Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Czemiernikach

Archiwum Państwowe w Lublinie
- brak danych - 1810-1936 [2015]
- brak danych - 1810 - 1861
1863 - 1874
1877 - 1879
1881 - 1887
1890 - 1908
1910 - 1936
2015 - 2015
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
rosyjski
inwentarz książkowy Yes ZoSIA
Z dniem 15 sierpnia 1810 r. wprowadzono na terenach przyłączonej do Księstwa Warszawskiego Lubelszczyzny obowiązek prowadzenia świeckich akt stanu cywilnego w oparciu o uregulowania Kodeksu Cywilnego Napoleona. Mimo świeckiego charakteru rejestracji rolę urzędników stanu cywilnego powierzono duchownym katolickim obu obrządków. Wprowadzone gminy, w których dokonywano rejestracji ludności, pod względem terytorialnym były najczęściej tożsame z parafiami rzymskokatolickimi oraz greckokatolickimi i obejmowały ogół ludności zamieszkałej na danym terenie (również ludność wyznań protestanckich i wyznania mojżeszowego). Proboszcz parafii w Czemiernikach (pow. lubartowski) także sprawował w tym czasie obowiązki urzędnika stanu cywilnego.
Akty stanu cywilnego (urodzeń, zapowiedzi, małżeństw i zgonów) spisywane były w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. Do sporządzanych metryk dołączano alegaty (m. in. przedkładane do spisywanego aktu małżeństwa odpisy metryk urodzenia, lub akty znania narzeczonych, urzędowe sprostowania i uzupełnienia aktów). Księgi były zamykane wraz z końcem roku, sporządzano do nich indeks osobowy, jeden egzemplarz pozostawał w parafii a drugi przekazywano do właściwych terytorialnie Sądów Pokoju w Lubartowie i Radzyniu.
W 1826 r. na mocy Kodeksu Cywilnego Królestwa Polskiego akta stanu cywilnego prowadzone przez duchownych katolickich zyskały walor zarówno aktów świeckich, jak i religijnych, w związku z tym wyłączono spod ich kompetencji ludność innych wyznań chrześcijańskich oraz Żydów, tworząc dla nich odrębne urzędy stanu cywilnego.
Rejestracja w aktach stanu cywilnego nadal odbywała się w systemie podwójnym. Zawierające jeden typ aktów unikaty (księgi pierwopisowe) zapisywano zazwyczaj przez kilka lat, aż do zapełnienia księgi. Tożsame z nimi pod względem treści metryk duplikaty (wtóropisy), obejmujące akty urodzeń małżeństw i zgonów, zamykano wraz z końcem roku, sporządzano indeks, dołączano do nich alegaty i przekazywano do Sądu Pokoju. Bezpośredni nadzór nad prowadzeniem akt sprawował dziekan (Dziennik Praw Królestwa Polskiego t.10, s. 41-84).
Do 1867 r. akty stanu cywilnego sporządzano w języku polskim, od roku 1868 po rosyjsku. Ponadto wprowadzono datację aktów wg obowiązującego w Cesarstwie Rosyjskim kalendarza juliańskiego (12-13 dni różnicy w stosunku do kalendarza gregoriańskiego).
Usankcjonowane przez Kodeks Cywilny Królestwa Polskiego zasady rejestracji aktów stanu cywilnego z niewielkimi modyfikacjami przetrwały na terenie byłego zaboru rosyjskiego do roku 1945. Na podstawie dekretu Rady Ministrów z 25 września 1945 r. z dniem 1 stycznia 1946 r. zlikwidowano wyznaniowe urzędy stanu cywilnego, powołując na ich miejsce w każdej gminie urzędy państwowe (Dziennik Ustaw, Nr 48, poz. 272-273).
Siedziba parafii: Czemierniki, diecezja lubelska, dekanat lubartowski, w pierwszej połowie XIX w. parafia rozciągała się na obszarze powiatu lubartowskiego i radzyńskiego
Kościół p.w. św. Stanisława Biskupa i Męczennika
Miejscowości należące do parafii: Antoniówka, Amelin, Awuls, Bełcząc, Branica, Brzeziny, Czemierniki, Dębica, Działyń, Jeleń, Jezioro, Józefówek, Juliopol, Kamiennowola, Leszkowice, Ludwinów, Łubka, Niedźwiada, Niewęgłosz, Ostrówek, Pomyków, Pszonka, Skoki, Stoczek, Suchowola, Świerże, Tulniki, Tyniec, Wierzchowiny, Władysławów, Wólka Siemieńska, Wygnanów, Zapowidka, Zawada, Zbulitów, Zdunówka, Zygmuntów
Status prawny: urzędy stanu cywilnego i metrykalne - akta metrykalne
I. AKTA CYWILNE
księgi urodzeń, zapowiedzi, małżeństw i zgonów z lat 1810-1825, sygn. 1-2, 4-8, 11-13, 15-17, 19-21, 23-25, 27-29, 31, 33-34, 36, 38-40, 42-44, 46-51, 53-54, 149 (41 j.a.);
alegaty z lat 1810-1817 1819-1822, 1824, sygn. 3, 9-10, 14, 18, 22, 26, 30, 32, 35, 37, 41, 45, 52 (w tym 14 odrębnych j.a.);
brak aktów urodzeń z 1814 (nr aktów 1-19) i 1817 (nr aktów 1-6);
brak aktów zapowiedzi i małżeństw z 1810 (całość), 1811 (z pow. radzyńskiego) i 1822 (całość małżeństw i część zapowiedzi);
brak aktów zgonów z 1814 (nr aktów 1-22) i 1825 (całość);
II. AKTA CYWILNO-RELIGIJNE
księgi pierwopisowe urodzeń (unikaty) z lat 1890-1893, 1897-1914, sygn. 55-58, 150-151, 158 (7 j.a.), 1899 brak aktów nr 225-232, 1907 do sierpnia;
księgi pierwopisowe małżeństw (unikaty) z lat 1888-1926, sygn. 59-61, 152, 159-160 (6 j.a.), 1903 tylko styczeń;
księga pierwopisowa zgonów (unikat) z lat 1883-1932,2015, sygn. 62-65, 153-154, 161 - 163 (9j.a.), 1883 od marca, 1905 do lipca;
księgi wtóropisowe urodzeń, małżeństw i zgonów (duplikaty) z lat 1826-1861, 1863-1874, 1877-1879, 1881-1887, 1890, 1894-1896, 1902, 1908, 1910, 1912 sygn. 66, 68-70, 73-75, 77-79, 81-82, 84-85, 87-90, 92-94, 96-97, 99-103, 105-108, 110-122, 124-137, 139-141, 144 146-148, 155 (67 j.a.);
alegaty z lat 1826, 1829-1830, 1832-1833, 1836, 1838, 1840, 1843-1847, 1849, 1854, 1857, 1871, 1890, 1899-1900, 1908, 1921, sygn. 67, 71-72, 76, 80, 83, 86, 91, 95, 98, 104, 109, 123, 138, 142-143, 145, 157 (w tym 18 odrębnych j.a.);
brak aktów urodzeń z 1864 (całość), 1868 (nr 1-48, 59-60, 63-176, od 391), 1881 (nr 1-6), 1882 (nr 1-16);
brak aktów małżeństw z 1864 (całość) i 1873 (nr 1-4, od 57);
brak aktów zgonów z 1828 (nr 1-23), 1840 (od nr 196), 1845 (od nr 193), 1852 (nr 345-348), 1864 (nr 1-10), 1867 (od nr 211), 1877 (nr 1-16), 1881 (całość), 1884 (nr 1-8), 1890 (od nr 313);
Znaczna cześć ksiąg niekompletna brak indeksów do aktów;
Skorowidz do aktów zgonów za 1912 r. , sygn. 156
obecnie gm. Czemierniki, pow. radzyński; ZoSIA; baza PRADZIAD; zmikrofilmowane księgi z lat 1810-1864, 1867-1870 (duplikaty), nr mikrofilmów: 372822-372899, 391314-391-317; Zmiana liczby jednostek i metrażu wynika z pomyłek w inwentarzu rozbitego zbioru 113 oraz z dołączenia alegatów znajdujących się w wymienionym zbiorze, które był bez ewidencji;

Amount of archival material

165

165

0

3.90

3.90

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -