Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Bychawce

Archiwum Państwowe w Lublinie
- brak danych - 1810-1937
- brak danych - 1810 - 1917
1930 - 1930
1937 - 1937
- brak danych - częściowo
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
łaciński
rosyjski
inwentarz książkowy Yes ZoSIA
Z dniem 15 sierpnia 1810 r. wprowadzono na terenach przyłączonej do Księstwa Warszawskiego Lubelszczyzny obowiązek prowadzenia świeckich akt stanu cywilnego w oparciu o uregulowania Kodeksu Cywilnego Napoleona. Mimo świeckiego charakteru rejestracji rolę urzędników stanu cywilnego powierzono duchownym katolickim obu obrządków. Wprowadzone gminy, w których dokonywano rejestracji ludności, pod względem terytorialnym były najczęściej tożsame z parafiami rzymskokatolickimi oraz greckokatolickimi i obejmowały ogół ludności zamieszkałej na danym terenie (również ludność wyznań protestanckich i wyznania mojżeszowego). Także proboszcz parafii w Bychawce (pow. lubelski) sprawował w tym czasie obowiązki urzędnika stanu cywilnego.
Akty stanu cywilnego (urodzeń, zapowiedzi, małżeństw i zgonów) spisywane były w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. Do sporządzanych metryk dołączano alegaty (m. in. załączane do spisywanego aktu małżeństwa odpisy metryk urodzenia, lub akty znania narzeczonych, urzędowe sprostowania i uzupełnienia aktów). Księgi były zamykane wraz z końcem roku, sporządzano do nich indeks osobowy, jeden egzemplarz pozostawał w parafii a drugi przekazywano do właściwego terytorialnie Sądu Pokoju w Lublinie.
W 1826 r. na mocy Kodeksu Cywilnego Królestwa Polskiego akta stanu cywilnego prowadzone przez duchownych katolickich zyskały walor zarówno aktów świeckich, jak i religijnych, w związku z tym wyłączono spod ich kompetencji ludność innych wyznań chrześcijańskich oraz Żydów, tworząc dla nich odrębne urzędy stanu cywilnego.
Rejestracja w aktach stanu cywilnego nadal odbywała się w systemie podwójnym. Zawierające jeden typ aktów unikaty (księgi pierwopisowe) zapisywano zazwyczaj przez kilka lat, aż do zapełnienia księgi. Tożsame z nimi pod względem treści metryk duplikaty (wtóropisy), obejmujące akty urodzeń małżeństw i zgonów, zamykano wraz z końcem roku, sporządzano indeks, dołączano do nich alegaty i przekazywano do Sądu Pokoju. Bezpośredni nadzór nad prowadzeniem akt sprawował dziekan (Dziennik Praw Królestwa Polskiego t.10, s. 41-84).
Do 1868 r. księgi stanu cywilnego prowadzone były w języku polskim, później zaś (od kwietnia) po rosyjsku. Ponadto obok zapisu dat zgodnego z obowiązującym do tej pory w Królestwie Polskim kalendarzem gregoriańskim wprowadzono datację wg kalendarza juliańskiego (12-13 dni różnicy).
Usankcjonowane przez Kodeks Cywilny Królestwa Polskiego zasady rejestracji aktów stanu cywilnego z niewielkimi modyfikacjami przetrwały na terenie byłego zaboru rosyjskiego do roku 1945. Na podstawie dekretu Rady Ministrów z 25 września 1945 r. z dniem 1 stycznia 1946 r. zlikwidowano wyznaniowe urzędy stanu cywilnego, powołując na ich miejsce w każdej gminie urzędy państwowe (Dziennik Ustaw, Nr 48, poz. 272-273).
Siedziba parafii: Bychawka, diecezja lubelska, dekanat chodelski, lubelski
Kościół p.w. Wszystkich Świętych
Miejscowości należące do parafii: Abramów, Bychawka, Bystrzyca, Iżyce, Jabłonna, Kajetanówka, Osowa, Piotrowice, Tuszów, Tuszówek, Wierciszów
Status prawny: urzędy stanu cywilnego i metrykalne - akta metrykalne
I. AKTA CYWILNE
księgi urodzeń, zapowiedzi, małżeństw i zgonów z lat 1810-1825, sygn. 1-3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17-18, 20-21, 23-24, 26 (16 j.a.);
alegaty z lat 1812-1825, sygn. 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 19, 22, 25, 27, 137, 144-145 (14 j.a.);
II. AKTA CYWILNO-RELIGIJNE
księgi wtóropisowe urodzeń, małżeństw i zgonów (duplikaty) z lat 1826-1916, sygn. 28, 30, 32, 34, 36-50, 52-108, 110-114, 117, 136, 139, 141, 143, 148 - 149, 151, 153 (91 j.a.);
alegaty lat 1826-1829, 1844, 1853, 1884, 1901, 1903, 1908-1909, 1912-1917, 1919, 1930, 1937 sygn. 29, 31, 33, 35, 51, 91, 109, 115-116, 118-135, 138, 140, 142, 146, 150, 152, 154 (w tym 33 odrębnych j.a.);
Ponadto fragment księgi z Parafii Rzymskokatolickiej w Krzczonowie z roku 1888 (akty małżeństw od nr 80 i akty zgonów) - sygn. 75;
ZoSIA; baza PRADZIAD; zmikrofilmowane księgi z lat 1810-1877, nr mikrofilmu: 371449-371556, 391269-391273, 392601-392607;

Amount of archival material

154

154

0

2.33

2.33

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -