Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego Parafii Prawosławnej w Czułczycach

Archiwum Państwowe w Lublinie
- brak danych - 1875-1915
- brak danych - 1875 - 1915
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego rosyjski
inwentarz książkowy Yes ZoSIA
W związku z ostateczną likwidacją wyznania greckokatolickiego na terenie zaboru rosyjskiego w 1875 r. dotychczasowa parafia greckokatolicka w Czułczycach. (pow. chełmski) została przemianowana na prawosławną a ludność zmuszona do przejścia na prawosławie. Jednocześnie, zgodnie z przepisami obowiązującego od 1 stycznia 1826 r. Kodeksu Cywilnego Królestwa Polskiego, nowy proboszcz nadal pełnił funkcję urzędnika stanu cywilnego dla ludności należącej do tej parafii.
Akty stanu cywilnego (urodzeń, małżeństw i zgonów) spisywane były w dwóch egzemplarzach. Do sporządzanych metryk dołączano alegaty (m. in. przedkładane do spisywanego aktu małżeństwa odpisy metryk urodzenia, lub akty znania narzeczonych, urzędowe sprostowania i uzupełnienia aktów). Zawierające jeden typ aktów unikaty (księgi pierwopisowe) zapisywano przez kilka lat, aż do zapełnienia księgi. Tożsame z nimi pod względem treści metryk duplikaty (wtóropisy), obejmujące akty urodzeń małżeństw i zgonów, zamykano wraz z końcem roku, sporządzano indeks i wraz z alegatami przekazywano do Sądu Pokoju w Chełmie. Bezpośredni nadzór nad prowadzeniem ksiąg sprawował przełożony okręgu, lub delegowany urzędnik Sądu Pokoju (Dziennik Praw Królestwa Polskiego t.10, s. 41-84). Ponadto zgodnie z wydanymi w 1829 r. przepisami szczegółowymi proboszcz był zobowiązany do prowadzenia obok cywilno-religijnych akt stanu cywilnego (według zasad Kodeksu Cywilnego Królestwa Polskiego) cerkiewnych ksiąg metrykalnych, stosownie do przepisów prawa obowiązującego w Cesarstwie Rosyjskim.
Akta stanu cywilnego prowadzono w języku rosyjskim. Wprowadzono również datację aktów wg obowiązującego w Cesarstwie Rosyjskim kalendarza juliańskiego (12 a od roku 1900 13 dni różnicy w stosunku do kalendarza gregoriańskiego).
Wydany w 1905 roku ukaz tolerancyjny zezwalał byłym unitom oraz ich potomkom na zmianę wyznania na rzymskokatolickie. Wielu z nich skorzystało z tej możliwości, czego efektem był znaczny spadek liczby wiernych w parafiach prawosławnych.
Usankcjonowane przez Kodeks Cywilny Królestwa Polskiego zasady rejestracji aktów stanu cywilnego z niewielkimi modyfikacjami przetrwały na terenie byłego zaboru rosyjskiego do roku 1945. Na podstawie dekretu Rady Ministrów z 25 września 1945 r. z dniem 1 stycznia 1946 r. zlikwidowano wyznaniowe urzędy stanu cywilnego, powołując na ich miejsce w każdej gminie świeckie urzędy państwowe (Dziennik Ustaw, Nr 48, poz. 272-273).
Siedziba parafii: Czułczyce, okręg: chełmski, 2. chełmski, 1. chełmski
Cerkiew p.w. św. św. Kosmy i Damiana
Miejscowości należące do parafii: Czułczyce, Hredków, Poczekajka, Sajczyce, Wólka, Zarzecze
Status prawny: urzędy stanu cywilnego i metrykalne - akta metrykalne
AKTA CYWILNO-RELIGIJNE
księgi pierwopisowe urodzeń (unikaty) z lat 1895 (szczątek księgi), 1902 - 1915, sygn. 35, 43 (2 j.a.);
księgi pierwopisowe małżeństw (unikaty) z lat 1880-1888, 1896 - 1909, sygn. 1, 42 (2 j.a.);
księgi wtóropisowe urodzeń, małżeństw i zgonów (duplikaty) z lat 1875-1887, 1889-1912, sygn. 2-33, 35 - 41 (39 j.a.), brak aktów małżeństw z 1902 oraz zgonów z 1902 i 1906;
alegaty z lat 1890, 1895, 1906, sygn. 33-34 ( w tym 1 odrębna j.a.);
obecnie gm. Sawin, pow. chełmski; ZoSIA; baza PRADZIAD; zespół nie został zmikrofilmowany; zob. również Akta Parafii Prawosławnej w Czułczycach (nr zesp. 2362);

Amount of archival material

43

43

0

0.50

0.50

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -