Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Dysie

Archiwum Państwowe w Lublinie
- brak danych - 1810-1915 [2007]
- brak danych - 1810 - 1915
2007 - 2007
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
łaciński
rosyjski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Z dniem 15 sierpnia 1810 r. wprowadzono na terenach przyłączonej do Księstwa Warszawskiego Lubelszczyzny obowiązek prowadzenia świeckich akt stanu cywilnego w oparciu o uregulowania Kodeksu Cywilnego Napoleona. Mimo świeckiego charakteru rejestracji rolę urzędników stanu cywilnego powierzono duchownym katolickim obu obrządków. Wprowadzone gminy, w których dokonywano rejestracji ludności, pod względem terytorialnym były najczęściej tożsame z parafiami rzymskokatolickimi oraz greckokatolickimi i obejmowały ogół ludności zamieszkałej na danym terenie (również ludność wyznań protestanckich i wyznania mojżeszowego). Proboszcz parafii w Dysie (pow. lubartowski) także sprawował w tym czasie obowiązki urzędnika stanu cywilnego.
Akty stanu cywilnego (urodzeń, zapowiedzi, małżeństw i zgonów) spisywane były w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. Do sporządzanych metryk dołączano alegaty (m. in. przedkładane do spisywanego aktu małżeństwa odpisy metryk urodzenia, lub akty znania narzeczonych, urzędowe sprostowania i uzupełnienia aktów). Księgi były zamykane wraz z końcem roku, sporządzano do nich indeks osobowy, jeden egzemplarz pozostawał w parafii a drugi przekazywano do właściwego terytorialnie Sądu Pokoju w Lubartowie.
W 1826 r. na mocy Kodeksu Cywilnego Królestwa Polskiego akta stanu cywilnego prowadzone przez duchownych katolickich zyskały walor zarówno aktów świeckich, jak i religijnych, w związku z tym wyłączono spod ich kompetencji ludność innych wyznań chrześcijańskich oraz Żydów, tworząc dla nich odrębne urzędy stanu cywilnego.
Rejestracja w aktach stanu cywilnego nadal odbywała się w systemie podwójnym. Zawierające jeden typ aktów unikaty (księgi pierwopisowe) zapisywano zazwyczaj przez kilka lat, aż do zapełnienia księgi. Tożsame z nimi pod względem treści metryk duplikaty (wtóropisy), obejmujące akty urodzeń małżeństw i zgonów, zamykano wraz z końcem roku, sporządzano indeks, dołączano do nich alegaty i przekazywano do Sądu Pokoju. Bezpośredni nadzór nad prowadzeniem akt sprawował dziekan (Dziennik Praw Królestwa Polskiego t.10, s. 41-84).
Do 1867 r. akty stanu cywilnego sporządzano w języku polskim, od roku 1868 po rosyjsku. Ponadto wprowadzono datację aktów wg obowiązującego w Cesarstwie Rosyjskim kalendarza juliańskiego (12-13 dni różnicy w stosunku do kalendarza gregoriańskiego).
Usankcjonowane przez Kodeks Cywilny Królestwa Polskiego zasady rejestracji aktów stanu cywilnego z niewielkimi modyfikacjami przetrwały na terenie byłego zaboru rosyjskiego do roku 1945. Na podstawie dekretu Rady Ministrów z 25 września 1945 r. z dniem 1 stycznia 1946 r. zlikwidowano wyznaniowe urzędy stanu cywilnego, powołując na ich miejsce w każdej gminie urzędy państwowe (Dziennik Ustaw, Nr 48, poz. 272-273).
Siedziba parafii: Dys, powiat lubartowski, diecezja lubelska, dekanat lubartowski
Kościół p.w. św. Jana Chrzciciela
Miejscowości należące do parafii: Ciecierzyn, Dys, Elizówka, Jakubowice Konińskie, Nasutów, Nowy Staw, Pólko, Rudka, Stoczek, Smugi, Strużek, Tartak, Wola Niemiecka, Zawadówka, Żulin
Status prawny: urzędy stanu cywilnego i metrykalne - akta metrykalne
I. AKTA CYWILNE
księgi urodzeń, zapowiedzi, małżeństw i zgonów z lat 1810-1825, sygn. 1-12, 14-17, 19-20 (18 j.a.);
alegaty z roku 1819, 1823, sygn. 13, 18 (2 j.a.);
II. AKTA CYWILNO-RELIGIJNE
księgi wtóropisowe urodzeń, małżeństw i zgonów (duplikaty) z lat 1826-1915, sygn. 21-27, 29-34, 36-40, 42-59, 61-67, 69-71, 73-77, 79-81, 83-85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105-106, 108, 110, 112, 114-115, 117-119, 121-123, 125-126, 128-129, 131, 133, 135, 137, 139, 141, 142, 145, 148 (91 j.a.);
alegaty z lat 1832, 1838, 1842-1843, 1858-1860, 1862, 1865-1870, 1872, 1875, 1877-1890, 1892-1897, 1900, 1903, 1905-1914, sygn. 28, 35, 41, 60, 62, 68, 72, 74, 78, 82, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106-107, 109, 111, 113-114, 116, 120, 124, 127, 130, 132, 134, 136, 138, 140, 142, 144, 146, 147 (w tym 36 odrębnych j.a.);
indeks do aktów urodzeń z 1906 roku sporządzony w USC Niemce [2007], sygn. 129 (1 j.a.);
obecnie gm. Niemce, pow. lubelski; ZoSIA; baza PRADZIAD; zmikrofilmowane księgi z lat 1810-1869 (duplikaty), nr mikrofilmów: 374010-374059, 391438-391449; Zmiana liczby jednostek i metrażu wynika z pomyłek w inwentarzu rozbitego zbioru 113 oraz z dołączenia alegatów znajdujących się w wymienionym zbiorze, które był bez ewidencji;

Amount of archival material

148

148

0

2.40

2.40

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.