Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego Parafii Prawosławnej w Puławach (Nowa Aleksandria)

Archiwum Państwowe w Lublinie
- brak danych - 1881-1914 [2016]
- brak danych - 1881 - 1914
2016 - 2016
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego rosyjski
inwentarz książkowy Yes ZoSIA
Parafia prawosławna w Puławach (Nowej Aleksandrii) została powołana 15 IV 1877 r. Zgodnie z przepisami obowiązującego od 1 stycznia 1826 r. Kodeksu Cywilnego Królestwa Polskiego, tutejszy proboszcz pełnił funkcję urzędnika stanu cywilnego dla ludności wyznania prawosławnego z terenu swojej parafii.
Akty stanu cywilnego (urodzeń, małżeństw i zgonów) spisywane były w dwóch egzemplarzach. Do sporządzanych metryk dołączano alegaty (m. in. przedkładane do spisywanego aktu małżeństwa odpisy metryk urodzenia, lub akty znania narzeczonych, urzędowe sprostowania i uzupełnienia aktów). Zawierające jeden typ aktów unikaty (księgi pierwopisowe) zapisywano przez kilka lat, aż do zapełnienia księgi. Tożsame z nimi pod względem treści metryk duplikaty (wtóropisy), obejmujące akty urodzeń małżeństw i zgonów, zamykano wraz z końcem roku, sporządzano indeks i wraz z alegatami przekazywano do Sądu Pokoju w Nowej Aleksandrii. Bezpośredni nadzór nad prowadzeniem ksiąg sprawował przełożony okręgu, lub delegowany urzędnik Sądu Pokoju (Dziennik Praw Królestwa Polskiego t.10, s. 41-84). Ponadto zgodnie z wydanymi w 1829 r. przepisami szczegółowymi proboszcz był zobowiązany do prowadzenia obok cywilno-religijnych akt stanu cywilnego (według zasad Kodeksu Cywilnego Królestwa Polskiego) cerkiewnych ksiąg metrykalnych, stosownie do przepisów prawa obowiązującego w Cesarstwie Rosyjskim.
Akta stanu cywilnego prowadzono w języku rosyjskim. Wprowadzono również datację aktów wg obowiązującego w Cesarstwie Rosyjskim kalendarza juliańskiego (12 a od roku 1900 13 dni różnicy w stosunku do kalendarza gregoriańskiego).
Wydany w 1905 roku ukaz tolerancyjny zezwalał byłym unitom oraz ich potomkom na zmianę wyznania na rzymskokatolickie. Wielu z nich skorzystało z tej możliwości, czego efektem był znaczny spadek liczby wiernych w parafiach prawosławnych.
Usankcjonowane przez Kodeks Cywilny Królestwa Polskiego zasady rejestracji aktów stanu cywilnego z niewielkimi modyfikacjami przetrwały na terenie byłego zaboru rosyjskiego do roku 1945. Na podstawie dekretu Rady Ministrów z 25 września 1945 r. z dniem 1 stycznia 1946 r. zlikwidowano wyznaniowe urzędy stanu cywilnego, powołując na ich miejsce w każdej gminie świeckie urzędy państwowe (Dziennik Ustaw, Nr 48, poz. 272-273).
Siedziba parafii: Nowa Aleksandria, okręg: lubelski, 1. lubelski, miejski
Cerkiew p.w. Opieki Matki Bożej
Zakres terytorialny parafii: powiat nowoaleksandryjski, m. in. miejscowości: Baranów, Garbów, Irena, Józefów, Kamień, Karczmiska, Karmanowice, Kazimierz, Końskowola, Kurów, Markuszów, Nowa Aleksandria, Opole, Szczekarków, Żyrzyn
Status prawny: urzędy stanu cywilnego i metrykalne - akta metrykalne
AKTA CYWILNO-RELIGIJNE
księga pierwopisowa urodzeń (unikat) z lat 1899-1910, sygn. 29 (1 j.a.);
księgi pierwopisowe małżeństw (unikaty) z lat 1881-1910, sygn. 1, 30 (2 j.a.);
księga pierwopisowa zgonów (unikat) z lat 1881-1910, sygn. 28 (1 j.a.);
księgi wtóropisowe urodzeń, małżeństw i zgonów (duplikaty) z lat 1881-1914, sygn. 2-27, 31-36, 38 - 39 (34 j.a.);
alegaty z lat 1881-1882, 1893, sygn. 2, 14, 37 (w tym 1 odrębna j.a.);
skorowidze do aktów urodzeń, małżeństw i zgonów za 1914 r. sporządzone w USC, [2016], sygn. 40 (1 j.a.)
przejściowo Nowa Aleksandria, ZoSIA; baza PRADZIAD; zdigitalizowany cały zespół;

Amount of archival material

40

40

0

0.43

0.43

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -