Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego Parafii Prawosławnej Soboru Katedralnego w Chełmie

Archiwum Państwowe w Lublinie
- brak danych - 1876-1914
- brak danych - 1876 - 1889
1891 - 1907
1909 - 1914
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
rosyjski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
W związku z ostateczną likwidacją wyznania greckokatolickiego na terenie zaboru rosyjskiego w 1875 r. dotychczasowa parafia greckokatolicka w Chełmie (pow.chełmski) została przemianowana na prawosławną a ludność zmuszona do przejścia na prawosławie. Jednocześnie, zgodnie z przepisami obowiązującego od 1 stycznia 1826 r. Kodeksu Cywilnego Królestwa Polskiego, nowy proboszcz nadal pełnił funkcję urzędnika stanu cywilnego dla ludności należącej do tej parafii.
Akty stanu cywilnego (urodzeń, małżeństw i zgonów) spisywane były w dwóch egzemplarzach. Do sporządzanych metryk dołączano alegaty (m. in. przedkładane do spisywanego aktu małżeństwa odpisy metryk urodzenia, lub akty znania narzeczonych, urzędowe sprostowania i uzupełnienia aktów). Zawierające jeden typ aktów unikaty (księgi pierwopisowe) zapisywano przez kilka lat, aż do zapełnienia księgi. Tożsame z nimi pod względem treści metryk duplikaty (wtóropisy), obejmujące akty urodzeń małżeństw i zgonów, zamykano wraz z końcem roku, sporządzano indeks i wraz z alegatami przekazywano do Sądu Pokoju w Chełmie. Bezpośredni nadzór nad prowadzeniem ksiąg sprawował przełożony okręgu, lub delegowany urzędnik Sądu Pokoju (Dziennik Praw Królestwa Polskiego t.10, s. 41-84). Ponadto zgodnie z wydanymi w 1829 r. przepisami szczegółowymi proboszcz był zobowiązany do prowadzenia obok cywilno-religijnych akt stanu cywilnego (według zasad Kodeksu Cywilnego Królestwa Polskiego) cerkiewnych ksiąg metrykalnych, stosownie do przepisów prawa obowiązującego w Cesarstwie Rosyjskim.
Akta stanu cywilnego prowadzono w języku rosyjskim. Wprowadzono również datację aktów wg obowiązującego w Cesarstwie Rosyjskim kalendarza juliańskiego (12 a od roku 1900 13 dni różnicy w stosunku do kalendarza gregoriańskiego).
Wydany w 1905 roku ukaz tolerancyjny zezwalał byłym unitom oraz ich potomkom na zmianę wyznania na rzymskokatolickie. Wielu z nich skorzystało z tej możliwości, czego efektem był znaczny spadek liczby wiernych w parafiach prawosławnych.
Usankcjonowane przez Kodeks Cywilny Królestwa Polskiego zasady rejestracji aktów stanu cywilnego z niewielkimi modyfikacjami przetrwały na terenie byłego zaboru rosyjskiego do roku 1945. Na podstawie dekretu Rady Ministrów z 25 września 1945 r. z dniem 1 stycznia 1946 r. zlikwidowano wyznaniowe urzędy stanu cywilnego, powołując na ich miejsce w każdej gminie świeckie urzędy państwowe (Dziennik Ustaw, Nr 48, poz. 272-273).
Siedziba parafii: Chełm, okręg: miejski, 1. chełmski
Cerkiew p.w. Narodzenia Matki Bożej
Miejscowości należące do parafii: Bieławin, Chełm, Horodyszcze, Krzywice, Krzywiczki, Majdan Zawadówka, Malowana, Nowiny, Obłonie, Okszów, Parypse, Podgórze, Pokrówka, Rożdżałów, Stańków, Starostwo, Strupin, Trubaków, Udalec, Zawadówka, Żółtańce
Status prawny: urzędy stanu cywilnego i metrykalne - akta metrykalne
AKTA CYWILNO-RELIGIJNE
księgi wtóropisowe urodzeń, małżeństw i zgonów (duplikaty) z lat 1876-1886, 1888-1889, 1891-1907, 1909- 1912, 1914, sygn. 1-19, 24-28 (24 j.a.), 1880-1881, 1884 niekompletne akty urodzeń, 1880 brak aktów małżeństw i zgonów;
alegaty z lat 1878, 1881, 1883, 1886-1887, 1909, sygn. 19-23 (w tym 4 odrębne j.a.);
ZoSIA; baza PRADZIAD; zmikrofilmowana księga z 1876 roku, nr mikrofilmu: 392634; sygn. 18, fragment księgi z 1880 r. został odnaleziony w zbiorze alegatów i dołączony do zespołu;

Amount of archival material

28

28

0

0.67

0.67

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -