Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego Parafii Prawosławnej w Holeszowie

Archiwum Państwowe w Lublinie
- brak danych - 1875-1912
- brak danych - 1875 - 1879
1881 - 1885
1887 - 1890
1892 - 1901
1903 - 1912
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego rosyjski
inwentarz książkowy Yes ZoSIA
W związku z ostateczną likwidacją wyznania greckokatolickiego na terenie zaboru rosyjskiego w 1875 r. dotychczasowa parafia greckokatolicka w Holeszowie (pow. bialski) została przemianowana na prawosławną a ludność zmuszona do przejścia na prawosławie. Jednocześnie, zgodnie z przepisami obowiązującego od 1 stycznia 1826 r. Kodeksu Cywilnego Królestwa Polskiego, nowy proboszcz nadal pełnił funkcję urzędnika stanu cywilnego dla ludności należącej do tej parafii.
Akty stanu cywilnego (urodzeń, małżeństw i zgonów) spisywane były w dwóch egzemplarzach. Do sporządzanych metryk dołączano alegaty (m. in. przedkładane do spisywanego aktu małżeństwa odpisy metryk urodzenia, lub akty znania narzeczonych, urzędowe sprostowania i uzupełnienia aktów). Zawierające jeden typ aktów unikaty (księgi pierwopisowe) zapisywano przez kilka lat, aż do zapełnienia księgi. Tożsame z nimi pod względem treści metryk duplikaty (wtóropisy), obejmujące akty urodzeń małżeństw i zgonów, zamykano wraz z końcem roku, sporządzano indeks i wraz z alegatami przekazywano do właściwego terytorialnie Sądu Pokoju. Bezpośredni nadzór nad prowadzeniem ksiąg sprawował przełożony okręgu, lub delegowany urzędnik Sądu Pokoju (Dziennik Praw Królestwa Polskiego t.10, s. 41-84). Ponadto zgodnie z wydanymi w 1829 r. przepisami szczegółowymi proboszcz był zobowiązany do prowadzenia obok cywilno-religijnych akt stanu cywilnego (według zasad Kodeksu Cywilnego Królestwa Polskiego) cerkiewnych ksiąg metrykalnych, stosownie do przepisów prawa obowiązującego w Cesarstwie Rosyjskim.
Akta stanu cywilnego prowadzono w języku rosyjskim. Wprowadzono również datację aktów wg obowiązującego w Cesarstwie Rosyjskim kalendarza juliańskiego (12 a od roku 1900 13 dni różnicy w stosunku do kalendarza gregoriańskiego).
Wydany w 1905 roku ukaz tolerancyjny zezwalał byłym unitom oraz ich potomkom na zmianę wyznania na rzymskokatolickie. Wielu z nich skorzystało z tej możliwości, czego efektem był znaczny spadek liczby wiernych w parafiach prawosławnych.
Usankcjonowane przez Kodeks Cywilny Królestwa Polskiego zasady rejestracji aktów stanu cywilnego z niewielkimi modyfikacjami przetrwały na terenie byłego zaboru rosyjskiego do roku 1945. Na podstawie dekretu Rady Ministrów z 25 września 1945 r. z dniem 1 stycznia 1946 r. zlikwidowano wyznaniowe urzędy stanu cywilnego, powołując na ich miejsce w każdej gminie świeckie urzędy państwowe (Dziennik Ustaw, Nr 48, poz. 272-273).
Siedziba parafii: Holeszów, okręg: bialski, 1. bialski, 1. włodawski
Cerkiew p.w. św. Michała Archanioła, św. św. Borysa i Gleba książąt ruskich
Miejscowości należące do parafii: Dańce, Holeszów
Status prawny: urzędy stanu cywilnego i metrykalne - akta metrykalne
AKTA CYWILNO-RELIGIJNE
księgi wtóropisowe urodzeń, małżeństw i zgonów (duplikaty) z lat 1875-1879, 1881-1885, 1887-1890, 1892-1901, 1903-1906, 1908-1912, sygn. 1-29, 31-34 (33 j.a.), 1895, 1897, 1899-1901, 1903-1904, 1908, 1911 księgi niekompletne, sygn. 26 współoprawna z ks. wyznaniową (UMZ);
alegaty z lat 1887, 1890, 1895, sygn. 14, 18, 30 (w tym 1 odrębna j.a.);
fragmentaryczny skorowidz do aktów urodzeń za 1907 r., sygn. 35 (1 j.a.)
obecnie gm. Hanna, pow. włodawski; ZoSIA; baza PRADZIAD; zmikrofilmowane księgi z lat 1875-1877, nr mikrofilmów: 393317-393319, zdigitalizowane księgi z lat 1878-1912; księgi późniejsze są przechowywane w USC w Sławatyczach; zob. również Akta Parafii Prawosławnej w Holeszowie (nr zesp. 2366);

Amount of archival material

35

35

0

0.31

0.31

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -