Archival resources online szukajwarchiwach.pl

"Agromet" Kombinat Maszyn Rolniczych w Lublinie

Archiwum Państwowe w Lublinie
- brak danych - [1972-1973]1974-1986
- brak danych - 1974 - 1986
- brak danych - tak
instytucje gospodarcze - przemysł ciężki polski
inwentarz książkowy No sporządzony w bazie IZA
"Agromet" Kombinat Maszyn do Zbioru Słomy i Siana z siedzibą w Lublinie został utworzony zarządzeniem Ministra Przemysłu Maszynowego z 29 grudnia 1973r. w wyniku połączenia z dniem 1 stycznia 1974 r. przedsiębiorstwa "Agromet" Fabryka Maszyn Rolniczych im. Rewolucji 1905 r. w Lublinie z kilkoma innymi zakładami. Dnia 16 października 1974 r. zmieniono nazwę Kombinatu na: "Agromet" Kombinat Maszyn Rolniczych w Lublinie. Kombinat rozwiązano na mocy zarządzenia nr 139/Or/87 Ministra Hutnictwa i Przemysłu Maszynowego z 2 lipca 1986 r. w sprawie podziału przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą "Agromet". W skład Kombinatu wchodziły: Fabryka Maszyn Rolniczych im. Rewolucji 1905 roku w Lublinie – Zakład Wiodący wraz z jego zakładami składowymi; Fabryka Pras Stacyjnych w Kunowie (wyłączenie z kombinatu nastąpiło z dniem 1 stycznia 1977 r.); Zakład Produkcji Sieczkarń w Rzucowie; Zakład Urządzeń Napędowych w Chełmie Lubelskim; Zakład Doświadczalny w Lublinie, od 1 stycznia 1977 r. przekształcony w Ośrodek Badawczo – Rozwojowy, zlikwidowany 1 marca 1982 r.; Samodzielny Oddział Wykonawstwa Inwestycyjnego w Lublinie. Organami zarządzającymi Kombinatu były: Dyrektor, Kolegium (w składzie: dyrektor, jego zastępcy, dyrektorzy zakładów) oraz Konferencja Samorządu Robotniczego. Zwierzchni nadzór nad przedsiębiorstwami sprawował Minister Maszyn Ciężkich i Rolniczych poprzez Centralny Zarząd Zjednoczenia Przemysłu Maszyn Rolniczych w Warszawie.W skład Kombinatu wchodziły zakłady mieszczące się w Lublinie, Łęcznej, Puchaczowie, Chełmie, Kunowie, Rzucowie.Siedziba dyrekcji Kombinatu oraz Zakładu Wiodącego mieściła się w Lublinie.Kombinat posiadał status przedsiębiorstwa państwowego. Przedmiotem działalności Kombinatu była produkcja i dostawy maszyn podstawowych i pomocniczych do sprzętu słomy i siana; przyczep ciągnikowych rolniczych zbierających i objętościowych; agregatów napędowych elektrycznych do maszyn rolniczych; części zamiennych do produkowanych maszyn. 1.Organizacja i zarządzanie Kombinatem [1973] 1974-1986, sygn. 1-155 (155 ja.)2. Planowanie, sprawozdania i analizy 1974-1986, sygn. 156-276 (121 ja.)3. Statystyka 1976-1986, sygn. 277-324 (48 ja.)4. Skargi i wnioski [1973] 1974-1986, sygn. 325-331 (7 ja.)5. Wydawnictwa, informacje Kombinatu 1975, sygn. 332 (1 ja.)6. Współdziałanie 1974-1986, sygn. 333-354 (22 ja.)7. Biurowość i archiwum zakładowe 1976-1985, sygn. 355-363 (9 ja)8. Kontrole 1974-1986, sygn. 364-405 (42 ja.)9. Personel - sprawy pracownicze 1974-1986, sygn. 406-426 (21 ja.)10. Współzawodnictwo pracy 1974-1980, sygn. 427-434 (8 ja.)11. Technika, organizacja i realizacja produkcji 1974-1985, sygn. 435-475 (41 ja.)12. Zaopatrzenie i zbyt 1974-1986, sygn. 476-516 (41 ja.)13. Izba Tradycji przy Fabryce [1972-1973] 1974-1986, sygn. 517-563 (47 ja.)14. Organizacje partyjne i związki zawodowe 1974-1983, sygn. 564-575 (12 ja.) - brak danych -
No. Name Units Dates Number of scans
Units without series 0 0
1 ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE KOMBINATEM 0 0
1.1 Samorząd 20 1974-1986 0
1.2 Kolegium 2 1974-1976 0
1.3 Komisje 3 1981-1982 0
1.4 Narady 25 1974-1986 0
1.5 Organizacja Kombinatu i Fabryki 13 1973-1986 0
1.6 Organizacja jednostek podległych 17 1974-1986 0
1.7 Normatywy władz nadrzędnych 15 1974-1986 0
1.8 Normatywy Kombinatu i Fabryki 51 1974-1986 0
1.9 Normatywy zakładów zgrupowanych w Kombinacie 9 1974-1984 0
2 PLANOWANIE, SPRAWOZDANIA I ANALIZY 0 0
2.1 Plany wieloletnie 5 1975-1980 0
2.2 Plany roczne i okresowe Kombinatu i Fabryki 50 1974-1986 0
2.3 Informacje, analizy Kombinatu i Fabryki 22 1974-1986 0
2.4 Bilanse Kombinatu i Fabryki 27 1975-1986 0
2.5 Plany, informacje, analizy, bilanse zakładów podległych 17 1974-1986 0
3 STATYSTYKA 48 1974-1986 0
4 SKARGI I WNIOSKI 7 1973-1986 0
5 WYDAWNICTWA, INFORMACJE KOMBINATU 1 1975-1975 0
6 WSPÓŁDZIAŁANIE 0 0
6.1 Z partiami i organizacjami społecznymi 9 1974-1986 0
6.2 Z innymi instytucjami 1 1985-1985 0
6.3 Z władzami nadrzędnymi 12 1974-1986 0
7 BIUROWOŚĆ I ARCHIUM ZAKŁADOWE 9 1974-1986 0
8 KONTROLE 0 0
8.1 Metodyka kontroli 1 1975-1978 0
8.2 Kontrole zewnętrzne w Kombinacie i Fabryce 29 1974-1986 0
8.3 Kontrole wewnętrzne w Kombinacie i Fabryce 4 1974-1980 0
8.4 Kontrole w zakładach zgrupowanych w Kombinacie 8 1974-1985 0
9 PERSONEL - SPRAWY PRACOWNICZE 0 0
9.1 Zasady pracy i płac 20 1974-1986 0
9.2 Ochrona pracy 1 1979-1980 0
10 WSPÓŁZAWODNICTWO PRACY 8 1974-1980 0
11 TECHNIKA, ORGANIZACJA I REALIZACJA PRODUKCJI 41 1974-1985 0
12 ZAOPATRZENIE I ZBYT 0 0
12.1 Katalogi cen 6 1974-1986 0
12.2 Targi i wystawy 19 1980-1986 0
12.3 Import i eksport 16 1974-1986 0
13 IZBA TRADYCJI PRZY FABRYCE 47 1972-1989 0
14 ORGANIZACJE PARTYJNE I ZWIĄZKI ZAWODOWE 12 1972-1983 0
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
35/2335/0/1.1/1 Regulamin Samorządu Robotniczego "Agromet" Kombinatu Maszyn do Zbioru Słomy i Siana 1974 0
35/2335/0/1.1/2 Regulamin tymczasowy Samorządu Pracowniczego "Agromet" Fabryki Maszyn Rolniczych i tymczasowy statut 1981 0
35/2335/0/1.1/3 Statut Samorządu Pracowniczego. Ordynacja Wyborcza Samorządu Pracowniczego "Agromet" Kombinatu Maszyn Rolniczych w Lublinie [oraz "Agromet" Fabryki Maszyn Rolniczych w Lublinie] 1983 0
35/2335/0/1.1/4 Uchwały Rady Pracowniczej "Agromet" Kombinatu Maszyn Rolniczych w Lublinie [oraz "Agromet" Fabryki Maszyn Rolniczych w Lublinie] 1981-1982 0
35/2335/0/1.1/5 Uchwały Rady Pracowniczej "Agromet" Kombinatu Maszyn Rolniczych w Lublinie [oraz "Agromet" Fabryki Maszyn Rolniczych w Lublinie] 1983 0
35/2335/0/1.1/6 Uchwały Rady Pracowniczej "Agromet" Kombinatu Maszyn Rolniczych w Lublinie [oraz "Agromet" Fabryki Maszyn Rolniczych w Lublinie] 1984 0
35/2335/0/1.1/7 Uchwały Rady Pracowniczej "Agromet" Kombinatu Maszyn Rolniczych w Lublinie [oraz "Agromet" Fabryki Maszyn Rolniczych w Lublinie] 1985 0
35/2335/0/1.1/8 Uchwały Rady Pracowniczej "Agromet" Kombinatu Maszyn Rolniczych w Lublinie [oraz "Agromet" Fabryki Maszyn Rolniczych w Lublinie] 1986 0
35/2335/0/1.1/9 Rejestr uchwał Rady Pracowniczej i Prezydium Rady "Agromet" Kombinatu Maszyn Rolniczych w Lublinie [oraz "Agromet" Fabryki Maszyn Rolniczych w Lublinie] 1981, 1983-1985 0
35/2335/0/1.1/10 Rada Pracownicza - Ogólne Zebranie Delegatów "Agromet" Kombinatu Maszyn Rolniczych w Lublinie 1983-1985 0
35/2335/0/1.1/11 Protokoły [i uchwały] Konferencji Samorządu Robotniczego "Agromet" Fabryki Maszyn Rolniczych w Lublinie 1974 0
35/2335/0/1.1/12 Protokoły Konferencji Samorządu Robotniczego "Agromet" Kombinatu Maszyn Rolniczych w Lublinie [oraz "Agromet" Fabryki Maszyn Rolniczych w Lublinie] 1975 0
35/2335/0/1.1/13 Protokoły Konferencji Samorządu Robotniczego "Agromet" Kombinatu Maszyn Rolniczych w Lublinie [oraz "Agromet" Fabryki Maszyn Rolniczych w Lublinie] 1976 0
35/2335/0/1.1/14 Protokoły Konferencji Samorządu Robotniczego "Agromet" Kombinatu Maszyn Rolniczych w Lublinie [oraz "Agromet" Fabryki Maszyn Rolniczych w Lublinie] 1977 0
35/2335/0/1.1/15 Protokoły Konferencji Samorządu Robotniczego "Agromet" Kombinatu Maszyn Rolniczych w Lublinie [oraz "Agromet" Fabryki Maszyn Rolniczych w Lublinie] 1978 0
1 2 3 4 ... 17 18 19 20 21 ... 36 37 38 39

Amount of archival material

575

575

0

6.95

6.95

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -