Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Lubartowie, filia w Firleju

Archiwum Państwowe w Lublinie
- brak danych - 1810-1916
- brak danych - 1810 - 1916
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
łaciński
rosyjski
inwentarz książkowy Yes ZoSIA
Z dniem 15 sierpnia 1810 r. wprowadzono na terenach przyłączonej do Księstwa Warszawskiego Lubelszczyzny obowiązek prowadzenia świeckich akt stanu cywilnego w oparciu o uregulowania Kodeksu Cywilnego Napoleona. Mimo świeckiego charakteru rejestracji rolę urzędników stanu cywilnego powierzono duchownym katolickim obu obrządków. Wprowadzone gminy, w których dokonywano rejestracji ludności, pod względem terytorialnym były najczęściej tożsame z parafiami rzymskokatolickimi oraz greckokatolickimi i obejmowały ogół ludności zamieszkałej na danym terenie (również ludność wyznań protestanckich i wyznania mojżeszowego). Proboszcz parafii w Lubartowie także sprawował w tym czasie obowiązki urzędnika stanu cywilnego.
Akty stanu cywilnego (urodzeń, zapowiedzi, małżeństw i zgonów) spisywane były w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. Do sporządzanych metryk dołączano alegaty (m. in. przedkładane do spisywanego aktu małżeństwa odpisy metryk urodzenia, lub akty znania narzeczonych, urzędowe sprostowania i uzupełnienia aktów). Księgi były zamykane wraz z końcem roku, sporządzano do nich indeks osobowy, jeden egzemplarz pozostawał w parafii a drugi przekazywano do właściwego terytorialnie Sądu Pokoju w Lubartowie.
W 1826 r. na mocy Kodeksu Cywilnego Królestwa Polskiego akta stanu cywilnego prowadzone przez duchownych katolickich zyskały walor zarówno aktów świeckich, jak i religijnych, w związku z tym wyłączono spod ich kompetencji ludność innych wyznań chrześcijańskich oraz Żydów, tworząc dla nich odrębne urzędy stanu cywilnego.
Rejestracja w aktach stanu cywilnego nadal odbywała się w systemie podwójnym. Zawierające jeden typ aktów unikaty (księgi pierwopisowe) zapisywano zazwyczaj przez kilka lat, aż do zapełnienia księgi. Tożsame z nimi pod względem treści metryk duplikaty (wtóropisy), obejmujące akty urodzeń małżeństw i zgonów, zamykano wraz z końcem roku, sporządzano indeks, dołączano do nich alegaty i przekazywano do Sądu Pokoju. Bezpośredni nadzór nad prowadzeniem akt sprawował dziekan (Dziennik Praw Królestwa Polskiego t.10, s. 41-84).
Do 1867 r. akty stanu cywilnego sporządzano w języku polskim, od roku 1868 po rosyjsku. Ponadto wprowadzono datację aktów wg obowiązującego w Cesarstwie Rosyjskim kalendarza juliańskiego (12-13 dni różnicy w stosunku do kalendarza gregoriańskiego).
Usankcjonowane przez Kodeks Cywilny Królestwa Polskiego zasady rejestracji aktów stanu cywilnego z niewielkimi modyfikacjami przetrwały na terenie byłego zaboru rosyjskiego do roku 1945. Na podstawie dekretu Rady Ministrów z 25 września 1945 r. z dniem 1 stycznia 1946 r. zlikwidowano wyznaniowe urzędy stanu cywilnego, powołując na ich miejsce w każdej gminie urzędy państwowe (Dziennik Ustaw, Nr 48, poz. 272-273).
Siedziba filii: Firlej, powiat lubartowski, diecezja lubelska, dekanat lubartowski
Kaplica p.w. Przemienienia Pańskiego
Miejscowości należące do filii parafii: Antonin, Antoniówka, Baran, Czerwonka-Gozdów, Czerwonka-Giżyce, Firlej, Huta, Przypisówka, Serock, Stalownia, Trójnia, Wólka (Wola) Mieczysławska, Zagrody Łukowieckie
Status prawny: urzędy stanu cywilnego i metrykalne - akta metrykalne
I. AKTA CYWILNE
księgi urodzeń, zapowiedzi, małżeństw i zgonów z lat 1812-1811, 1814-25, sygn. 1-3, 5-7, 9-10, 12-15, 17, 19-20 (14 j.a.);
alegaty z lat 1812-1823, 1825, sygn. 4, 8, 11, 13, 16, 18, 21 (7 j.a.);
II. AKTA CYWILNO-RELIGIJNE
księgi wtóropisowe urodzeń, małżeństw i zgonów (duplikaty) z lat 1826-1852, 1854-1908-1916, sygn. 22-29, 31-32, 34-44, 46-53, 55-62, 64-68, 70-73, 75-79, 81, 83-84, 86-88, 90, 92, 94, 96, 98-99, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115-116, 118, 120, 122, 124-125, 127-139 (90 j.a.);
alegaty z lat 1827-1833, 1835, 1842-1855, 1857-1868, 1872, 1877-1880, 1883-1887, 1889-1896, 1898-1903, sygn. 23, 30, 33, 45, 54, 63, 69, 74, 80, 82, 85, 89, 91, 93, 95, 97, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 117, 119, 121, 123, 126 (w tym 28 odrębnych j.a.);
obecnie gm. Firlej, pow. lubartowski; ZoSIA; baza PRADZIAD; zmikrofilmowane księgi z lat 1810-1870 (duplikaty), nr mikrofilmów: 374203-374254, 391465-391470;

Amount of archival material

139

139

0

1.78

1.78

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -