Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Chłaniowie

Archiwum Państwowe w Lublinie
- brak danych - 1810-1875
- brak danych - 1810 - 1870
1875 - 1875
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
łaciński
rosyjski
inwentarz książkowy Yes ZoSIA
Z dniem 15 sierpnia 1810 r. wprowadzono na terenach przyłączonej do Księstwa Warszawskiego Lubelszczyzny obowiązek prowadzenia świeckich akt stanu cywilnego w oparciu o uregulowania Kodeksu Cywilnego Napoleona. Mimo świeckiego charakteru rejestracji rolę urzędników stanu cywilnego powierzono duchownym katolickim obu obrządków. Wprowadzone gminy, w których dokonywano rejestracji ludności, pod względem terytorialnym były najczęściej tożsame z parafiami rzymskokatolickimi oraz greckokatolickimi i obejmowały ogół ludności zamieszkałej na danym terenie (również ludność wyznań protestanckich i wyznania mojżeszowego). Także proboszcz parafii w Chłaniowie (pow. krasnostawski) sprawował w tym czasie obowiązki urzędnika stanu cywilnego.
Akty stanu cywilnego (urodzeń, zapowiedzi, małżeństw i zgonów) spisywane były w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. Do sporządzanych metryk dołączano alegaty (m. in. załączane do spisywanego aktu małżeństwa odpisy metryk urodzenia, lub akty znania narzeczonych, urzędowe sprostowania i uzupełnienia aktów). Księgi były zamykane wraz z końcem roku, sporządzano do nich indeks osobowy, jeden egzemplarz pozostawał w parafii a drugi przekazywano do właściwego terytorialnie Sądu Pokoju w Krasnymstawie.
W 1826 r. na mocy Kodeksu Cywilnego Królestwa Polskiego akta stanu cywilnego prowadzone przez duchownych katolickich zyskały walor zarówno aktów świeckich, jak i religijnych, w związku z tym wyłączono spod ich kompetencji ludność innych wyznań chrześcijańskich oraz Żydów, tworząc dla nich odrębne urzędy stanu cywilnego.
Rejestracja w aktach stanu cywilnego nadal odbywała się w systemie podwójnym. Zawierające jeden typ aktów unikaty (księgi pierwopisowe) zapisywano zazwyczaj przez kilka lat, aż do zapełnienia księgi. Tożsame z nimi pod względem treści metryk duplikaty (wtóropisy), obejmujące akty urodzeń małżeństw i zgonów, zamykano wraz z końcem roku, sporządzano indeks, dołączano do nich alegaty i przekazywano do Sądu Pokoju. Bezpośredni nadzór nad prowadzeniem akt sprawował dziekan (Dziennik Praw Królestwa Polskiego t.10, s. 41-84).
Do 1868 r. księgi stanu cywilnego w parafii chłaniowskiej prowadzone były w języku polskim, zaś od roku 1869 po rosyjsku. Ponadto obok zapisu dat zgodnego z obowiązującym do tej pory w Królestwie Polskim kalendarzem gregoriańskim wprowadzono datację wg kalendarza juliańskiego (12-13 dni różnicy).
Usankcjonowane przez Kodeks Cywilny Królestwa Polskiego zasady rejestracji aktów stanu cywilnego z niewielkimi modyfikacjami przetrwały na terenie byłego zaboru rosyjskiego do roku 1945. Na podstawie dekretu Rady Ministrów z 25 września 1945 r. z dniem 1 stycznia 1946 r. zlikwidowano wyznaniowe urzędy stanu cywilnego, powołując na ich miejsce w każdej gminie urzędy państwowe (Dziennik Ustaw, Nr 48, poz. 272-273).
Siedziba parafii: Chłaniów, diecezja lubelska, dekanat krasnostawski
Kościół p.w. Św. Filipa Jakuba i Macieja Apostołów
Miejscowości należące do parafii: Borowina, Chłaniów, Chłaniówka, Bzowiec, Majdan Wierzchowiński, Wierzchowina, Władysławów, Zabłocie
Status prawny: urzędy stanu cywilnego i metrykalne - akta metrykalne
I. AKTA CYWILNE
księgi urodzeń, zapowiedzi, małżeństw i zgonów z lat 1810-1825 (brak ksiąg zapowiedzi i małżeństw oraz zgonów z 1813 r.), sygn. 1-14, 16-18, 20-22, 24-26, 28-30, 32-37, 39-44, 46-48, 50-52, 54-56 (47 j.a.);
alegaty z lat 1814-1818, 1820, 1822-1825 sygn. 15, 19, 23, 27, 31, 38, 45, 49, 53, 57 (10 j.a.);
II. AKTA CYWILNO-RELIGIJNE
księgi wtóropisowe urodzeń, małżeństw i zgonów (duplikaty) z lat 1826-1870,1875, sygn. 58-64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78-79, 81, 83, 85-88, 90, 92, 94, 96-97, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 127, 129, 131, 133, 135-136 ( 46 j.a.);
alegaty z lat 1819, 1821, 1831-1842, 1846-1870, sygn. 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77-78, 80, 82, 84, 89, 91, 93, 95, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 128, 130, 132, 134, 137-140 (w tym 37 odrębnych j.a.);
ZoSIA; baza PRADZIAD; zmikrofilmowane księgi z lat 1810-1860, 1866-1870, 1875 nr mikrofilmów: 371855-371935, 391274-391278, 392660; księgi z lat 1871-1874 oraz od roku 1876 znajdują się w Archiwum Państwowym w Zamościu (nr zesp. 600);

Amount of archival material

140

140

0

0.93

0.93

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -