Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Chodlu

Archiwum Państwowe w Lublinie
- brak danych - 1810-1917
- brak danych - 1810 - 1917
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
łaciński
niemiecki
rosyjski
inwentarz książkowy Yes ZoSIA
Z dniem 15 sierpnia 1810 r. wprowadzono na terenach przyłączonej do Księstwa Warszawskiego Lubelszczyzny obowiązek prowadzenia świeckich akt stanu cywilnego w oparciu o uregulowania Kodeksu Cywilnego Napoleona. Mimo świeckiego charakteru rejestracji rolę urzędników stanu cywilnego powierzono duchownym katolickim obu obrządków. Wprowadzone gminy, w których dokonywano rejestracji ludności, pod względem terytorialnym były najczęściej tożsame z parafiami rzymskokatolickimi oraz greckokatolickimi i obejmowały ogół ludności zamieszkałej na danym terenie (również ludność wyznań protestanckich i wyznania mojżeszowego). Proboszcz chodelski sprawował obowiązki urzędnika stanu cywilnego na terenie gminy Chodel oraz Ratoszyn, w której znajdował się kościół filialny.
Rejestracja prowadzona była odrębnie dla obu gmin. Zapisy sporządzano w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, w ramach trzech odrębnych serii (urodzeń, zapowiedzi i małżeństw, zgonów). Do sporządzanych aktów dołączano alegaty (m. in. odpisy metryk urodzenia, lub akty znania narzeczonych). Księgi były zamykane wraz z końcem roku, sporządzano do nich indeks osobowy, jeden egzemplarz pozostawał w parafii a drugi przekazywano do Sądu Pokoju w Kazimierzu.
W 1826 r. na mocy Kodeksu Cywilnego Królestwa Polskiego akta stanu cywilnego prowadzone przez duchownych katolickich zyskały walor zarówno aktów świeckich, jak i religijnych. W związku z tym utworzono odrębne urzędy stanu cywilnego dla pozostałych wyznań chrześcijańskich oraz ludności żydowskiej. Rejestracja nadal odbywała się w systemie podwójnym. Zawierające jeden typ aktów unikaty (księgi pierwopisowe) zapisywano zazwyczaj przez kilka lat, aż do zapełnienia księgi. Tożsame z nimi pod względem treści metryk jednoroczne duplikaty (wtóropisy), obejmujące akty urodzeń małżeństw i zgonów, zamykano wraz z końcem roku, sporządzano do nich indeksy, dołączano alegaty i przekazywano do Sądu Pokoju. Bezpośredni nadzór nad prowadzeniem akt sprawował dziekan (Dziennik Praw Królestwa Polskiego t.10, s. 41-84). Utrzymano odrębną rejestrację aktów stanu cywilnego dla filii w Ratoszynie, powołując na stanowisko tamtejszego urzędnika stanu cywilnego przełożonego kościoła ratoszyńskiego.
Do maja 1868 r. księgi stanu cywilnego prowadzone były w języku polskim, później zaś po rosyjsku. Ponadto obok zapisu dat zgodnego z obowiązującym do tej pory w Królestwie Polskim kalendarzem gregoriańskim wprowadzono datację wg kalendarza juliańskiego (12-13 dni różnicy).
Usankcjonowane przez Kodeks Cywilny Królestwa Polskiego zasady rejestracji aktów stanu cywilnego z niewielkimi modyfikacjami przetrwały na terenie byłego zaboru rosyjskiego do roku 1945. Na podstawie dekretu Rady Ministrów z 25 września 1945 r. z dniem 1 stycznia 1946 r. zlikwidowano wyznaniowe urzędy stanu cywilnego, powołując na ich miejsce w każdej gminie urzędy państwowe (Dziennik Ustaw, Nr 48, poz. 272-273).
Siedziba parafii: Chodel, pow. kazimierski, lubelski, diecezja lubelska, dekanaty kazimierski, chodelski, lubelski
Kościół p.w. Trójcy Przenajświętszej i Narodzenia NMP
Miejscowości należące do parafii: Adelina, Blizin, Borów w. i kol., Budzyń, Chodel, Chrzanów Borowski i Skrzyniecki, Darowna, Dębiny, Dąbrowa Wronowska i Godowska, Godowska Huta, Godów, Huta Borowska, Jeżów, Kawęczyn, Komaszyce Nowe i Stare, Kożuchówka, Książ, Kudlak, Lipiny, Ludwików, Majdan Borowski i Skrzyniecki, Młynki Kraczewskie i Wronowskie, Osiny, Płowizna, Podbórz, Poniatowa, Przytyki, Puszno Godowskie i Skokowskie, Ruda Maciejowska, Sewerynówka, Siewalka, Skrzyniec, Świdno, Trzciniec, Wiktorya, Wólka Komaszycka ,Wronów, Wymysłów, Zastawki, Zofiówka
Status prawny: urzędy stanu cywilnego i metrykalne - akta metrykalne
I. AKTA CYWILNE
księgi urodzeń, zapowiedzi, małżeństw i zgonów z lat 1810- 1825, sygn. 1-3, 5-7, 9-11, 13-15, 17-19, 21-23, 25, 27-29, 31-33, 35-37, 39-41, 43-45, 47-49, 51-53, 55-57, 59-61 (46 j.a.);
alegaty z lat 1810-1825, sygn. 4, 8, 12, 16, 20, 24, 26, 30, 34, 38, 42, 46, 50, 54, 58, 62 (16 j.a.);
II. AKTA CYWILNO-RELIGIJNE
księgi wtóropisowe urodzeń, małżeństw i zgonów (duplikaty) z lat 1826-1917, sygn. 63-88, 90-99, 101, 103-104, 106, 108, 110, 112-114, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 128, 130-132, 134, 136, 138, 140, 142, 144, 146, 148, 150, 152, 154, 156, 158, 160-161, 163, 165, 167, 169, 171, 173, 175, 177, 179-182, 186-195 (92 j.a.);
alegaty z lat 1850-1851, 1859, 1861-1893, 1895-1903, sygn. 87, 89, 97, 100, 102, 105, 107, 109, 111, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 127, 129-130, 133, 135-137, 139, 141, 143, 145, 147, 149, 151-153, 155, 157, 159, 162-164, 166, 168, 170, 172, 174, 176, 178, 183-185 (w tym 41 odrębnych j.a.);
ZoSIA, baza PRADZIAD; zmikrofilmowane księgi z lat 1810-1864, 1866-1868, nr mikrofilmów: 372302-372386, 391279-391281;

Amount of archival material

195

195

0

3.02

3.02

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -