksu Cywilnego Napoleona. Mimo świeckiego charakteru rejestracji rolę urzędników stanu cywilnego powierzono duchownym katolickim obu obrządków. Wprowadzone gminy, w których dokonywano rejestracji ludności, pod względem terytorialnym były najczęściej tożsame z parafiami rzymskokatolickimi oraz greckokatolickimi i obejmowały ogół ludności zamieszkałej na danym terenie (również ludność wyznań protestanckich i wyznania mojżeszowego). Także proboszcz parafii w Bystrzycy (pow. lubelski) sprawował w tym czasie obowiązki urzędnika stanu cywilnego.
Akty stanu cywilnego (urodzeń, zapowiedzi, małżeństw i zgonów) spisywane były w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. Do sporządzanych metryk dołączano alegaty (m. in. załączane do spisywanego aktu małżeństwa odpisy metryk urodzenia, lub akty znania narzeczonych, urzędowe sprostowania i uzupełnienia aktów). Księgi były zamykane wraz z końcem roku, sporządzano do nich indeks osobowy, jeden egzemplarz pozostawał w parafii a drugi przekazywano do właściwego terytorialnie Sądu Pokoju w Lublinie.
W 1826 r. na mocy Kodeksu Cywilnego Królestwa Polskiego akta stanu cywilnego prowadzone przez duchownych katolickich zyskały walor zarówno aktów świeckich, jak i religijnych, w związku z tym wyłączono spod ich kompetencji ludność innych wyznań chrześcijańskich oraz Żydów, tworząc dla nich odrębne urzędy stanu cywilnego.
Rejestracja w aktach stanu cywilnego nadal odbywała się w systemie podwójnym. Zawierające jeden typ aktów unikaty (księgi pierwopisowe) zapisywano zazwyczaj przez kilka lat, aż do zapełnienia księgi. Tożsame z nimi pod względem treści metryk duplikaty (wtóropisy), obejmujące akty urodzeń małżeństw i zgonów, zamykano wraz z końcem roku, sporządzano indeks, dołączano do nich alegaty i przekazywano do Sądu Pokoju. Bezpośredni nadzór nad prowadzeniem akt sprawował dziekan (Dziennik Praw Królestwa Polskiego t.10, s. 41-84).
Do maja 1868 r. księgi stanu cywilnego prowadzone były w języku polskim, później zaś po rosyjsku. Ponadto obok zapisu dat zgodnego z obowiązującym do tej pory w Królestwie Polskim kalendarzem gregoriańskim wprowadzono datację wg kalendarza juliańskiego (12-13 dni różnicy).
Usankcjonowane przez Kodeks Cywilny Królestwa Polskiego zasady rejestracji aktów stanu cywilnego z niewielkimi modyfikacjami przetrwały na terenie byłego zaboru rosyjskiego do roku 1945. Na podstawie dekretu Rady Ministrów z 25 września 1945 r. z dniem 1 stycznia 1946 r. zlikwidowano wyznaniowe urzędy stanu cywilnego, powołując na ich miejsce w każdej gminie urzędy państwowe (Dziennik Ustaw, Nr 48, poz. 272-273).
Siedziba parafii: Bystrzyca, diecezja lubelska, dekanat lubartowski, lubelski
Kościół p.w. Wniebowzięcia NMP
Miejscowości należące do parafii: Baszki, Boduszyn, Bystrzyca, Charlęż, Długie, Jawidz, Leonówka, Ludwików, Łagiewniki, Łysaków, Niemce, Pliszczyn, Rokitno, Sobianowice, Spiczyn, Turka, Zagrody, Zalesie, Zawadów, Włóki, Wólka Rokicka
Status prawny: urzędy stanu cywilnego i metrykalne - akta metrykalne
I. AKTA CYWILNE
księgi urodzeń, zapowiedzi, małżeństw i zgonów z lat 1810-1811, 1813-1825, sygn. 1-3, 5-6, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33 (18 j.a.);
alegaty z lat 1810-1825, sygn. 4, 7-8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34 (16 j.a.);
II. AKTA CYWILNO-RELIGIJNE
księgi wtóropisowe urodzeń, małżeństw i zgonów (duplikaty) z lat 1826-1875, 1877-1917, sygn. 35, 37-38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56-57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91-141, 154-155, 214, 216-223 (91 j.a.);
alegaty lat 1826-1836, 1838-1915, 1918-1933, 1935-1943, sygn. 36, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 107, 113, 140, 142, 153, 156-213, 215 (w tym 98 odrębnych j.a.);
obecnie gm. Wólka, pow. lubelski; ZoSIA; baza PRADZIAD; zmikrofilmowane księgi z lat 1810-1811, 1813-1875, 1877, nr mikrofilmów: 371557-371610, 392608-392623;

Amount of archival material

223

223

0

3.68

3.68

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -