Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Gołębiu

Archiwum Państwowe w Lublinie
- brak danych - 1810-1935 [2013, 2016]
- brak danych - 1810 - 1903
1906 - 1935
2013 - 2013
2016 - 2016
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
łaciński
rosyjski
inwentarz książkowy Yes ZoSIA
Z dniem 15 sierpnia 1810 r. wprowadzono na terenach przyłączonej do Księstwa Warszawskiego Lubelszczyzny obowiązek prowadzenia świeckich akt stanu cywilnego w oparciu o uregulowania Kodeksu Cywilnego Napoleona. Mimo świeckiego charakteru rejestracji rolę urzędników stanu cywilnego powierzono duchownym katolickim obu obrządków. Wprowadzone gminy, w których dokonywano rejestracji ludności, pod względem terytorialnym były najczęściej tożsame z parafiami rzymskokatolickimi oraz greckokatolickimi i obejmowały ogół ludności zamieszkałej na danym terenie (również ludność wyznań protestanckich i wyznania mojżeszowego). Proboszcz parafii w Gołębiu (pow. kazimierski, później nowoaleksandryjski) także sprawował w tym czasie obowiązki urzędnika stanu cywilnego.
Akty stanu cywilnego (urodzeń, zapowiedzi, małżeństw i zgonów) spisywane były w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. Do sporządzanych metryk dołączano alegaty (m. in. przedkładane do spisywanego aktu małżeństwa odpisy metryk urodzenia, lub akty znania narzeczonych, urzędowe sprostowania i uzupełnienia aktów). Księgi były zamykane wraz z końcem roku, sporządzano do nich indeks osobowy, jeden egzemplarz pozostawał w parafii a drugi przekazywano do właściwego terytorialnie Sądu Pokoju w Kazimierzu.
W 1826 r. na mocy Kodeksu Cywilnego Królestwa Polskiego akta stanu cywilnego prowadzone przez duchownych katolickich zyskały walor zarówno aktów świeckich, jak i religijnych, w związku z tym wyłączono spod ich kompetencji ludność innych wyznań chrześcijańskich oraz Żydów, tworząc dla nich odrębne urzędy stanu cywilnego.
Rejestracja w aktach stanu cywilnego nadal odbywała się w systemie podwójnym. Zawierające jeden typ aktów unikaty (księgi pierwopisowe) zapisywano zazwyczaj przez kilka lat, aż do zapełnienia księgi. Tożsame z nimi pod względem treści metryk duplikaty (wtóropisy), obejmujące akty urodzeń małżeństw i zgonów, zamykano wraz z końcem roku, sporządzano indeks, dołączano do nich alegaty i przekazywano do Sądu Pokoju. Bezpośredni nadzór nad prowadzeniem akt sprawował dziekan (Dziennik Praw Królestwa Polskiego t.10, s. 41-84).
Do 1867 r. akty stanu cywilnego sporządzano w języku polskim, od roku 1868 po rosyjsku. Ponadto wprowadzono datację aktów wg obowiązującego w Cesarstwie Rosyjskim kalendarza juliańskiego (12-13 dni różnicy w stosunku do kalendarza gregoriańskiego).
Usankcjonowane przez Kodeks Cywilny Królestwa Polskiego zasady rejestracji aktów stanu cywilnego z niewielkimi modyfikacjami przetrwały na terenie byłego zaboru rosyjskiego do roku 1945. Na podstawie dekretu Rady Ministrów z 25 września 1945 r. z dniem 1 stycznia 1946 r. zlikwidowano wyznaniowe urzędy stanu cywilnego, powołując na ich miejsce w każdej gminie urzędy państwowe (Dziennik Ustaw, Nr 48, poz. 272-273).
Siedziba parafii: Gołąb, diecezja lubelska, dekanat kazimierski i nowoaleksandryjski
Kościół p.w. Wniebowzięcia NMP
Miejscowości należące do parafii: Bałtów, Bonów, Borowa, Borowina, Borysów, Gołąb, Kośmin, Matygi, Niebrzegów, Nieciecz, Oleśniak, Skoki, Strzyżowice, Wólka Gołąbska
Status prawny: urzędy stanu cywilnego i metrykalne - akta metrykalne
I. AKTA CYWILNE
księgi urodzeń, zapowiedzi, małżeństw i zgonów z lat 1810-1825, sygn. 1-6, 9-11, 13-15, 17-19, 21-23, 25-27, 29-31, 33-35, 37-39, 41-43, 45-47, 49-51, 53-55 (42 j.a.);
alegaty z lat 1810-1811, 1813-1825, sygn. 7-8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48, 52, 56 (14 j.a.);
II. AKTA CYWILNO-RELIGIJNE
księgi wtóropisowe urodzeń, małżeństw i zgonów (duplikaty) z lat 1826-1872, 1874-1915, sygn. 57-61, 63-66, 68-74, 76-80, 82-88, 90-94, 96-118, 120-124, 126, 128-131, 133-136, 138-141, 143-145, 147-148, 150, 152, 154-161 (89 j.a.);
alegaty z lat 1826-1846, 1848-1853, 1856-1858, 1881-1882, 1887-1888, 1892, 1896, 1900, 1935, sygn. 62, 67, 75, 81, 89, 95, 119, 125, 127, 132, 137, 142, 146 (13 j.a.); skorowidz do aktów urodzeń i zgonów za 1904-1905, 1907 sporządzone w USC Puławy, sygn. 149, 151, 153 (3 j.a.);
obecnie gm. Puławy, pow. puławski; ZoSIA; baza PRADZIAD; zmikrofilmowane księgi z lat 1810-1889 (duplikaty), nr mikrofilmów: 374403-374484, 391474; Zmiana liczby jednostek i metrażu wynika z pomyłek w inwentarzu rozbitego zbioru 113 oraz z dołączenia alegatów znajdujących się w wymienionym zbiorze, które był bez ewidencji;

Amount of archival material

161

161

0

2.46

2.46

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -