Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Garbowie

Archiwum Państwowe w Lublinie
- brak danych - 1810-1907
- brak danych - 1810 - 1907
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
łaciński
rosyjski
inwentarz książkowy Yes ZoSIA
Z dniem 15 sierpnia 1810 r. wprowadzono na terenach przyłączonej do Księstwa Warszawskiego Lubelszczyzny obowiązek prowadzenia świeckich akt stanu cywilnego w oparciu o uregulowania Kodeksu Cywilnego Napoleona. Mimo świeckiego charakteru rejestracji rolę urzędników stanu cywilnego powierzono duchownym katolickim obu obrządków. Wprowadzone gminy, w których dokonywano rejestracji ludności, pod względem terytorialnym były najczęściej tożsame z parafiami rzymskokatolickimi oraz greckokatolickimi i obejmowały ogół ludności zamieszkałej na danym terenie (również ludność wyznań protestanckich i wyznania mojżeszowego). Proboszcz parafii w Garbowie (pow. kazimierski, później nowoaleksandryjski) także sprawował w tym czasie obowiązki urzędnika stanu cywilnego.
Akty stanu cywilnego (urodzeń, zapowiedzi, małżeństw i zgonów) spisywane były w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. Do sporządzanych metryk dołączano alegaty (m. in. przedkładane do spisywanego aktu małżeństwa odpisy metryk urodzenia, lub akty znania narzeczonych, urzędowe sprostowania i uzupełnienia aktów). Księgi były zamykane wraz z końcem roku, sporządzano do nich indeks osobowy, jeden egzemplarz pozostawał w parafii a drugi przekazywano do właściwego terytorialnie Sądu Pokoju w Kazimierzu.
W 1826 r. na mocy Kodeksu Cywilnego Królestwa Polskiego akta stanu cywilnego prowadzone przez duchownych katolickich zyskały walor zarówno aktów świeckich, jak i religijnych, w związku z tym wyłączono spod ich kompetencji ludność innych wyznań chrześcijańskich oraz Żydów, tworząc dla nich odrębne urzędy stanu cywilnego.
Rejestracja w aktach stanu cywilnego nadal odbywała się w systemie podwójnym. Zawierające jeden typ aktów unikaty (księgi pierwopisowe) zapisywano zazwyczaj przez kilka lat, aż do zapełnienia księgi. Tożsame z nimi pod względem treści metryk duplikaty (wtóropisy), obejmujące akty urodzeń małżeństw i zgonów, zamykano wraz z końcem roku, sporządzano indeks, dołączano do nich alegaty i przekazywano do Sądu Pokoju. Bezpośredni nadzór nad prowadzeniem akt sprawował dziekan (Dziennik Praw Królestwa Polskiego t.10, s. 41-84).
Do 1867 r. akty stanu cywilnego sporządzano w języku polskim, od roku 1868 po rosyjsku. Ponadto wprowadzono datację aktów wg obowiązującego w Cesarstwie Rosyjskim kalendarza juliańskiego (12-13 dni różnicy w stosunku do kalendarza gregoriańskiego).
Usankcjonowane przez Kodeks Cywilny Królestwa Polskiego zasady rejestracji aktów stanu cywilnego z niewielkimi modyfikacjami przetrwały na terenie byłego zaboru rosyjskiego do roku 1945. Na podstawie dekretu Rady Ministrów z 25 września 1945 r. z dniem 1 stycznia 1946 r. zlikwidowano wyznaniowe urzędy stanu cywilnego, powołując na ich miejsce w każdej gminie urzędy państwowe (Dziennik Ustaw, Nr 48, poz. 272-273).
Siedziba parafii: Garbów, diecezja lubelska, dekanat kazimierski i nowoaleksandryjski
Kościół p.w. św. Wojciecha
Miejscowości należące do parafii: Amelin, Biadaczka, Bogucin, Borków, Cezaryn, Garbów, Gutanów, Janów, Jastków, Józefów, Karolin, Kruk, Kupin, Leśce, Ługów, Marianka, Marynki, Meszno, Miesiące, Moszenki, Moszna, Orlicz, Ożarów, Ożarówka, Piotrawin, Piotrowice, Pociecha, Przybysławice, Sieprawice, Sieprawki, Sługocin, Starościn, Tomaszowice, Wola Przybysławska, Wólka Lesiecka, Wygoda Jastkowska, Wygoda, Wysokie, Zagrody, Zofian, Zofijówka
Status prawny: urzędy stanu cywilnego i metrykalne - akta metrykalne
I. AKTA CYWILNE
księgi urodzeń, zapowiedzi, małżeństw i zgonów z lat 1810-1825, sygn. 1-3, 5-19, 21-23, 25-27, 29-31, 33-35, 37-39, 41-43, 45-48 (48 j.a.);
alegaty z lat 1810, 1815-1825, sygn. 4, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60 (12 j.a.);
II. AKTA CYWILNO-RELIGIJNE
księgi wtóropisowe urodzeń, małżeństw i zgonów (duplikaty) z lat 1826-1907, sygn. 61, 63, 65, 67, 69-70, 72, 74, 76-77, 79-80, 82-83, 85-87, 89-90, 92, 94-95, 97, 99-101, 103-105, 107-109, 111-112, 114, 116, 118, 120-121, 123, 125, 127, 129, 131, 133, 135, 137, 139, 141, 143-144, 146-147, 149, 151, 153, 155, 157, 159, 161-162, 164, 166, 168, 170, 172, 174, 176, 178-180, 182, 184, 186-194 (82 j.a.);
alegaty z lat 1826-1857, 1859-1862, 1864-1874, 1876, 1878-1884, 1886-1893, 1896-1898, sygn. 62, 64, 66- 68, 71, 73, 75, 78, 81, 84, 88, 91, 93, 96, 98, 102, 106, 110, 113, 115, 117, 119, 122, 124, 126, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 140, 142, 145, 148, 150, 152, 154, 156, 158, 160, 163-167, 169, 171, 173, 175, 177, 181, 183, 185 (w tym 52 odrębne j.a.);
obecnie gm. Garbów, pow. lubelski; ZoSIA; baza PRADZIAD; zmikrofilmowane księgi z lat 1810-1857, 1863-1875 (duplikaty), nr mikrofilmów: 374256-374335, 393149-393161; Zmiana liczby jednostek i metrażu wynika z pomyłek w inwentarzu rozbitego zbioru 113 oraz z dołączenia alegatów znajdujących się w wymienionym zbiorze, które był bez ewidencji;
Show all units in the collection:
Units in series:: 1 AKTA CYWILNE
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
35/1817/0/1/1 Księga urodzeń 1810 26
35/1817/0/1/2 Księga zapowiedzi i małżeństw 1810 17
35/1817/0/1/3 Księga zgonów 1810 15
35/1817/0/1/4 Alegaty do aktów stanu cywilnego z roku 1810 1810 0
35/1817/0/1/5 Księga urodzeń 1811 79
35/1817/0/1/6 Księga zapowiedzi i małżeństw 1811 73
35/1817/0/1/7 Księga zgonów 1811 62
35/1817/0/1/8 Księga urodzeń 1812 61
35/1817/0/1/9 Księga zapowiedzi i małżeństw 1812 24
35/1817/0/1/10 Księga zgonów 1812 60
35/1817/0/1/11 Księga urodzeń 1813 51
35/1817/0/1/12 Księga zapowiedzi i małżeństw 1813 54
35/1817/0/1/13 Księga zgonów 1813 81
35/1817/0/1/14 Księga urodzeń 1814 31
35/1817/0/1/15 Księga zapowiedzi i małżeństw 1814 41
35/1817/0/1/16 Księga zgonów 1814 50
35/1817/0/1/17 Księga urodzeń 1815 51
35/1817/0/1/18 Księga zapowiedzi i małżeństw 1815 48
35/1817/0/1/19 Księga zgonów 1815 28
35/1817/0/1/20 Alegaty do aktów stanu cywilnego z roku 1815 1815 0
35/1817/0/1/21 Księga urodzeń 1816 53
35/1817/0/1/22 Księga zapowiedzi i małżeństw 1816 37
35/1817/0/1/23 Księga zgonów 1816 27
35/1817/0/1/24 Alegaty do aktów stanu cywilnego z roku 1816 1816 0
35/1817/0/1/25 Księga urodzeń 1817 53
35/1817/0/1/26 Księga zapowiedzi i małżeństw 1817 51
35/1817/0/1/27 Księga zgonów 1817 24
35/1817/0/1/28 Alegaty do aktów stanu cywilnego z roku 1817 1817 0
35/1817/0/1/29 Księga urodzeń 1818 52
35/1817/0/1/30 Księga zapowiedzi i małżeństw 1818 23
35/1817/0/1/31 Księga zgonów 1818 40
35/1817/0/1/32 Alegaty do aktów stanu cywilnego z roku 1818 1818 0
35/1817/0/1/33 Księga urodzeń 1819 49
35/1817/0/1/34 Księga zapowiedzi i małżeństw 1819 42
35/1817/0/1/35 Księga zgonów 1819 35
35/1817/0/1/36 Alegaty do aktów stanu cywilnego z roku 1819 1819 0
35/1817/0/1/37 Księga urodzeń 1820 49
35/1817/0/1/38 Ksiega zapowiedzi i małżeństw 1820 42
35/1817/0/1/39 Księga zgonów 1820 24
35/1817/0/1/40 Alegaty do aktów stanu cywilnego z roku 1820 1820 27
35/1817/0/1/41 Księga urodzeń 1821 46
35/1817/0/1/42 Księga zapowiedzi i małżeństw 1821 35
35/1817/0/1/43 Księga zgonów 1821 29
35/1817/0/1/44 Alegaty do aktów stanu cywilnego z roku 1821 1821 0
35/1817/0/1/45 Księga urodzeń 1822 51
35/1817/0/1/46 Księga zapowiedzi i małżeństw 1822 50
35/1817/0/1/47 Księga zgonów 1822 35
35/1817/0/1/48 Alegaty do aktów stanu cywilnego z roku 1822 1822 0
35/1817/0/1/49 Księga urodzeń 1823 56
35/1817/0/1/50 Księga zapowiedzi i małżeństw 1823 47
35/1817/0/1/51 Księga zgonów 1823 38
35/1817/0/1/52 Alegaty do aktów stanu cywilnego z roku 1823 1823 0
35/1817/0/1/53 Księga urodzeń 1824 51
35/1817/0/1/54 Księga zapowiedzi i małżeństw 1824 53
35/1817/0/1/55 Księga zgonów 1824 26
35/1817/0/1/56 Alegaty do aktów stanu cywilnego z roku 1824 1824 0
35/1817/0/1/57 Księga urodzeń 1825 54
35/1817/0/1/58 Księga zapowiedzi i małżeństw 1825 51
35/1817/0/1/59 Księga zgonów 1825 30
35/1817/0/1/60 Alegaty do aktów stanu cywilnego z roku 1825 1825 0

Amount of archival material

194

194

0

4.02

4.02

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.