Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Bychawie

Archiwum Państwowe w Lublinie
- brak danych - 1810-1916
- brak danych - 1810 - 1916
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
łaciński
rosyjski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Z dniem 15 sierpnia 1810 r. wprowadzono na terenach przyłączonej do Księstwa Warszawskiego Lubelszczyzny obowiązek prowadzenia świeckich akt stanu cywilnego w oparciu o uregulowania Kodeksu Cywilnego Napoleona. Mimo świeckiego charakteru rejestracji rolę urzędników stanu cywilnego powierzono duchownym katolickim obu obrządków. Wprowadzone gminy, w których dokonywano rejestracji ludności, pod względem terytorialnym były najczęściej tożsame z parafiami rzymskokatolickimi oraz greckokatolickimi i obejmowały ogół ludności zamieszkałej na danym terenie (również ludność wyznań protestanckich i wyznania mojżeszowego). Także proboszcz parafii w Bychawie (pow. lubelski) sprawował w tym czasie obowiązki urzędnika stanu cywilnego.
Akty stanu cywilnego (urodzeń, zapowiedzi, małżeństw i zgonów) spisywane były w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. Do sporządzanych metryk dołączano alegaty (m. in. załączane do spisywanego aktu małżeństwa odpisy metryk urodzenia, lub akty znania narzeczonych, urzędowe sprostowania i uzupełnienia aktów). Ponieważ parafia bychawska rozciągała się na obszarze dwóch powiatów, prowadzono odrębne księgi wtóropisowe dla mieszkańców miejscowości leżących w pow. lubelskim i znajdującej się w pow. krasnostawskim gminy Stara Wieś. Księgi były zamykane wraz z końcem roku, sporządzano do nich indeks osobowy, jeden egzemplarz pozostawał w parafii a drugi przekazywano do właściwego terytorialnie Sądu Pokoju w Lublinie, bądź w Krasnymstawie.
W 1826 r. na mocy Kodeksu Cywilnego Królestwa Polskiego akta stanu cywilnego prowadzone przez duchownych katolickich zyskały walor zarówno aktów świeckich, jak i religijnych, w związku z tym wyłączono spod ich kompetencji ludność innych wyznań chrześcijańskich oraz Żydów, tworząc dla nich odrębne urzędy stanu cywilnego.
Rejestracja w aktach stanu cywilnego nadal odbywała się w systemie podwójnym. Zawierające jeden typ aktów unikaty (księgi pierwopisowe) zapisywano zazwyczaj przez kilka lat, aż do zapełnienia księgi. Tożsame z nimi pod względem treści metryk duplikaty (wtóropisy), obejmujące akty urodzeń małżeństw i zgonów, zamykano wraz z końcem roku, sporządzano indeks, dołączano do nich alegaty i przekazywano do Sądu Pokoju. Bezpośredni nadzór nad prowadzeniem akt sprawował dziekan (Dziennik Praw Królestwa Polskiego t.10, s. 41-84).
Do marca 1868 r. księgi stanu cywilnego prowadzone były w języku polskim, później zaś po rosyjsku. Ponadto obok zapisu dat zgodnego z obowiązującym do tej pory w Królestwie Polskim kalendarzem gregoriańskim wprowadzono datację wg kalendarza juliańskiego (12-13 dni różnicy).
Usankcjonowane przez Kodeks Cywilny Królestwa Polskiego zasady rejestracji aktów stanu cywilnego z niewielkimi modyfikacjami przetrwały na terenie byłego zaboru rosyjskiego do roku 1945. Na podstawie dekretu Rady Ministrów z 25 września 1945 r. z dniem 1 stycznia 1946 r. zlikwidowano wyznaniowe urzędy stanu cywilnego, powołując na ich miejsce w każdej gminie urzędy państwowe (Dziennik Ustaw, Nr 48, poz. 272-273).
Siedziba parafii: Bychawa, diecezja lubelska, dekanat chodelski, lubelski
Kościół p.w. św. Jana Chrzciciela
Miejscowości należące do parafii: Biesiadki, Bożydar, Bychawa, Emilin, Gałęzów, Grodzany, Jezioro, Józwów, Kąty, Kosarzew (Kozarzów), Kosarzew Stróża, Leśniczówka, Lewandowszczyzna, Litwa, Łęczyca, Majdan Starowiejski, Marysin, Nowa Osowa, Olszowiec, Podzamcze, Romanów, Stara Wieś, Teklin, Urszulin, Wandzin, Widniówka, Wincentówek, Władysławów, Wola Bychawska, Zadubie, Zaraszów, Zdrapy, Zielona, Ziunin
Status prawny: urzędy stanu cywilnego i metrykalne - akta metrykalne
I. AKTA CYWILNE
księgi urodzeń, zapowiedzi, małżeństw i zgonów gminy Bychawa z lat 1811-1825, sygn. 2, 4, 5, 7-9, 11-13, 15-20, 22-24, 27-29, 31-33, 35, 38, 42, 45, 49, 52, 55 (31 j.a.);
alegaty do aktów stanu cywilnego gminy Bychawa z lat 1810-1816, 1819-1825, sygn. 1, 25, 36, 39, 43, 46, 50, 53, 56, 214-216 (12 j.a.);
księgi urodzeń, zapowiedzi, małżeństw i zgonów gminy Stara Wieś z lat 1811-1813, 1815-1825, sygn. 3, 6, 10, 14, 21, 26, 30, 34, 37, 40-41, 44, 47- 48, 51, 54, 57 (17 j.a.), brak księgi zapowiedzi i małżeństw z 1811 r.;
alegaty do aktów stanu cywilnego gminy Stara Wieś z lat 1812-1813, 1817-1825, sygn. 10, 14, 21, 26, 30, 34, 37, 40, 44, 47, 51, 54, 57;
II. AKTA CYWILNO-RELIGIJNE
księgi wtóropisowe urodzeń, małżeństw i zgonów (duplikaty) z lat 1826-1874, 1876-1916, sygn. 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110-111, 113, 115, 117, 119-129, 131, 133-137, 139, 141, 143, 146, 148-152, 154, 156-161, 163-165, 167, 169, 171, 173-177, 179, 181, 190-193, 203, 207, 211, 213, 217-220, 222 (89 j.a.);
alegaty z lat 1826-1851, 1853-1856, 1863, 1867-1868, 1870, 1872-1873, 1875-1878, 1880-1911, 1915, sygn. 59, 61, 63, 65, 67, 69-71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 112, 114, 116-118, 125, 129-130, 132, 136, 138, 140, 142, 144-145, 147, 151, 153, 155, 162-163, 166, 168, 170-172, 178, 180, 182-189, 194-202, 204-206, 208-210, 212, 221 (w tym 73 odrębnych j.a.);
Ponadto w zespole znajdują się alegaty do aktów stanu cywilnego z lat 1871-1872 sporządzonych w Okręgu Bożniczym w Bychawie (sygn. 145);
obecnie gm. Bychawa, pow. lubelski; ZoSIA; baza PRADZIAD; zmikrofilmowane księgi z lat 1811-1874, 1876-1877, nr mikrofilmów: 371403-371407, 371409-371467, 392551-392569, gm. Stara Wieś z lat 1811-1813, 1815-1825, nr mikrofilmów: 385928-385942

Amount of archival material

222

222

0

3.70

3.70

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -