Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Piszczacu

Archiwum Państwowe w Lublinie
- brak danych - 1815-1919
- brak danych - 1815 - 1909
1911 - 1915
1918 - 1919
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
rosyjski
inwentarz książkowy Yes ZoSIA
Z dniem 15 sierpnia 1810 r. wprowadzono na terenach przyłączonej do Księstwa Warszawskiego Lubelszczyzny i Podlasia obowiązek prowadzenia świeckich akt stanu cywilnego w oparciu o uregulowania Kodeksu Cywilnego Napoleona. Mimo świeckiego charakteru rejestracji rolę urzędników stanu cywilnego powierzono duchownym katolickim obu obrządków. Wprowadzone gminy, w których dokonywano rejestracji ludności, pod względem terytorialnym były najczęściej tożsame z parafiami rzymskokatolickimi oraz greckokatolickimi i obejmowały ogół ludności zamieszkałej na danym terenie (również ludność wyznań protestanckich i wyznania mojżeszowego). Proboszcz parafii w Piszczacu (pow. bialski) także sprawował w tym czasie obowiązki urzędnika stanu cywilnego.
Akty stanu cywilnego (urodzeń, zapowiedzi, małżeństw i zgonów) spisywane były w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. Do sporządzanych metryk dołączano alegaty (m. in. przedkładane do spisywanego aktu małżeństwa odpisy metryk urodzenia, lub akty znania narzeczonych, urzędowe sprostowania i uzupełnienia aktów). Księgi były zamykane wraz z końcem roku, sporządzano do nich indeks osobowy, jeden egzemplarz pozostawał w parafii a drugi przekazywano do właściwego terytorialnie Sądu Pokoju w Białej.
W 1826 r. na mocy Kodeksu Cywilnego Królestwa Polskiego akta stanu cywilnego prowadzone przez duchownych katolickich zyskały walor zarówno aktów świeckich, jak i religijnych, w związku z tym wyłączono spod ich kompetencji ludność innych wyznań chrześcijańskich oraz Żydów, tworząc dla nich odrębne urzędy stanu cywilnego.
Rejestracja w aktach stanu cywilnego nadal odbywała się w systemie podwójnym. Zawierające jeden typ aktów unikaty (księgi pierwopisowe) zapisywano zazwyczaj przez kilka lat, aż do zapełnienia księgi. Tożsame z nimi pod względem treści metryk duplikaty (wtóropisy), obejmujące akty urodzeń małżeństw i zgonów, zamykano wraz z końcem roku, sporządzano indeks, dołączano do nich alegaty i przekazywano do Sądu Pokoju. Bezpośredni nadzór nad prowadzeniem akt sprawował dziekan (Dziennik Praw Królestwa Polskiego t.10, s. 41-84).
Do 1867 r. akty stanu cywilnego sporządzano w języku polskim, od roku 1868 po rosyjsku. Ponadto wprowadzono datację aktów wg obowiązującego w Cesarstwie Rosyjskim kalendarza juliańskiego (12-13 dni różnicy w stosunku do kalendarza gregoriańskiego).
Usankcjonowane przez Kodeks Cywilny Królestwa Polskiego zasady rejestracji aktów stanu cywilnego z niewielkimi modyfikacjami przetrwały na terenie byłego zaboru rosyjskiego do roku 1945. Na podstawie dekretu Rady Ministrów z 25 września 1945 r. z dniem 1 stycznia 1946 r. zlikwidowano wyznaniowe urzędy stanu cywilnego, powołując na ich miejsce w każdej gminie urzędy państwowe (Dziennik Ustaw, Nr 48, poz. 272-273).
W 2 poł. XIX w. parafia pozostawała czasowo "w uśpieniu", została podzielona pomiędzy parafie w Tucznej, Janowie (Michałki, Rokitno) i Białej (Kijowiec, Kościeniewicze).
Siedziba parafii: Piszczac, diecezja lubelska, dekanat bialski
Kościół p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego
Miejscowości należące do parafii: Bokinka, Chotyłów, Dąbrowica Wielka i Mała, Dereczanka, Dobrynka, Choroszczynka, Janówka, Kijowiec, Kościeniewicze, Lipnica, Michałki, Piszczac, Połoski, Rokitno, Trojanów, Wyczółki, Wólka Kościeniewicka, Zalutyń
Status prawny: urzędy stanu cywilnego i metrykalne - akta metrykalne
I. AKTA CYWILNE
księgi urodzeń, zapowiedzi, małżeństw i zgonów z lat 1815, 1820, 1823, 1825, sygn. 50-53 (4 j.a.);
kopia księgi urodzeń, zapowiedzi, małżeństw i zgonów z lat 1812-1813 [ok. 1861-1863], sygn. 1 (1 j.a.);
II. AKTA CYWILNO-RELIGIJNE
księgi wtóropisowe urodzeń, małżeństw i zgonów (duplikaty) z lat 1829, 1831, 1833, 1857, 1859-1870, 1872-1877, 1880-1883, 1885-1909, 1911-1915, 1918 - 1919, sygn. 2-49, 54-64 (59 j.a.);
alegaty z lat 1857, 1859-1870, 1872-1876, 1881-1883, 1885-1886, 1888, 1890-1891, 1894-1900, sygn. 4-21, 24-30, 32-33, 36-42;
obecnie gm.Piszczac, pow. bialski; ZoSIA; baza PRADZIAD; zespół nie został zmikrofilmowany;

Amount of archival material

64

64

0

0.75

0.75

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -