Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego Parafii Prawosławnej w Zabłoci

Archiwum Państwowe w Lublinie
- brak danych - 1875-1929 [2015]
- brak danych - 1875 - 1929
2015 - 2015
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego rosyjski
inwentarz książkowy Yes ZoSIA
W związku z ostateczną likwidacją wyznania greckokatolickiego na terenie zaboru rosyjskiego w 1875 r. dotychczasowa parafia greckokatolicka w Zabłoci (pow. bialski) została przemianowana na prawosławną a ludność zmuszona do przejścia na prawosławie. Jednocześnie, zgodnie z przepisami obowiązującego od 1 stycznia 1826 r. Kodeksu Cywilnego Królestwa Polskiego, nowy proboszcz nadal pełnił funkcję urzędnika stanu cywilnego dla ludności należącej do tej parafii.
Akty stanu cywilnego (urodzeń, małżeństw i zgonów) spisywane były w dwóch egzemplarzach. Do sporządzanych metryk dołączano alegaty (m. in. przedkładane do spisywanego aktu małżeństwa odpisy metryk urodzenia, lub akty znania narzeczonych, urzędowe sprostowania i uzupełnienia aktów). Zawierające jeden typ aktów unikaty (księgi pierwopisowe) zapisywano przez kilka lat, aż do zapełnienia księgi. Tożsame z nimi pod względem treści metryk duplikaty (wtóropisy), obejmujące akty urodzeń małżeństw i zgonów, zamykano wraz z końcem roku, sporządzano indeks i wraz z alegatami przekazywano do Sądu Pokoju w Białej. Bezpośredni nadzór nad prowadzeniem ksiąg sprawował przełożony okręgu, lub delegowany urzędnik Sądu Pokoju (Dziennik Praw Królestwa Polskiego t.10, s. 41-84). Ponadto zgodnie z wydanymi w 1829 r. przepisami szczegółowymi proboszcz był zobowiązany do prowadzenia obok cywilno-religijnych akt stanu cywilnego (według zasad Kodeksu Cywilnego Królestwa Polskiego) cerkiewnych ksiąg metrykalnych, stosownie do przepisów prawa obowiązującego w Cesarstwie Rosyjskim.
Akta stanu cywilnego prowadzono w języku rosyjskim. Wprowadzono również datację aktów wg obowiązującego w Cesarstwie Rosyjskim kalendarza juliańskiego (12 a od roku 1900 13 dni różnicy w stosunku do kalendarza gregoriańskiego).
Wydany w 1905 roku ukaz tolerancyjny zezwalał byłym unitom oraz ich potomkom na zmianę wyznania na rzymskokatolickie. Wielu z nich skorzystało z tej możliwości, czego efektem był znaczny spadek liczby wiernych w parafiach prawosławnych.
Usankcjonowane przez Kodeks Cywilny Królestwa Polskiego zasady rejestracji aktów stanu cywilnego z niewielkimi modyfikacjami przetrwały na terenie byłego zaboru rosyjskiego do roku 1945. Na podstawie dekretu Rady Ministrów z 25 września 1945 r. z dniem 1 stycznia 1946 r. zlikwidowano wyznaniowe urzędy stanu cywilnego, powołując na ich miejsce w każdej gminie świeckie urzędy państwowe (Dziennik Ustaw, Nr 48, poz. 272-273).
Siedziba parafii: Zabłoć, okręg: bialski, 2. bialski
Cerkiew p.w. św. Mikołaja Cudotwórcy
Miejscowości należące do parafii: Krzywowólka, Matiaszówka, Międzyleś, Rozbitówka, Szostaki, Wólka Zabłocka, Zabłoć (Zabłocie), Zalewsze, Żuki
Status prawny: urzędy stanu cywilnego i metrykalne - akta metrykalne
AKTA CYWILNO-RELIGIJNE
księgi pierwopisowe małżeństw (unikaty) za lata 1907 - 1929, sygn. 39, 41 (2 j.a.), księga pierwopisowa zgonów (unikat) za lata 1906 - 1928, sygn. 42 (1 j.a.), księgi wtóropisowe urodzeń, małżeństw i zgonów (duplikaty) z lat 1875-1914, sygn. 1-38, 44, 45 (40 j.a.);
alegaty z lat 1879-1881, 1883-1891, 1893-1894, sygn. 5-7, 9-17, 19-20; skorowidze do aktów małżeństw za rok 1920 i aktów zgonów za lata 1918-1922 sporządzone w USC Kodeń, sygn. 40, 43 (2 j.a.)
obecnie Zabłocie, gm. Kodeń, pow. bialski; ZoSIA; baza PRADZIAD; zdigitalizowano cały zespół;

Amount of archival material

45

45

0

0.61

0.61

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -