Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta miasta Lublina

Archiwum Państwowe w Lublinie
- brak danych - 1317-1950[1951-1965]
- brak danych - 1317 - 1965
- brak danych - tak
administracja ogólna - akta miast i administracja miejska polski
łaciński
niemiecki
rosyjski
inne pomoce No indeksy do inwentarzy akt z lat 1809-1944, 1915-1918
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
inwentarz drukowany No - brak danych -
spis zdawczo-odbiorczy Yes 212 j.a.
inwentarz kartkowy Yes - brak danych -
spis roboczy Yes - brak danych -
Lublin - miasto królewskie. Lokowany na prawie niemieckim w 1317 r. przez księcia Władysława Łokietka.
Ustrój miasta w okresie staropolskim opierał się na prawie magdeburskim. Władzę w mieście do końca XV w. sprawował wójt dziedziczny w imieniu właściciela czyli króla. Od co najmniej 1377 r. istniała również rada miejska opozycyjnie nastawiona do wójtów dziedzicznych. W 1504 r. wykupiła ona wójtostwo lubelskie. Zgodnie z praktyką miast lokowanych na prawie niemieckim, rada pełniła funkcje administracyjne, reprezentacyjne, nadzorowała fundusze miasta; należała do niej również władza ustawodawcza, którą realizowała wespół z ławą i przedstawicielami pospólstwa. W ciągu dziejów liczba rajców była zmienna – od 4 do 10 (4 tzw. starych i 6 nowych), spośród nich wybierano 4 kwartalnych burmistrzów. Rada pełniła również funkcje sądowe, jakkolwiek właściwym organem sądowym był wójt z ławą. Wójta i 7 ławników wybierała rada wraz z przedstawicielami pospólstwa. Wyraźnego rozgraniczenia kompetencyjnego obu sądów nie było. Od XVI w. oba organy dysponowały własnymi kancelariami.
Od 1809 r., kiedy Lublin znalazł się w granicach Księstwa Warszawskiego, władze miejskie zorganizowano na podstawie dekretu księcia Fryderyka Augusta. Na ich czele stał burmistrz podlegający bezpośrednio prefektowi departamentu lubelskiemu. Do pomocy w zarządzaniu miał radę oraz ławników.
Po utworzeniu w 1815 r. Królestwa Polskiego organizacja władz miejskich opierała się na postanowieniach namiestnika z 3 lutego 1816 r. i 30 maja 1818 r. oraz reskrypcie Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych i Policji z 11 marca 1818 r. W Lublinie powstał Urząd Municypalny, który istniał do 1842 r., a następnie został przemianowany na Magistrat. Tworzyli go: prezydent i czterech radnych. Struktura organizacyjna urzędu i zakres czynności radnych zmieniały się kilkakrotnie, m. in. w latach 1836 i 1842. Od 1874 r. było 6 wydziałów: kasa miejska, wojskowo-policyjny, administracyjno-gospodarczy, ogólny, kwaterunkowy i skarbowy. Urząd stracił wówczas charakter jednostki samorządu miejskiego, stając się w zasadzie organem administracyjnym.
W lipcu 1915 r. Lublin został zajęty przez wojska austriackie i na miejsce dawnych władz utworzono Tymczasową Radę Miejską i Magistrat m. Lublina. Po ich rozwiązaniu wybrano w 1916 r. nową radę miejską na podstawie ordynacji miejskiej dla Kielc, Lublina, Piotrkowa i Radomia. Z kolei rada powołała magistrat, w którego skład weszli: prezydent, dwaj wiceprezydenci i radni. Członków magistratu zatwierdzały austriackie władze okupacyjne.
Po odzyskaniu niepodległości zasady funkcjonowania samorządu miejskiego określił dekret z 4 lutego 1919 r. (Dz.P. R.P. Nr 13, poz. 140), według którego gmina miejska, reprezentowana przez radę i burmistrza (prezydenta0 była jednostką samorządną. Rada, wybierana spośród mieszkańców gminy, wyłaniała ze swego grona magistrat. W jego skład wchodził prezydent, dwóch wiceprezydentów i kierownicy wydziałów. Ustawa z dnia 23 marca 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorialnego (Dz.U. R.P. Nr 35 poz. 294) ograniczała kompetencje rady na rzecz zarządu miejskiego i prezydenta, który miał prawo w większym niż dotąd zakresie działać jednoosobowo.
We wrześniu 1939 r. Lublin znalazł się pod przejściową niemiecką administracją wojskową, zaś po wejściu dekretu o administracji okupowanych obszarów polskich w dniu 16 października 1939 r. zarząd miasta oddano w polskie ręce. Pełną i wyłączną odpowiedzialność za pracę podległego mu urzędu ponosił burmistrz, odpowiedzialny przed niemieckim starostą.
Kiedy tylko (25 lipca 1944 r.) wojska niemieckie opuściły Lublin przystąpiono do organizowania na nowo administracji miejskiej w oparciu o statut z 1939 r. Jako czynnik kierowniczy i nadzorczy Zarządu Miejskiego zostało powołane 30 lipca tymczasowe Prezydium Miejskiej Rady Narodowej (Dz.U. Nr 5, s. 6-7). Początkowo działalność Rady i Zarządu miejskiego nie była rozdzielona (wspólne podejmowanie decyzji); od 12 czerwca 1945 r. nastąpił oficjalny rozdział. Ostatecznie podział ten został zlikwidowany 1950 r. na mocy ustawy o terenowych organach jednolitej władzy państwowej (Dz.U. Nr 14, poz. 130).
Siedziba władz miejskich (ratusz) mieściła się w Lublinie.
Status prawny – administracja ogólna - akta miast i administracja miejska.
Od 1474 r. miasto jest stolicą województwa lubelskiego.
Dokumenty miasta Lublina, 1317-1792, 207 j.a., 1,90 mb
Księgi miejskie, 1465-1810, 349, 28,80 mb
Akta luźne, XVI-XVIII w., 129 j.a., 2,15 mb
Urząd Municypalny i Magistrat Miasta Lublina, 1809-1874, 3383 j.a., 80,20 mb
Magistrat Goroda Lublina, 1874-1915, 10045 j.a., 46,03 mb
Akta miasta Lublina, 1915-1918, 399, 4,90 mb
Akta miasta Lublina, 1918-1939, 4204 mb, 33,16 mb
Akta miasta Lublina, 1939-1944, 426 j.a., 3,70 mb
Akta miasta Lublina, 1944-1950[-1954], 426 j.a., 6,40 mb
Inspekcja Budowlana miasta Lublina, [1926-]1944-1950[1951], 6191 j.a., 17,85 mb
Księgi ludności stałej m. Lublina, [1839-]1865-1915, 115 j.a., 6,40 mb
Księgi meldunkowe mieszkańców m. Lublina, [1873-]1930-1950[-1960], 2691 j.a., 22,52 mb
Plany miasta Lublina, 1802-1948, 431 j.a., 0,60 mb

Karta B:
dokumentacja aktowa - 1925-1950 [1951-1954] - 143 j.a., 1,82 m.b.;
afisze i plakaty - 1918-1944, 15 j.a., 0.00 mb.;
materiały kartograficzne - 1923-1948, 1953 - 38 j.a., 0,00 m.b.;
materiały kartograficzne - 1928 - 1944, 16 j.a.; 0,66 j.a.
nr mikrofilmów: 110001-110185, 110213-110254, 115236-1155297
No. Name Units Dates Number of scans
Units without series 0 0
1 DOKUMENTY MIASTA LUBLINA 207 1317-1792 0
2 KSIĘGI MIEJSKIE, 1465-1810 0 0
2.1 Kanclelaria wójtowski-ławnicza 0 0
2.1.1 Księgi wójtowsko-ławnicze [seria główna] Indukty 0 0
2.1.1.1 Księgi zapisów i kontrowersji [wyroków] 43 1465-1682 49741
2.1.1.2 Księgi zapisów 17 1645-1794 14542
2.1.1.3 Księgi kontrowersji [wyroków] 10 1713-1791 10387
2.1.2 Księgi wójtowsko-ławnicze protokoły i farrago 55 1579-1757 62579
2.1.3 Księgi Wójtowsko-ławnicze [serie rzeczowe] 0 0
2.1.3.1 Zapisy wieczyste 6 1541-1642 2976
2.1.3.2 Księgi zapisów na papierze stemplowym 3 1777-1796 985
2.1.3.3 Testamenty i inwentarze 5 1576-1658 1456
2.1.3.4 Księgi złoczyńców 5 1549-1716 2101
2.1.4 Kopiariusz przywilejów miejskich 1 1763-1787 0
2.1.5 Rejestr spraw 1 1768-1783 0
2.2 Kanclelaria Rady Miejskiej 0 0
2.2.1 Ksiegi Radzieckie Lubelskie [Seria Główna] Indukty 0 0
2.2.1.1 Księgi Zapisów, Wyroków, Administracyjne 28 1534-1755 26819
2.2.1.2 Księgi zapisów 7 1759-1793 5448
2.2.1.3 Księgi Wyroków 8 1755-1792 7565
2.2.2 Księgi Radzieckie Brudnopisy i Farrago 47 1542-1742 50334
2.2.3 Księgi Administracyjno Gospodarcze 10 1532-1808 277
2.2.4 Kopiariusze Przywilejów Miejskich 2 1751-1781 0
2.2.5 Pomocnicze Księgi Kancelaryjne [Rejestry Spraw] 4 1755-1789 0
2.3 Ksiegi Władz Miejskich Zorganizowanych na Podstawie Uchwał Sejmu Wielkiego 4 1791-1792 0
2.4 Akta Władz Miejskich Zorganizowanych na Podstawie Konstytucji Sejmu Grodzieńskiego 8 1793-1797 1108
2.5 Księgi Rachunkowe 0 0
2.5.1 Rejestry Dochodów, Wydatków, Podatkowe 24 1520-1796 9780
2.5.2 Rejestry Dochodów 7 1582-1758 2262
2.5.3 Rejestry Wydatków 6 1553-1754 2082
2.5.4 Rejestry Podatkowe 3 1673-1794 268
2.6 Księgi Sądowe i Gospodarcze Wsi Miejskich 0 0
2.6.1 Konopnica 2 1521-1675 245
2.6.2 Ponikwoda 2 1757-1780 222
2.7 Lustracje Miasta Lublina i Województwa Lubelskiego 11 1564-1789 0
2.8 Akta Władz Miejskich z Okresu Zaboru Austriackiego 30 1795-1810 429
3 AKTA LUŹNE MIASTA LUBLINA, XVI-XVIII w. 0 0
3.1 Akta Kancelarii Wójtowsko-Ławniczej 51 1501-1800 8389
3.2 Akta Kancelarii Rady Miejskiej 67 1501-1800 10527
3.3 Akta z Okresu Przemian Ustrojowych 5 1792-1795 871
3.4 Akta z Okresu Zaboru Austriackiego 3 1796-1809 314
3.5 Akta Prywatne Mieszczan 3 1601-1800 102
4 URZĄD MUNICYPALNY I MAGISTRAT MIASTA LUBLINA, 1809-1874 0 0
4.1 Sprawy Ogólno-Administracyjne Magistratu Miasta Lublina 0 0
4.1.1 Rozporządzenia i przepisy ogólne 0 0
4.1.1.1 Zarządzenia i przepisy 5 1838-1874 1968
4.1.1.2 Organizacja Urzędu Municypalnego Magistratu i Rady Miejskiej 97 1810-1910 47449
4.1.1.3 Kancelaria 40 1826-1873 10998
4.1.1.4 Archiwum 10 1805-1872 974
4.1.2 Sprawy personalne 0 0
4.1.2.1 Sprawy ogólne 53 1818-1873 14550
4.1.2.2 Akta szczegółowe [teczki personalne] 213 1813-1961 12870
4.1.2.3 Sprawy ogólnopaństwowe 32 1821-1874 8344
4.2 Sprawy Zarządzania Terenem Miasta 0 0
4.2.1 Teren miasta 0 0
4.2.1.1 Wjazdy, Rogatki, Plany 15 1817-1873 4973
4.2.1.2 Dzielnice miasta, folwarki 25 1802-1874 7244
4.2.1.3 Rzeki, Mosty, Groble 9 1822-1872 3812
4.2.1.4 Drogi, ulice, place 29 1816-1878 7554
4.2.1.5 Sprawy Porządku i Oświetlenia Miasta 42 1817-1884 13349
4.2.1.6 Pomniki, parki, ogrody 7 1828-1873 1624
4.2.1.7 Sprawy budynków miejskich i rządowych 77 1799-1873 35445
4.2.1.8 Budynki prywatne 65 1800-1876 16863
4.3 Sprawy porządku społeczno - publicznego policji i wojska 0 0
4.3.1 Prawo miejskie 5 1815-1874 1086
4.3.2 Ruch ludności 114 1819-1875 75970
4.3.2.1 Emigracja 10 1827-1873 5682
4.3.2.2 Żebractwo, włóczęgostwo 20 1840-1873 8441
4.3.2.3 Paszporty 30 1828-1874 15091
4.3.2.4 Przepisy odnośnie pogrzebów 6 1832-1874 985
4.3.3 Straży nocnej wart, podwód i szarwarków 20 1817-1874 4356
4.3.4 Zabezpieczenia przeciwpożarowe 76 1817-1882 17764
4.3.5 Sprawy związane z policją miejską 18 1820-1873 3746
4.3.5.1 Śledztwo 10 1826-1873 1641
4.3.5.2 Areszty 10 1830-1866 3408
4.3.5.3 Więzienie 10 1819-1873 3267
4.3.5.4 Przestępczość 50 1284-1873 17733
4.3.5.5 Sądy 60 1821-1873 35660
4.3.5.6 Stacje transportowe 10 1824-1874 2457
4.3.5.7 Straż ziemska 2 1867-1873 41
4.3.5.8 Sprawy wojskowe 107 1817-1873 55748
4.4 Ludność 0 0
4.4.1 Zajęcia 0 0
4.4.1.1 Przemysł 27 1809-1873 7538
4.4.1.2 Rzemiosło 36 1817-1873 6969
4.4.1.3 Handel 139 1803-1877 49844
4.4.1.4 Usługi i inne 19 1818-1874 2730
4.4.2 Sprawy majątkowe ludności 60 1828-1877 9564
4.4.2.1 Akta spadkowe i opieki 422 1822-1896 11915
4.4.3 Legaty 11 1823-1874 3809
4.4.4 Hipoteka 3 1825-1873 354
4.4.5 Licytacje 11 1854-1875 8857
4.4.6 Sekwestry 1 1833-1834 133
4.4.7 Nagrody 3 1836-1874 747
4.4.8 Składki na cele publiczne 8 1821-1873 1687
4.4.9 Różne sprawy obywateli 2 1827-1868 154
4.5 Sprawy oświaty i kultury 0 0
4.5.1 Wychowanie i oświata 0 0
4.5.1.1 Sprawy szkół i szkolnictwa 41 1805-1874 14100
4.5.1.2 Stypendium dr J. Sztejna 95 1827-1929 4757
4.5.1.3 Drukarnie i księgarnie 9 1823-1872 2334
4.5.1.4 Widowiska teatralne 2 1864-1873 463
4.5.1.5 Muzea, wystawy i inne 12 1827-1873 1706
4.6 Zdrowie i opieka społeczna 0 0
4.6.1 Zdrowie 0 0
4.6.1.1 Szpitale 63 1818-1973 24500
4.6.1.2 Przypadki chorób 7 1823-1873 2587
4.6.1.3 Apteki 3 1833-1873 427
4.6.1.4 Lekarze 3 1827-1873 271
4.6.1.5 Higiena 12 1812-1873 4619
4.6.1.6 Sprawy weterynaryjne 10 1820-1874 3502
4.6.2 Opieka społeczna 0 0
4.6.2.1 Działalność Rady Głównej Opiekuńczej 22 1816-1883 5020
4.6.2.2 Wsparcia 6 1827-1868 2821
4.7 Sprawy wyznaniowe 0 0
4.7.1 Sprawy wyznania rzymsko-katolickiego 0 0
4.7.1.1 Sprawy organizacyjne 19 1817-1876 3755
4.7.1.2 Kościoły 90 1800-1877 30747
4.7.2 Sprawy wyznania ewangelickiego 1 1822-1865 630
4.7.3 Sprawy wyznania prawosławnego 6 1823-1873 1270
4.7.4 Sprawy wyznania mojżeszowego 62 1821-1974 11162
4.7.5 Cmentarze i pogrzeby 8 1821-1873 0
4.7.6 Sprawy kościołów poza Lublinem 14 1808-1866 0
4.8 Majątek miejski 0 0
4.8.1 Działalność Kasy Miejskiej 0 0
4.8.1.1 Dochody 200 1800-1888 0
4.8.1.2 Wydatki 34 1823-1883 0
4.8.1.3 Rachunkowość kasy 461 1795-1888 1911
4.9 Działalność innych urzędów i organizacji w Lublinie 0 0
4.9.1 Rząd Gubernialny 1 1848-1875 0
4.9.2 Urząd Skarbowy 66 1801-1900 0
4.9.3 Poczta 5 1829-1873 0
4.9.4 Kasa oszczędności 36 1850-1883 0
4.9.5 Bank Polski 1 1870-1871 0
4.9.6 Biuro informacyjne 1 1839-1868 0
4.9.7 Kantor służących 10 1811-1868 0
4.9.8 Licytacje 3 1869-1873 0
4.9.9 Deputacja szlachecka 5 1836-1866 0
4.9.10 Towarzystwo tajne 1 1822-1868 0
4.9.11 Towarzystwo Rolnicze 1 1858-1864 0
4.9.12 Towarzystwo Kredytowe Ziemskie 4 1836-1873 0
4.9.13 Organizacja włościan 1 1864-1865 0
4.9.14 Uzupełnienia 48 1780-1909 0
5 MAGISTRAT GORODA LUBLINA, 1874-1915 0 0
5.1 Diełoproizwodstwa [Kasa Miejska] 0 0
5.1.1 Zarządzenia i okólniki 5 1894-1908 0
5.1.2 Sprawy rewizji Kasy Miejskiej 18 1885-1909 0
5.1.3 Sprawozdania Kasy Miejskiej 103 1874-1915 0
5.1.4 Podatki od nieruchomości miejskich 7 1895-1915 0
5.1.5 Opłaty za wydane zezwolenia na prowadzenie handlu 25 1878-1914 0
5.1.6 Sprawy poborów urzędników miejskich i ich emerytur 21 1878-1913 0
5.1.7 Wydatki na szkoły miejskie 223 1866-1913 0
5.1.8 Wydatki na szkołę rzemieślniczo-niedzielną 48 1867-1913 0
5.1.9 Wydatki na utrzymanie szkoły handlowej [niższa] 28 1876-1906 0
5.1.10 Wydatki na naukę religii prawosławnej 5 1904-1908 0
5.1.11 Wydatki na szkołę żydowską [miejską] 35 1871-1913 0
5.1.12 Wydatki na szkołę unicką i żeńską początkową 4 1868-1914 0
5.1.13 Fundusz stypendialny dr J. Sztejna i zapisy na szkoły 7 1874-1909 0
5.1.14 Zakup węgla dla biednej ludności i inne wydatki gospodarcze 8 1886-1910 0
5.1.15 Różne zarządzenia dotyczące gminy żydowskiej i Okręgu Bożniczego w Lublinie 4 1878-1907 0
5.1.16 Wybory członków gminy żydowskiej 7 1885-1918 0
5.1.17 Zezwolenia na naukę religii żydowskiej i sprawy duchownych żydowskich 4 1886-1901 0
5.1.18 Składki na utrzymanie gminy żydowskiej i inne jej dochody 39 1881-1915 0
5.1.19 Wydatki gminy żydowskiej i sprawozdania z nich [np. utrzymanie łaźni, chederów, synagogi, domów modlitwy, cmentarza] 37 1876-1917 0
5.1.20 Ofiary na biednych w gminie żydowskiej 4 1881-1905 0
5.2 Diełoproizwodstwa II 0 0
5.2.1 Rozporządzenia władz zwierzchnich - guberni 38 1884-1916 0
5.2.2 Podział administracyjny miasta Lublina 5 1893-1915 0
5.2.3 Przysięgi poddańcze i wybory do Dumy 4 1894-1913 0
5.2.4 Zesłania na Syberię i do innych dzielnic Rosji 16 1884-1910 0
5.2.5 Nadzór policyjny nad mieszkańcami miasta Lublina 26 1886-1915 0
5.2.6 Wydawanie świadectw o lojalności mieszkańcom m. Lublina 3 1883-1897 0
5.2.7 Ucieczki za granice i kary za przekroczenie nielegalnie granicy 53 1874-1912 0
5.2.8 Sprawy emigracji i reemigracji 14 1882-1907 0
5.2.9 Sprawy przyjęcia obywatelstwa rosyjskiego i zwolnienia od niego 73 1093-1985 0
5.2.10 Sprawy cudzoziemców zamieszkujących w m. Lublinie 12 1874-1915 0
5.2.11 Sprawy paszportów dla obywateli m. Lublina 36 1889-1915 0
5.2.12 Kary za przekroczenia paszportowe 10 1896-1915 0
5.2.13 Wydawanie kwalifikacji na otrzymanie paszportów wgłąb Rosji 38 1880-1902 0
5.2.14 Poszukiwania zaginionych osób 25 1890-1915 0
5.2.15 Sprawy poboru rekrutów 35 1883-1915 0
5.2.16 Sprawy sierot i podrzutków starców bez opieki 10 1886-1915 0
5.2.17 Nadzór nad sprawami wyznaniowymi i kościołami i gminami wyznaniowymi chrześcijańskimi 27 1874-1914 0
5.2.18 Przejście na prawosławie 0 0
5.2.19 Sprawy unitów 8 1874-1896 0
5.2.20 Przyjmowanie wiary chrześcijańskiej przez żydów 22 1883-1909 0
5.2.21 Sprawy klasztorów 1 1890-1893 0
5.2.22 Sprawy sanitarne szpitale, sprawy lecznictwa 24 1874-1908 0
5.2.23 Przeglądy sanitarne 21 1906-1915 0
5.2.24 Ceny na produkty rolne 7 1907-1915 0
5.2.25 Przeglądy weterynaryjne koni i wyznaczanie miejsc postoju dorożek 4 1908-1912 0
5.2.26 Przepisy o prowadzeniu ksiąg ludności, ich kontrola 20 1874-1902 0
5.2.27 Statystyka ludności m. Lublina 61 1879-1916 0
5.2.28 Wydawanie zezwolenia na zamieszkanie 77 1902-1915 0
5.2.29 Starania o zapisanie do księgi ludności stałej m. Lublina 377 1874-1987 0
5.2.30 Wypisywanie z ksiąg ludności stałej m. Lublina 71 1874-1987 0
5.2.31 Przesiedlenia do Lublina z cesarstwa rosyjskiego 2615 1874-1987 0
5.2.32 Przesiedlenia Mieszkańców Lublina do Cesarstwa 89 1881-1915 0
5.2.33 Przesiedlenia Mieszkańców Lublina do Różnych miejscowości w Królestwie Polskim 795 1097-1915 0
5.2.34 Zarządzenia Władz i Statystyki 10 1892-1915 0
5.2.35 Sprawy dezercji i aresztowań 34 1902-1915 0
5.2.36 Wydatki na Utrzymanie Aresztu Miejskiego i Stacji Transportowej 9 1903-1914 0
5.2.37 Wydatki na Przewóz Rekrutów 6 1907-1915 0
5.2.38 Personel Aresztu Miejskiego 18 1902-1914 0
5.3 Diełoproizwodstwa III [Wydział Administracyjno-Gospodarczy] 0 0
5.3.1 Zarządzenia Władz Zwierzchnich 17 1883-1916 0
5.3.2 Posiedzenia Magistratu i Uchwały 6 1909-1915 0
5.3.3 Sprawy Gospodarcze Magistratu 3 1897-1914 0
5.3.4 Sprawy Archiwum Miejskiego 2 1899-1910 0
5.3.5 Wydatki w Związku z Wyborami do Dumy 2 1905-1906 0
5.3.6 Opracowania Bużetu Miejskiego i Budżety 50 1874-1916 0
5.3.7 Sprawy Kasy Miejskiej [Rewizje, Sprawozdania z Wydatków] 25 1875-1914 0
5.3.8 Kasy Pożyczkowe i Towarzystwa Kredytowe w Mieście, Sprawy Kapitałów Miejskich 35 1877-1910 0
5.3.9 Podatki Miejskie 176 1877-1916 0
5.3.10 Personel Urzędniczy Magistratu i Pracownicy Fizyczni [Ich Uposażenia, Emerytury] 56 1875-1917 0
5.3.11 Wydatki na Reprezentację Miasta, Obchody Uroczystości Jubileuszy 43 1883-1916 0
5.3.12 Sumy Przekazywane Przez Władze Miejskie na Utrzymanie Urzędów Państwowych 17 1891-1915 0
5.3.13 Wydatki na Utrzymanie Policji Miejskiej 24 1889-1916 0
5.3.14 Obiekty Wojskowe na Terenie Miasta i Wydatki Miasta w Związku z Potrzebami Wojska i Żandarmerii 11 1878-1914 0
5.3.15 Straż Pożarna Miasta Lublina [Sprawy Organizacyjne i Wydatki na Jej Utrzymanie 35 1875-1919 0
5.3.16 Wydatki Na Szkoły Miejskie i Sprawy Gospodarcze Szkół 55 1888-1915 0
5.3.17 Sprawy Otwierania Nowych Miejskich Szkół [Dla Dzieci Chrześcijan i Żydowskich] 26 1889-1916 0
5.3.18 Sprawozdania Statystyczne Dotyczące Różnego Rodzaju Szkolnictwa 2 1890-1913 0
5.3.19 Sprawy Etatów Szkolnych 6 1894-1915 0
5.3.20 Kursy Wieczorowe, Dokształcenie Rzemieślników, Szkoły Specjalne [Wydatki] 18 1889-1915 0
5.3.21 Subsydia dla Szkół Średnich [Ogólnokształcących, Technicznych, Seminarium Nauczycielskiego, Sprawy ich Lokali 9 1890-1914 0
5.3.22 Sprawy Budowy, Remontu i Utrzymania Teatru Miejskiego 6 1878-1900 0
5.3.23 Biblioteka im. H. Łopacińskiego, Sprawy Muzeum 7 1890-1909 0
5.3.24 Kluby i Stowarzyszenia 15 1879-1907 0
5.3.25 Wystawy Rolnicze [Koni, Płodów Rolnych, Oraz Udziału w Nich Miasta] 25 1889-1916 0
5.3.26 Sprawy Asenizacji Miasta i Wydatki na Zwalczanie Epidemii Cholery i Innych Chorób 29 1889-1923 0
5.3.27 Laboratoria Miejskie Bakteriologiczne, Kamery Dezynfekcyjne, Laboratorium Rentgenowskie, Leczenie Ambulatoryjne, Leczenie Wścieklizny 36 1892-1923 0
5.3.28 Sprawy subsydiów i remontów, szpitali, przeglądy sanitarne, lekarze miejscy 20 1888-1918 0
5.3.29 Budowa rzeźni miejskiej i remonty, dochody z uboju w rzeźni, sprawy nadzoru nad ubojem [bydła, trzody chlewnej] 34 1874-1916 0
5.3.30 Spisy pogłowia bydła w m. Lublinie i walka z pomorem, sprawy czyściciela miasta 14 1876-1915 0
5.3.31 Pomoc społeczna dla ubogiej ludności miasta [chrześcijańskiej i żydowskiej] 33 1888-1921 0
5.3.32 Plan miasta, granice dzielnice miejskie, projekty i sprawy regulacji ulic i miasta 13 1878-1918 0
5.3.33 Folwarki miejskie [administracja] 7 1874-1900 0
5.3.34 Place miejskie [dzierżawy, sprzedaże, zabudowa, regulacje] 61 1874-1927 0
5.3.35 Parki i skwery miejskie [wydatki na ich utrzymanie i dochody z nich] 73 1874-1915 0
5.3.36 Utrzymanie porządku w mieście 26 1889-1915 0
5.3.37 Plany dróg i szos i ich utrzymanie 32 1872-1921 0
5.3.38 Regulacja i przebudowa ulic, budowa nowych, zmiana nawierzchni, nazwy ulic 120 1876-1924 0
5.3.39 Rzeki w Lublinie i kąpieliska [regulacja rzek, oczyszczanie koryt] 19 1875-1915 0
5.3.40 Mosty na rzekach w Lublinie [budowa, remonty] 26 1877-1914 0
5.3.41 Studnie miejskie [budowa, naprawy] 23 1889-1913 0
5.3.42 Wodociągi miejskie i kanalizacja [budowa, konserwacja wodociągów i ścieków] 48 1877-1928 0
5.3.43 Sprawy kolei na terenie miasta [budowa torów wiaduktów] 15 1875-1930 0
5.3.44 Projekty budowy tranwajów i zaprowadzenia autobusów miejskich 9 1895-1915 0
5.3.45 Budownictwo miejskie [zezwolenie na budowę i przebudowę domów, numeracja domów 169 1882-1916 0
5.3.46 Wydatki na utrzymanie budynków państwowych w mieście 30 1878-1910 0
5.3.47 Wydatki na utrzymanie budynków miejskich w mieście 119 1874-1920 0
5.3.48 Oszacowanie domów w mieście [prywatnych, państwowych, miejskich z podaniem w większości ich inwentarzy] dokonane w związku z ubezpieczeniem ich od ognia 1108 1845-1919 0
5.3.49 Pożary w mieście Lublinie 28 1889-1915 0
5.3.50 Remonty i przebudowy budynków poklasztornych należących do miasta, ich dzierżawy 132 1874-1927 0
5.3.51 Sprawy kapitałów poduchownych 21 1874-1926 0
5.3.52 Nominacje na stanowiska duchownych [katolickich] sprawy spadkowe po duchownych 29 1885-1920 0
5.3.53 Dozory kościelne 12 1890-1922 0
5.3.54 Bractwa kościelne [katolickie] 2 1910-1914 0
5.3.55 Sprawy kościoła ewangelicko-augsburskiego [dochody i rozchody parafii, nominacje proboszczy] 5 1892-1914 0
5.3.56 Sprawy kościoła prawosławnego [dochody i rozchody parafii, sprawy własności, budowy cerkwi] 8 1887-1910 0
5.3.57 Sprawy wyznania mojżeszowego [nominacje rabinów, remonty synagogi, utrzymanie domów modlitwy, utrzymanie przytułku ubogich] 17 1874-1894 0
5.3.58 Cmentarze w mieście 24 1874-1923 0
5.3.59 Rejestry zmarłych 12 1904-1916 0
5.3.60 Oświetlenie miasta gazowe i elektryczne 33 1878-1921 0
5.3.61 Telefony 24 1889-1915 0
5.3.62 Lombard miejski [dochody, wydatki, rewizje] 17 1899-1918 0
5.3.63 Targi i jarmarki w mieście Lublinie [dochody i rewizje, zezwolenia na handel] 43 1874-1915 0
5.3.64 Miary wagi i ceny produktów spożywczychi materiałów budowlanych, wełny, lnu 54 1874-1907 0
5.3.65 Sprawy aprowizacji w mieście Lublinie 4 1887-1917 0
5.3.66 Przemysł miejscowy i handel 13 1889-1919 0
5.3.67 Korespondencja ze sprawozdaniami dotyczącymi spraw gospodarczych miasta 9 1908-1916 0
5.4 Diełoproizwodstwa IV [Wydział Ogólny] 0 0
5.4.1 Manifesty cesarskie, rozporządzenia władz centralnych 65 1874-1915 0
5.4.2 Obchody uroczystości, sprawy orderów i odznaczeń, wizyty dostojników państwowych 59 1875-1915 0
5.4.3 Zarzadzenia prezydenta miasta i organizacja Magistratu i jego sprawy kancelaryjne, archiwum, rewizje urzędu 22 1879-1915 0
5.4.4 Roczne sprawozdania opisowo statystyczne miasta Lublina składane do władz zwierzchnich, statystyki dotyczące stanu miasta 50 1874-1915 0
5.4.5 Wykazy pracowników miejskich, sprawy ich urlopów, etatów, wynagrodzeń skargi na pracowników Magistratu ich akta osobowe 199 1874-1928 0
5.4.6 Sprawy kontrabandy, kary za nielegalne przekroczenie granicy, za naruszenie przepisów akcyzy 22 1882-1916 0
5.4.7 Sprawozdawczość dotycząca sądownictwa [sądy pokoju i gminne], wykonywanie wyroków sadów kryminalnych, utrzymanie aresztu miejskiego statystyki dotyczące aresztowań 52 1871-1917 0
5.4.8 Sprawy dezerterów z wojsk austriackich i rekrutów przesyłanych do szpitali 7 1889-1902 0
5.4.9 Statystyki dotyczące przemysłu, handlu spisy kupców spisy zakładów przemysłowych i sklepów 70 1874-1915 0
5.4.10 Cechy rzemieślnicze, sprawozdania z ich działalności spisy członków, spisy zakładów rzemieślniczych 29 1878-1913 0
5.4.11 Stowarzyszenie felczerów, fryzjerów, kupców 8 1890-1899 0
5.4.12 Strajki rzemieślnicze w 1905 r. 3 1905-1905 0
5.4.13 Ubezpieczenia robotników 2 1903-1913 0
5.4.14 Wydawanie zezwoleń na prowadzenie zakładów i sklepów, przegląd świadectw handlowych, przemysłowych 30 1879-1914 0
5.4.15 Nadzór nad sprzedażą na targach 3 1874-1877 0
5.4.16 Sprzedaż państwowa napojów, ustalanie miar i wag, sklepy dyżurne, licytacje 19 1890-1915 0
5.4.17 Sprawy administracyjne szkół miejskich początkowych, rzemieślniczych, niższych handlowych 88 1874-1914 0
5.4.18 Kary za tajne nauczanie dzieci 16 1879-1905 0
5.4.19 Organizowanie muzeów i wystaw 6 1879-1902 0
5.4.20 Sprawy kościołów, ofiary na cele pomocy społecznej, towarzystwa dobroczynne i organizacje społeczne 37 1874-1915 0
5.4.21 Statystyki dotyczące hodowli koni 4 1874-1877 0
5.4.22 Sprawy Sanitarne i lecznictwa [spisy lekarzymedycyny i weterynarii aptekarzy i statystyki dotyczące lecznictwa i szpitali [opłaty za leczenie] 40 1876-1915 0
5.4.23 Referat Sanitarny i akta Komisji Sanitarnej 0 0
5.4.23.1 Sprawy organizacyjne referatu i Komisji 6 1904-1915 0
5.4.23.2 Zwalczanie epidemii cholery i innych epidemii 12 1905-1915 0
5.4.23.3 Przeglądy sanitarne sklepów warsztatów, fabryk 15 1905-1915 0
5.5 Diełoproizwodstwa [Wydział Kwaterunkowy] 0 0
5.5.1 Zarządzenia władz w sprawach wojskowych 35 1874-1915 0
5.5.2 Działalność komisji kwaterunkowej i przydziały kwater 13 1878-1915 0
5.5.3 Sprawy związane z mobilizacją, pomoc dla wojsk odbywających manewry 5 1874-1892 0
5.5.4 Kwatery, dla poborowych, żandarmerii, ochrony, jednostek wojsk stacjonujących w mieście Lublinie, zaopatrzenie wojska, place dla ćwiczeń i innych celów 121 1874-1916 0
5.5.5 Zapasy żywności w mieście gromadzone na wypadek wojny 10 1876-1902 0
5.5.6 Przydziały lokali dla zatrudnionych w mieście urzędników państwowych, straży ziemskiej, policji 8 1876-1915 0
5.5.7 Ceny produktów spożywczych i artykułów przemysłowych w mieście Lublinie sprawy miar i wag 40 1885-1915 0
5.5.8 Podatki miejskie kwaterunkowy i kanon 11 1874-1908 0
5.5.9 Przeglądy sanitarne chederów 21 1890-1909 0
5.5.10 Korespondencja w sprawach wojskowych 5 1908-1915 0
5.6 Diełoproizwodstwa VI [Wydział Skarbowy] 0 0
5.6.1 Rozporządzenie władz zwierzchnich i prezydenta miasta 15 1873-1915 0
5.6.2 Podatki państwowe i czynsze od nieruchomości państwowych w mieście 22 1903-1916 0
5.6.3 Pobór kar za tajne przejście granicy 17 1875-1915 0
5.6.4 Poszukiwanie osób i mienia dłużników skarbowych 11 1905-1915 0
5.6.5 Sprawy związków i stowarzyszeń, cechów, sprawy kradzieży, kary za przekroczenie cen 20 1874-1877 0
5.6.6 Korespondencja ogólna 10 1903-1915 0
5.7 Aneksy 0 0
5.7.1 Uzupełnienia do Diełoproizwodstwa I 6 1878-1887 0
5.7.2 Uzupełnienia do Diełoproizwodstwa II 8 1875-1904 0
5.7.3 Uzupełnienia do Diełoproizwodstwa III 45 1874-1916 0
5.7.4 Uzupełnienia do Diełoproizwodstwa IV 37 1874-1914 0
5.8 Opisi dieł 179 1874-1915 0
6 AKTA MIASTA LUBLINA, 1915-1918 0 0
6.1 Kancelaria Rady Miejskiej 11 1917-1919 0
6.2 Kancelaria Prezydialna * Kancelaria Prezydialna 6 1915-1918 0
6.3 Kancelaria Magistratu m. Lublina 22 1917-1932 0
6.4 Wydział Ogólny 91 1915-1922 0
6.5 Wydział Finansowy 68 1900-1931 0
6.6 Wydział Policyjno-administracyjny i referat karny 8 1915-1918 0
6.7 Wydział Budowlany 13 1916-1932 0
6.8 Wydział Gospodarczy 104 1883-1925 0
6.9 Wydział Kwaterunkowy i Statystyczny 4 1918-1918 0
6.10 Wydział Aprowizacyjny 31 1916-1920 0
6.11 Wydział Szkolny 6 1915-1918 0
6.12 Wydział Pomocy Społecznej 7 1915-1918 0
6.13 Wydział Sanitarny 22 1915-1923 0
6.14 Wydział Weterynaryjny 6 1915-1918 0
7 AKTA MIASTA LUBLINA, 1918-1939 0 0
7.1 Wydział Ogólny 0 0
7.1.1 Referat Ogólny 392 1892-1940 0
7.1.2 Referat Organizacyjny 41 1918-1939 0
7.1.3 Referat Osobowy 100 1918-1939 0
7.1.4 Akta Radcy Prawnego 30 1921-1937 0
7.1.5 spis roboczy 10 1919-1936 0
7.2 Wydział Finansowy 0 0
7.2.1 Referat Budżetowy 130 1918-1940 0
7.2.2 Oddział Rachuby 452 1918-1942 0
7.2.3 spis roboczy 4 1920-1937 0
7.3 Oddział Podatkowo-egzekucyjny 0 0
7.3.1 Referat Podatków i Opłat Samoistnych 254 1917-1940 0
7.3.2 Referat Podatku od Widowisk i Zabaw oraz Hotelowego 54 1918-1940 0
7.3.3 Referat Inkasowo-Egzekucyjny 22 1918-1938 0
7.4 Wydział Gospodarczy 0 0
7.4.1 Referat Nieruchomości 85 1918-1938 0
7.4.2 Referat Zaopatrzenia 31 1919-1933 0
7.4.3 Referat Administracji Zakładami i Przedsiębiorstwami Niewyodrębnionymi 164 1918-1936 0
7.4.4 spis roboczy 3 1923-1931 0
7.4.5 Afisze nadsyłane do rozplakatowania - spis roboczy 13 1929-1939 0
7.5 Wydział Budownictwa 0 0
7.5.1 Oddział Pomiarów i Zabudowy Miasta 183 1918-1941 0
7.5.2 Oddział Inspekcji Budowlanej 32 1918-1939 0
7.5.3 Oddział Drogowo Wodny 106 1919-1940 0
7.5.4 spis roboczy 1 1933-1933 0
7.6 Wydział Spraw Społecznych 0 0
7.6.1 Oddział Opieki Społecznej 0 0
7.6.1.1 Referat Opieki Społecznej 320 1918-1939 0
7.6.1.2 Referat Funduszu Bezrobocia 56 1925-1938 0
7.6.1.3 Referat Kosztów Leczenia 11 1918-1939 0
7.6.1.4 Referat Rachunkowy 27 1920-1940 0
7.6.1.5 spis roboczy 3 1924-1934 0
7.6.2 Odział Zdrowia 0 0
7.6.2.1 Referat Dozoru Sanitarnego 164 1918-1939 0
7.6.2.2 Referat Higieny Społecznej 123 1919-1940 0
7.6.2.3 Samodzielny Referat Weterynaryjny 27 1918-1932 0
7.7 Wydział Administracyjny 0 0
7.7.1 Biuro 608 1918-1939 0
7.7.2 Referat Wojskowy 17 1918-1938 0
7.7.3 Biuro Adresowo-Meldunkowe 4 1919-1927 0
7.7.4 Urząd Stanu Cywilnego 22 1919-1930 0
7.7.5 Referat Statystyczny 79 1918-1939 0
7.7.6 Referat Przemysłowo-Aprowizacyjny 134 1918-1939 0
7.7.7 spis roboczy 3 1919-1924 0
7.8 Wydział Oświaty i Kultury 0 0
7.8.1 Referat Szkolny 170 1918-1940 0
7.8.2 Referat Oświaty i Kultury 268 1918-1940 0
7.8.3 Referat Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego 38 1917-1947 0
7.8.4 spis roboczy 19 1922-1939 0
7.9 Fotografie 3 1938-1939 0
8 AKTA MIASTA LUBLINA, 1939-1944 0 0
8.1 Wydział Ogólny 26 1939-1943 0
8.2 Wydział Finansowy 43 1939-1943 0
8.3 Wydział Gospodarczy 3 1939-1943 0
8.4 Wydział Budownictwa 89 1938-1944 0
8.5 Wydział Opieki i Zdrowia 53 1939-1942 0
8.6 Wydział Administracyjny 78 1911-1943 0
8.7 Wydział Oświaty, Mieszkaniowy (Kwaterunkowy) i Statystyki 82 1939-1944 0
8.7.1 spis roboczy 3 1939-1940 0
8.8 Wydział Aprowizacyjny 2 1940-1941 0
8.9 Wydział Kwaterunkowy i Świadczeń Wojennych 38 1939-1944 0
8.10 Fotografie 7 1939-1944 0
8.11 Obwieszczenia władz okupacyjnych i Zarządu Miejskiego - spis roboczy 2 1939-1939 0
9 AKTA MIASTA LUBLINA, 1944-1950[-1954] 0 0
9.1 Miejska Rada Narodowa 58 1944-1950 0
9.2 Zarząd Miejski 363 1941-1954 0
9.3 Zarządzenia Miejskiej Rady Narodowej i Zarządu Miejskiego - spis roboczy 3 1944-1946 0
9.4 Fotografie 2 1945-1947 0
10 INSPEKCJA BUDOWLANA MIASTA LUBLINA [1926-]1944-1950[1951] 6191 1922-1965 1751
11 KSIĘGI LUDNOŚCI STAŁEJ MIASTA LUBLINA 115 1839-1865 12089
12 KSIĘGI MELDUNKOWE MIESZKAŃCÓW MIASTA LUBLINA [1873-]1930-1950[-1960] 2692 1915-1968 0
13 PLANY MIASTA LUBLINA 306 1802-1964 0

Amount of archival material

29014

28793

0

257.31

254.63

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.