Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta miasta Czemiernik

Archiwum Państwowe w Lublinie
- brak danych - 1558-1849
- brak danych - 1558 - 1815
1849 - 1849
- brak danych - tak
administracja ogólna - akta miast i administracja miejska polski
łaciński
inwentarz książkowy Yes wykonany po skontrum
Czemierniki miasto prywatne. Prawa miejskie otrzymało w 1509 r. od Zygmunta Starego, z inicjatywy Mikołaja Firleja z Dąbrowicy. Właścicielami Czemiernik byli: Firlejowie, Sobiescy, Humięccy, Małachowscy, Steccy, Krasińscy.
Ustrój miasta opierał się na prawie magdeburskim. Ze względu na fakt, że było to miasto prywatne decydujący głos w sprawach ustawodawczo-administracyjnych należał do właściciela miasta, który rządził przy pomocy władz miejskich. Czuwanie nad porządkiem i bezpieczeństwem mieszkańców należało do głównych obowiązków rady miejskiej. Na czele 4-osobowej rady stał burmistrz. Rajców wybierano na okres jednego roku, z których każdy przed jeden kwartał pełnił urząd burmistrza. Funkcje sądownicze sprawował wójt wraz z 7 ławnikami. Ławnicy wybierani byli na roczną kadencję. Władze miejskie wybierano na podstawie przepisów prawa niemieckiego jeszcze w okresie Księstwa Warszawskiego. W okresie Królestwa Polskiego organizację władz miejskich określały postanowienia namiestnika z 3 II 1816 r. oraz reskrypt Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych i Policji z 11 III 1818 r. Postanowieniem Komitetu Urządzającego w Królestwie Polskim w 1869 r. zamienione na osadę.
Status prawny – administracja ogólna – akta miast i administracja miejska.
Dokumenty, 1622, 1660, 1 j.a.
Księgi wójtowsko-radzieckie, 1567-1811, 22 j.a.
Księga rachunkowo-podatkowa [fragmenty], 1558-1815, 1849, 1 j.a.
nr mikrofilmów ksiąg: 110797-110813

Amount of archival material

24

24

0

1.40

1.40

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -