Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej we Włodawie

Archiwum Państwowe w Lublinie
- brak danych - 1889-1916 [2012, 2015]
- brak danych - 1889 - 1916
2012 - 2012
2015 - 2015
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
rosyjski
inwentarz książkowy Yes ZoSIA
Z dniem 15 sierpnia 1810 r. wprowadzono na terenach przyłączonej do Księstwa Warszawskiego Lubelszczyzny i Podlasia obowiązek prowadzenia świeckich akt stanu cywilnego w oparciu o uregulowania Kodeksu Cywilnego Napoleona. Mimo świeckiego charakteru rejestracji rolę urzędników stanu cywilnego powierzono duchownym katolickim obu obrządków. Wprowadzone gminy, w których dokonywano rejestracji ludności, pod względem terytorialnym były najczęściej tożsame z parafiami rzymskokatolickimi oraz greckokatolickimi i obejmowały ogół ludności zamieszkałej na danym terenie (również ludność wyznań protestanckich i wyznania mojżeszowego). Proboszcz parafii we Włodawie (pow. włodawski) także sprawował w tym czasie obowiązki urzędnika stanu cywilnego.
Akty stanu cywilnego (urodzeń, zapowiedzi, małżeństw i zgonów) spisywane były w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. Do sporządzanych metryk dołączano alegaty (m. in. przedkładane do spisywanego aktu małżeństwa odpisy metryk urodzenia, lub akty znania narzeczonych, urzędowe sprostowania i uzupełnienia aktów). Księgi były zamykane wraz z końcem roku, sporządzano do nich indeks osobowy, jeden egzemplarz pozostawał w parafii a drugi przekazywano do właściwego terytorialnie Sądu Pokoju we Włodawie.
W 1826 r. na mocy Kodeksu Cywilnego Królestwa Polskiego akta stanu cywilnego prowadzone przez duchownych katolickich zyskały walor zarówno aktów świeckich, jak i religijnych, w związku z tym wyłączono spod ich kompetencji ludność innych wyznań chrześcijańskich oraz Żydów, tworząc dla nich odrębne urzędy stanu cywilnego.
Rejestracja w aktach stanu cywilnego nadal odbywała się w systemie podwójnym. Zawierające jeden typ aktów unikaty (księgi pierwopisowe) zapisywano zazwyczaj przez kilka lat, aż do zapełnienia księgi. Tożsame z nimi pod względem treści metryk duplikaty (wtóropisy), obejmujące akty urodzeń małżeństw i zgonów, zamykano wraz z końcem roku, sporządzano indeks, dołączano do nich alegaty i przekazywano do Sądu Pokoju. Bezpośredni nadzór nad prowadzeniem akt sprawował dziekan (Dziennik Praw Królestwa Polskiego t.10, s. 41-84).
Do 1867 r. akty stanu cywilnego sporządzano w języku polskim, od roku 1868 po rosyjsku. Ponadto wprowadzono datację aktów wg obowiązującego w Cesarstwie Rosyjskim kalendarza juliańskiego (12-13 dni różnicy w stosunku do kalendarza gregoriańskiego).
Usankcjonowane przez Kodeks Cywilny Królestwa Polskiego zasady rejestracji aktów stanu cywilnego z niewielkimi modyfikacjami przetrwały na terenie byłego zaboru rosyjskiego do roku 1945. Na podstawie dekretu Rady Ministrów z 25 września 1945 r. z dniem 1 stycznia 1946 r. zlikwidowano wyznaniowe urzędy stanu cywilnego, powołując na ich miejsce w każdej gminie urzędy państwowe (Dziennik Ustaw, Nr 48, poz. 272-273).
Siedziba parafii: Włodawa, diecezja lubelska, dekanat włodawski
Kościół p.w. św. Ludwika
Miejscowości należące do parafii: Adamki, Adampol, Augustów, Dobropol, Dołhobrody, Holeszów, Kaplonosy, Konstantyn, Korolówka, Krasówka, Lubień, Okuninka, Połód, Różanka, Stawki, Suchawa, Suszno, Szuminka, Wólka Wyrykowska, Włodawa, Wyryki, Żuków
Status prawny: urzędy stanu cywilnego i metrykalne - akta metrykalne
I. AKTA CYWILNO-RELIGIJNE
księgi pierwopisowe urodzeń (unikaty) z lat 1889-1916, sygn. 1-2, 5, 6, 12 - 13 (6 j.a.), 1889 tylko fragment indeksu;
księga pierwopisowa małżeństw (unikat) z lat 1890-1916, sygn. 3, 8 (2 j.a.), akty z 1905 r. do września (nr 158); brak aktów z 1906 r., akty z 1907 r. od stycznia (nr 5);
księga pierwopisowa zgonów (unikat) z lat 1890-1916, sygn. 4, 10, 11 (3 j.a.); skorowidz do aktów urodzeń z lat 1909-1911, sygn. 7 (1 j.a.), skorowidz do aktów małżeństw z 1916 r., sygn. 9 (1 j.a)
ZoSIA; baza PRADZIAD; zespół nie został zmikrofilmowany;

Amount of archival material

13

13

0

0.35

0.35

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -