Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Chełmie

Archiwum Państwowe w Lublinie
- brak danych - 1810-1915
- brak danych - 1810 - 1810
1812 - 1879
1881 - 1913
1915 - 1915
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
łaciński
niemiecki
rosyjski
inwentarz książkowy Yes ZoSIA
Z dniem 15 sierpnia 1810 r. wprowadzono na terenach przyłączonej do Księstwa Warszawskiego Lubelszczyzny obowiązek prowadzenia świeckich akt stanu cywilnego w oparciu o uregulowania Kodeksu Cywilnego Napoleona. Mimo świeckiego charakteru rejestracji rolę urzędników stanu cywilnego powierzono duchownym katolickim obu obrządków. Wprowadzone gminy, w których dokonywano rejestracji ludności, pod względem terytorialnym były najczęściej tożsame z parafiami rzymskokatolickimi oraz greckokatolickimi i obejmowały ogół ludności zamieszkałej na danym terenie (również ludność wyznań protestanckich i wyznania mojżeszowego). Także proboszcz parafii w Chełmie sprawował w tym czasie obowiązki urzędnika stanu cywilnego.
Akty stanu cywilnego (urodzeń, zapowiedzi, małżeństw i zgonów) spisywane były w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. Do sporządzanych metryk dołączano alegaty (m. in. załączane do spisywanego aktu małżeństwa odpisy metryk urodzenia, lub akty znania narzeczonych, urzędowe sprostowania i uzupełnienia aktów). Księgi były zamykane wraz z końcem roku, sporządzano do nich indeks osobowy, jeden egzemplarz pozostawał w parafii a drugi przekazywano do właściwego terytorialnie Sądu Pokoju w Chełmie.
W 1826 r. na mocy Kodeksu Cywilnego Królestwa Polskiego akta stanu cywilnego prowadzone przez duchownych katolickich zyskały walor zarówno aktów świeckich, jak i religijnych, w związku z tym wyłączono spod ich kompetencji ludność innych wyznań chrześcijańskich oraz Żydów, tworząc dla nich odrębne urzędy stanu cywilnego.
Rejestracja w aktach stanu cywilnego nadal odbywała się w systemie podwójnym. Zawierające jeden typ aktów unikaty (księgi pierwopisowe) zapisywano zazwyczaj przez kilka lat, aż do zapełnienia księgi. Tożsame z nimi pod względem treści metryk duplikaty (wtóropisy), obejmujące akty urodzeń małżeństw i zgonów, zamykano wraz z końcem roku, sporządzano indeks, dołączano do nich alegaty i przekazywano do Sądu Pokoju. Bezpośredni nadzór nad prowadzeniem akt sprawował dziekan (Dziennik Praw Królestwa Polskiego t.10, s. 41-84).
Do maja 1868 r. księgi stanu cywilnego prowadzone były w języku polskim, później zaś po rosyjsku. Ponadto obok zapisu dat zgodnego z obowiązującym do tej pory w Królestwie Polskim kalendarzem gregoriańskim wprowadzono datację wg kalendarza juliańskiego (12-13 dni różnicy).
Usankcjonowane przez Kodeks Cywilny Królestwa Polskiego zasady rejestracji aktów stanu cywilnego z niewielkimi modyfikacjami przetrwały na terenie byłego zaboru rosyjskiego do roku 1945. Na podstawie dekretu Rady Ministrów z 25 września 1945 r. z dniem 1 stycznia 1946 r. zlikwidowano wyznaniowe urzędy stanu cywilnego, powołując na ich miejsce w każdej gminie urzędy państwowe (Dziennik Ustaw, Nr 48, poz. 272-273).
Siedziba parafii: Chełm, diecezja lubelska, dekanat chełmski
Kościół p.w. Rozesłania Apostołów
Miejscowości należące do parafii: Aleksandria (Huta Niedziałowska), Aleksandrówka, Andrzejów, Antonin, Bieniewo, Biławin, Borek, Chełm, Czerniejów, Depułtycze Królewskie i Ruskie, Gotówka, Henrysin, Ignatów, Jankowice, Janów, Józefin, Kamień, Kołodeń, Koza Gotówka, Krzywice, Leonów, Leśniczówka, Majdan Chełmski, Malowana, Mosiejów, Niemirów, Nowiny, Nowosiółki, Obłonie, Ochoża, Okrzów, Okrzówek, Poczekajka, Polichonki, Pokrówki, Rudolfin, Rutki, Serebrzyszcze, Smotryłówka, Spas, Stańków, Starostwo, Stołpie, Strupin, Trubaków, Trubakówka, Tytusin, Udalec, Uher, Weremowice, Wereszcze, Wulminów, Zagrody, Zawadówka, Żółtańce
Status prawny: urzędy stanu cywilnego i metrykalne - akta metrykalne
I. AKTA CYWILNE
księgi urodzeń, zapowiedzi, małżeństw i zgonów z lat 1810, 1812-1825 (brak ksiąg zapowiedzi i małżeństw z 1813 oraz zgonów z 1819, 1823), sygn. 1-23, 25-26, 28-30, 32-34, 36-38, 40-41, 43-48, 161, 164 (44 j.a.);
alegaty z lat 1818-1824, sygn. 24, 27, 31, 35, 39, 42, 165-166 (8 j.a.);
II. AKTA CYWILNO-RELIGIJNE
księgi wtóropisowe urodzeń, małżeństw i zgonów (duplikaty) z lat 1826-1879, 1881-1915 sygn. 49-50, 52, 54, 56, 58, 60-61, 63-64, 66, 68, 70-73, 75-76, 78-79, 81-82, 84, 86-87, 89, 91, 93-94, 96-100, 102, 104-108, 110, 112, 114, 116-133, 135-137, 139-141, 143-144, 146-163, 174, 176 - 179( 91 j.a.);
alegaty z lat 1826-1833, 1835-1837, 1841-1847, 1849-1852, 1854-1860, 1863-1869, 1871-1874, 1878-1879, 1882, 1884-1893, 1900-1904, sygn. 51, 53, 55, 57, 59-62, 65-69, 74, 77-78, 80-85, 88, 90, 92, 95, 97, 99, 101-105, 108-115, 117-118, 120-123, 127-128, 130, 132-145, 152-154, 156, 167-173, 175 (w tym 36 odrębnych j.a.);
ZoSIA; baza PRADZIAD; zmikrofilmowane księgi z lat 1810-1870, 1874-1877, nr mikrofilmów: 371611-371696, 392624-392630, 392650; alegaty z roku 1867 znajdują się w USC w Chełmie;
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
35/1657/0/1/1 Księga urodzeń 1810 8
35/1657/0/1/2 Księga zapowiedzi i małżeństw 1810 5
35/1657/0/1/3 Księga zgonów 1810 9
35/1657/0/1/4 Księga urodzeń 1812 22
35/1657/0/1/5 Księga zapowiedzi i małżeństw 1812 13
35/1657/0/1/6 Księga zgonów 1812 17
35/1657/0/1/7 Księga urodzeń 1813 14
35/1657/0/1/8 Księga zgonów 1813 9
35/1657/0/1/9 Księga urodzeń 1814 24
35/1657/0/1/10 Księga zapowiedzi i małżeństw 1814 17
35/1657/0/1/11 Księga zgonów 1814 19
35/1657/0/1/12 Księga urodzeń 1815 19
35/1657/0/1/13 Księga zapowiedzi i małżeństw 1815 17
35/1657/0/1/14 Księga zgonów 1815 16
35/1657/0/1/15 Księga urodzeń 1816 19
35/1657/0/1/16 Księga zapowiedzi i małżeństw 1816 17
35/1657/0/1/17 Księga zgonów 1816 16
35/1657/0/1/18 Księga urodzeń 1817 24
35/1657/0/1/19 Księga zapowiedzi i małżeństw 1817 24
35/1657/0/1/20 Księga zgonów 1817 20
35/1657/0/1/21 Księga urodzeń 1818 31
35/1657/0/1/22 Księga zapowiedzi i małżeństw 1818 19
35/1657/0/1/23 Księga zgonów 1818 17
35/1657/0/1/24 Alegaty do ksiąg urodzeń, zapowiedzi, małżeństw i zgonów z 1818 roku 1818 15
35/1657/0/1/25 Księga urodzeń 1819 30
35/1657/0/1/26 Księga zapowiedzi i małżeństw 1819 28
35/1657/0/1/27 Alegaty do ksiąg urodzeń, zapowiedzi, małżeństw i zgonów z 1819 roku 1819 0
35/1657/0/1/28 Księga urodzeń 1820 30
35/1657/0/1/29 Księga zapowiedzi i małżeństw 1820 27
35/1657/0/1/30 Księga zgonów 1820 19
35/1657/0/1/31 Alegaty do ksiąg urodzeń, zapowiedzi, małżeństw i zgonów z 1820 roku 1820 134
35/1657/0/1/32 Księga urodzeń 1821 34
35/1657/0/1/33 Księga zapowiedzi i małżeństw 1821 21
35/1657/0/1/34 Księga zgonów 1821 24
35/1657/0/1/35 Alegaty do ksiąg urodzeń, zapowiedzi, małżeństw i zgonów z 1821 roku 1821 83
35/1657/0/1/36 Księga urodzeń 1822 29
35/1657/0/1/37 Księga zapowiedzi i małżeństw 1822 25
35/1657/0/1/38 Księga zgonów 1822 23
35/1657/0/1/39 Alegaty do ksiąg urodzeń, zapowiedzi, małżeństw i zgonów z 1822 roku 1822 160
35/1657/0/1/40 Księga urodzeń 1823 37
35/1657/0/1/41 Księga zapowiedzi i małżeństw 1823 30
35/1657/0/1/42 Alegaty do ksiąg urodzeń, zapowiedzi, małżeństw i zgonów z 1823 roku 1823 (1851) 8
35/1657/0/1/43 Księga urodzeń 1824 44
35/1657/0/1/44 Księga zapowiedzi i małżeństw 1824 31
35/1657/0/1/45 Księga zgonów 1824 33
35/1657/0/1/46 Księga urodzeń 1825 47
35/1657/0/1/47 Księga zapowiedzi i małżeństw 1825 33
35/1657/0/1/48 Księga zgonów 1825 38
35/1657/0/1/161 Księga zgonów 1823 0
35/1657/0/1/164 Księga małżeństw 1813 0
35/1657/0/1/165 Alegaty do księgi urodzeń, zapowiedzi, małżeństw i zgonów z 1823 r. 1823 0
35/1657/0/1/166 Alegaty do księgi urodzeń, zapowiedzi, małżeństw i zgonów z 1824 r. 1824 0
35/1657/0/2.4/49 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1826 71
35/1657/0/2.4/50 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1827 56
35/1657/0/2.4/51 Alegaty do księgi urodzeń, małżeństw i zgonów z 1827 roku 1827 6
35/1657/0/2.4/52 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1828 49
35/1657/0/2.4/53 Alegaty do księgi urodzeń, małżeństw i zgonów z 1828 roku 1828 47
35/1657/0/2.4/54 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1829 60
35/1657/0/2.4/55 Alegaty do księgi urodzeń, małżeństw i zgonów z 1829 roku 1829 0
35/1657/0/2.4/56 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1830 52
35/1657/0/2.4/57 Alegaty do księgi urodzeń, małżeństw i zgonów z 1830 roku 1830 (1841) 57
35/1657/0/2.4/58 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1831 49
35/1657/0/2.4/59 Alegaty do księgi urodzeń, małżeństw i zgonów z 1831 roku 1831 30
35/1657/0/2.4/60 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1832 55
35/1657/0/2.4/61 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1833 59
35/1657/0/2.4/62 Alegaty do księgi urodzeń, małżeństw i zgonów z 1833 roku 1833 84
35/1657/0/2.4/63 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1834 48
35/1657/0/2.4/64 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1835 51
35/1657/0/2.4/65 Alegaty do księgi urodzeń, małżeństw i zgonów z 1835 roku 1835 45
35/1657/0/2.4/66 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1836 62
35/1657/0/2.4/67 Alegaty do księgi urodzeń, małżeństw i zgonów z 1836 roku 1836 45
35/1657/0/2.4/68 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1837 66
35/1657/0/2.4/69 Alegaty do księgi urodzeń, małżeństw i zgonów z 1837 roku 1837 74
35/1657/0/2.4/70 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1838 43
35/1657/0/2.4/71 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1839 47
35/1657/0/2.4/72 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1840 46
35/1657/0/2.4/73 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1841 44
35/1657/0/2.4/74 Alegaty do księgi urodzeń, małżeństw i zgonów z 1841 roku 1841 36
35/1657/0/2.4/75 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów, t. 1 1842 48
35/1657/0/2.4/76 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów, t. 2 1842 16
35/1657/0/2.4/77 Alegaty do księgi urodzeń, małżeństw i zgonów z 1842 roku 1842 50
35/1657/0/2.4/78 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1843 62
35/1657/0/2.4/79 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1844 52
35/1657/0/2.4/80 Alegaty do księgi urodzeń, małżeństw i zgonów z 1844 roku 1844 73
35/1657/0/2.4/81 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1845 55
35/1657/0/2.4/82 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1846 59
35/1657/0/2.4/83 Alegaty do księgi urodzeń, małżeństw i zgonów z 1846 roku 1846 24
35/1657/0/2.4/84 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1847 61
35/1657/0/2.4/85 Alegaty do księgi urodzeń, małżeństw i zgonów z 1847 roku 1847 66
35/1657/0/2.4/86 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1848 64
35/1657/0/2.4/87 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1849 85
35/1657/0/2.4/88 Alegaty do księgi urodzeń, małżeństw i zgonów z 1849 roku 1849 6
35/1657/0/2.4/89 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1850 75
35/1657/0/2.4/90 Alegaty do księgi urodzeń, małżeństw i zgonów z 1850 roku 1850 64
35/1657/0/2.4/91 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1851 74
35/1657/0/2.4/92 Alegaty do księgi urodzeń, małżeństw i zgonów z 1851 roku 1851 46
35/1657/0/2.4/93 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów, t. 1 1852 79
35/1657/0/2.4/94 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów, t. 2 1852 21
35/1657/0/2.4/95 Alegaty do księgi urodzeń, małżeństw i zgonów z 1852 roku 1852 17
35/1657/0/2.4/96 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1853 91
1 2

Amount of archival material

179

179

0

2.77

2.77

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -