Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego Parafii Prawosławnej w Sosnowicy

Archiwum Państwowe w Lublinie
- brak danych - 1878-1931[2014, 2016]
- brak danych - 1878 - 1915
1919 - 1923
1925 - 1931
2014 - 2014
2016 - 2016
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego rosyjski
inwentarz książkowy Yes ZoSIA
W związku z ostateczną likwidacją wyznania greckokatolickiego na terenie zaboru rosyjskiego w 1875 r. dotychczasowa parafia greckokatolicka w Sosnowicy (pow. włodawski) została przemianowana na prawosławną a ludność zmuszona do przejścia na prawosławie. Jednocześnie, zgodnie z przepisami obowiązującego od 1 stycznia 1826 r. Kodeksu Cywilnego Królestwa Polskiego, nowy proboszcz nadal pełnił funkcję urzędnika stanu cywilnego dla ludności należącej do tej parafii.
Akty stanu cywilnego (urodzeń, małżeństw i zgonów) spisywane były w dwóch egzemplarzach. Do sporządzanych metryk dołączano alegaty (m. in. przedkładane do spisywanego aktu małżeństwa odpisy metryk urodzenia, lub akty znania narzeczonych, urzędowe sprostowania i uzupełnienia aktów). Zawierające jeden typ aktów unikaty (księgi pierwopisowe) zapisywano przez kilka lat, aż do zapełnienia księgi. Tożsame z nimi pod względem treści metryk duplikaty (wtóropisy), obejmujące akty urodzeń małżeństw i zgonów, zamykano wraz z końcem roku, sporządzano indeks i wraz z alegatami przekazywano do właściwego terytorialnie Sądu Pokoju. Bezpośredni nadzór nad prowadzeniem ksiąg sprawował przełożony okręgu, lub delegowany urzędnik Sądu Pokoju (Dziennik Praw Królestwa Polskiego t.10, s. 41-84). Ponadto zgodnie z wydanymi w 1829 r. przepisami szczegółowymi proboszcz był zobowiązany do prowadzenia obok cywilno-religijnych akt stanu cywilnego (według zasad Kodeksu Cywilnego Królestwa Polskiego) cerkiewnych ksiąg metrykalnych, stosownie do przepisów prawa obowiązującego w Cesarstwie Rosyjskim.
Akta stanu cywilnego prowadzono w języku rosyjskim. Wprowadzono również datację aktów wg obowiązującego w Cesarstwie Rosyjskim kalendarza juliańskiego (12 a od roku 1900 13 dni różnicy w stosunku do kalendarza gregoriańskiego).
Wydany w 1905 roku ukaz tolerancyjny zezwalał byłym unitom oraz ich potomkom na zmianę wyznania na rzymskokatolickie. Wielu z nich skorzystało z tej możliwości, czego efektem był znaczny spadek liczby wiernych w parafiach prawosławnych.
Usankcjonowane przez Kodeks Cywilny Królestwa Polskiego zasady rejestracji aktów stanu cywilnego z niewielkimi modyfikacjami przetrwały na terenie byłego zaboru rosyjskiego do roku 1945. Na podstawie dekretu Rady Ministrów z 25 września 1945 r. z dniem 1 stycznia 1946 r. zlikwidowano wyznaniowe urzędy stanu cywilnego, powołując na ich miejsce w każdej gminie świeckie urzędy państwowe (Dziennik Ustaw, Nr 48, poz. 272-273).
Siedziba parafii: Sosnowica, okręg: włodawski, 1. włodawski, 2. włodawski
Cerkiew p.w. św. św. Apostołów Piotra i Pawła
Miejscowości należące do parafii: Bohutyn, Górki, Liski, Nowy Orzechów, Olchówka, Sosnowica, Stary Orzechów, Turno
Status prawny: urzędy stanu cywilnego i metrykalne - akta metrykalne
AKTA CYWILNO-RELIGIJNE
księgi pierwopisowe urodzeń (unikaty) z lat 1878-1915, 2014, sygn. 1, 2, 5, 6, 8 (5 j.a.);
księgi pierwopisowe małżeństw (unikat) z lat 1880-1915, 1919 - 1923, sygn. 3, 7, 9, 12 (4 j.a.);
księgi pierwopisowe zgonów (unikat) z lat 1888-1908, 1922, 1925 - 1931, sygn. 4, 13, 15 (3 j.a.);
księgi wtóropisowe urodzeń, małżeństw i zgonów (duplikaty) z lat 1922 - 1923, sygn. 10, 11 (2 j.a.)
skorowidz do aktów zgonów za 1922 r. sporządzony w USC
obecnie gm. Sosnowica, pow. parczewski; ZoSIA; baza PRADZIAD; zdigitalizowano cały zespół; zob. również Akta Parafii Prawosławnej w Sosnowicy (nr zesp. 2388);

Amount of archival material

16

16

0

0.33

0.33

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -