Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego Parafii Prawosławnej w Tarnowie

Archiwum Państwowe w Lublinie
- brak danych - 1875-1914 [2016]
- brak danych - 1875 - 1914
2016 - 2016
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
rosyjski
inwentarz książkowy Yes ZoSIA
W związku z ostateczną likwidacją wyznania greckokatolickiego na terenie zaboru rosyjskiego w 1875 r. dotychczasowa parafia greckokatolicka w Tarnowie (pow. chełmski) została przemianowana na prawosławną a ludność zmuszona do przejścia na prawosławie. Jednocześnie, zgodnie z przepisami obowiązującego od 1 stycznia 1826 r. Kodeksu Cywilnego Królestwa Polskiego, nowy proboszcz nadal pełnił funkcję urzędnika stanu cywilnego dla ludności należącej do tej parafii.
Akty stanu cywilnego (urodzeń, małżeństw i zgonów) spisywane były w dwóch egzemplarzach. Do sporządzanych metryk dołączano alegaty (m. in. przedkładane do spisywanego aktu małżeństwa odpisy metryk urodzenia, lub akty znania narzeczonych, urzędowe sprostowania i uzupełnienia aktów). Zawierające jeden typ aktów unikaty (księgi pierwopisowe) zapisywano przez kilka lat, aż do zapełnienia księgi. Tożsame z nimi pod względem treści metryk duplikaty (wtóropisy), obejmujące akty urodzeń małżeństw i zgonów, zamykano wraz z końcem roku, sporządzano indeks i wraz z alegatami przekazywano do Sądu Pokoju w Chełmie. Bezpośredni nadzór nad prowadzeniem ksiąg sprawował przełożony okręgu, lub delegowany urzędnik Sądu Pokoju (Dziennik Praw Królestwa Polskiego t.10, s. 41-84). Ponadto zgodnie z wydanymi w 1829 r. przepisami szczegółowymi proboszcz był zobowiązany do prowadzenia obok cywilno-religijnych akt stanu cywilnego (według zasad Kodeksu Cywilnego Królestwa Polskiego) cerkiewnych ksiąg metrykalnych, stosownie do przepisów prawa obowiązującego w Cesarstwie Rosyjskim.
Akta stanu cywilnego prowadzono w języku rosyjskim. Wprowadzono również datację aktów wg obowiązującego w Cesarstwie Rosyjskim kalendarza juliańskiego (12 a od roku 1900 13 dni różnicy w stosunku do kalendarza gregoriańskiego).
Wydany w 1905 roku ukaz tolerancyjny zezwalał byłym unitom oraz ich potomkom na zmianę wyznania na rzymskokatolickie. Wielu z nich skorzystało z tej możliwości, czego efektem był znaczny spadek liczby wiernych w parafiach prawosławnych.
Usankcjonowane przez Kodeks Cywilny Królestwa Polskiego zasady rejestracji aktów stanu cywilnego z niewielkimi modyfikacjami przetrwały na terenie byłego zaboru rosyjskiego do roku 1945. Na podstawie dekretu Rady Ministrów z 25 września 1945 r. z dniem 1 stycznia 1946 r. zlikwidowano wyznaniowe urzędy stanu cywilnego, powołując na ich miejsce w każdej gminie świeckie urzędy państwowe (Dziennik Ustaw, Nr 48, poz. 272-273).
Siedziba parafii: Tarnów, okręg: krasnostawski, 2. chełmski, 1. chełmski
Cerkiew p.w. Świętej Trójcy
Miejscowości należące do parafii: Aleksandrówka, Hatyska, Tarnów, Wólka Tarnowska
Status prawny: urzędy stanu cywilnego i metrykalne - akta metrykalne
AKTA CYWILNO-RELIGIJNE
księgi pierwopisowe urodzeń (unikaty) z lat 1876-1879, 1886-1914, sygn. 1-3, 47 (4 j.a.);
księga pierwopisowa małżeństw (unikat) z lat 1895-1910, sygn. 4 (1 j.a.);
księga pierwopisowa zgonów (unikat) z lat 1885-1897, sygn. 5 (1 j.a.);
księgi wtóropisowe urodzeń, małżeństw i zgonów (duplikaty) z lat 1875-1912, sygn. 6-40, 44-46 (38 j.a.);
księga pierwopisowa małżeństw z lat wcześniejszych znajduje się w zespole Akta stanu cywilnego Parafii Greckokatolickiej w Tarnowie (sygn. 86);
alegaty z lat 1875-1878, 1884-1894, sygn. 41-43 (3 j.a.);
skorowidze do aktów urodzeń za 1914 rok sporządzone w USC
obecnie gm. Wierzbica, pow. chełmski; ZoSIA; baza PRADZIAD; zdigitalizowane księgi z lat 1875-1911; zob. również Akta stanu cywilnego Parafii Greckokatolickiej w Tarnowie (nr zesp. 2152); Zmiana liczby jednostek i metrażu wynika z pomyłek w inwentarzu rozbitego zbioru 113;

Amount of archival material

48

48

0

0.53

0.53

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -