Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego Parafii Prawosławnej w Sławatyczach

Archiwum Państwowe w Lublinie
- brak danych - 1874-1915 [2016]
- brak danych - 1874 - 1915
2016 - 2016
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
rosyjski
inwentarz książkowy Yes ZoSIA
W związku z ostateczną likwidacją wyznania greckokatolickiego na terenie zaboru rosyjskiego dotychczasowa parafia greckokatolicka w Sławatyczach (pow. bialski) została przemianowana na prawosławną a ludność zmuszona do przejścia na prawosławie. Jednocześnie, zgodnie z przepisami obowiązującego od 1 stycznia 1826 r. Kodeksu Cywilnego Królestwa Polskiego, nowy proboszcz nadal pełnił funkcję urzędnika stanu cywilnego dla ludności należącej do tej parafii.
Akty stanu cywilnego (urodzeń, małżeństw i zgonów) spisywane były w dwóch egzemplarzach. Do sporządzanych metryk dołączano alegaty (m. in. przedkładane do spisywanego aktu małżeństwa odpisy metryk urodzenia, lub akty znania narzeczonych, urzędowe sprostowania i uzupełnienia aktów). Zawierające jeden typ aktów unikaty (księgi pierwopisowe) zapisywano przez kilka lat, aż do zapełnienia księgi. Tożsame z nimi pod względem treści metryk duplikaty (wtóropisy), obejmujące akty urodzeń małżeństw i zgonów, zamykano wraz z końcem roku, sporządzano indeks i wraz z alegatami przekazywano do właściwego terytorialnie Sądu Pokoju. Bezpośredni nadzór nad prowadzeniem ksiąg sprawował przełożony okręgu, lub delegowany urzędnik Sądu Pokoju (Dziennik Praw Królestwa Polskiego t.10, s. 41-84). Ponadto zgodnie z wydanymi w 1829 r. przepisami szczegółowymi proboszcz był zobowiązany do prowadzenia obok cywilno-religijnych akt stanu cywilnego (według zasad Kodeksu Cywilnego Królestwa Polskiego) cerkiewnych ksiąg metrykalnych, stosownie do przepisów prawa obowiązującego w Cesarstwie Rosyjskim.
Akta stanu cywilnego prowadzono w języku rosyjskim. Wprowadzono również datację aktów wg obowiązującego w Cesarstwie Rosyjskim kalendarza juliańskiego (12 a od roku 1900 13 dni różnicy w stosunku do kalendarza gregoriańskiego).
Wydany w 1905 roku ukaz tolerancyjny zezwalał byłym unitom oraz ich potomkom na zmianę wyznania na rzymskokatolickie. Wielu z nich skorzystało z tej możliwości, czego efektem był znaczny spadek liczby wiernych w parafiach prawosławnych.
Usankcjonowane przez Kodeks Cywilny Królestwa Polskiego zasady rejestracji aktów stanu cywilnego z niewielkimi modyfikacjami przetrwały na terenie byłego zaboru rosyjskiego do roku 1945. Na podstawie dekretu Rady Ministrów z 25 września 1945 r. z dniem 1 stycznia 1946 r. zlikwidowano wyznaniowe urzędy stanu cywilnego, powołując na ich miejsce w każdej gminie świeckie urzędy państwowe (Dziennik Ustaw, Nr 48, poz. 272-273).
Siedziba parafii: Sławatycze, okręg: bialski, 2. bialski, 1. włodawski
Cerkiew p.w. Opieki Matki Bożej
Miejscowości należące do parafii: Sławatycze, Zańków
Status prawny: urzędy stanu cywilnego i metrykalne - akta metrykalne
AKTA CYWILNO-RELIGIJNE
księga pierwopisowa urodzeń (unikat) z lat 1884-1903, sygn. 1 (1 j.a.);
księga pierwopisowa zgonów (unikat) z lat 1907 - 1915 [2016], sygn. 26 (1 j.a.);
księgi wtóropisowe urodzeń, małżeństw i zgonów (duplikaty) z lat 1874, 1877, 1879, 1881-1884, 1886-1898, 1900-1902, 1905, sygn. 2-25 (24 j.a.), księgi z lat 1893, 1895, 1897, 1900-1902, 1905 niekompletne;
alegaty z lat 1881, 1883, 1886-1887, 1889-1890, 1894, sygn. 5, 7, 9-10, 12-13, 17;
obecnie gm. Sławatycze, pow. bialski; ZoSIA; baza PRADZIAD; zdigitalizowany cały zespół; zob. również Akta Parafii Prawosławnej w Sławatyczach (nr zesp. 2411); zmiana dat skrajnych, liczby jednostek i metrażu wynika z pomyłek w inwentarzu rozbitego zbioru 113;

Amount of archival material

26

26

0

0.22

0.22

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -