Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Starostwo Powiatowe Bialskie

Archiwum Państwowe w Lublinie
- brak danych - 1919-1939
- brak danych - 1919 - 1939
- brak danych - tak
administracja ogólna - władze powiatowe, okręgowe polski
inwentarz książkowy Yes ZoSIA
spis roboczy Yes - brak danych -
Starostwo zostało utworzone na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z 28 VIII 1919 r. o tymczasowej organizacji władz administracyjnych pierwszej instancji na obszarze byłego zaboru rosyjskiego (Dz. U. 1919, nr 72, poz. 426) oraz dwóch rozporządzeń Rady Ministrów z 13 XI 1919 r. (Dz. U. 1919, nr 90, poz. 488-489) w miejsce funkcjonującego wcześniej komisariatu rządu oraz innych samodzielnych dotąd urzędów administracji specjalnej. Działalność zakończyło we wrześniu 1939 r. w związku z wybuchem II wojny światowej.
Siedzibą starostwa było miasto Biała Podlaska
dr Marek Konstankiewicz
Starostwo stanowiło urząd obsługujący organ administracji rządowej zespolonej, jakim był starosta, w rozporządzeniu Prezydenta RP z 19 I 1928 r. o organizacji i zakresie działania władz administracji ogólnej określony mianem „powiatowej władzy administracji ogólnej” (Dz. U. 1928, nr 11, poz. 86).
Do kompetencji starosty, z zakresu resortu spraw wewnętrznych należały sprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego, obejmujące między innymi nadzór nad stowarzyszeniami, prasą, widowiskami i zgromadzeniami, a także sprawy obywatelstwa, ewidencji ludności, wydawania paszportów i dowodów osobistych, poboru, mobilizacji na wypadek wojny i świadczeń na rzecz obronności. Starosta sprawował też nadzór nad samorządem gminnym. Z zakresu innych resortów starosta sprawował administrację wyznaniową, zdrowia publicznego, opieki społecznej, aprowizacji, przemysłową, rolnictwa, rybołówstwa, weterynaryjną, budowlaną, opieki nad zabytkami oraz zarząd budynków państwowych. Właściwość starosty okresowo obejmowała też sprawy pomocy państwa w odbudowie ze zniszczeń wojennych (w latach 1925-1932), ochrony lasów prywatnych (od 1927 r.), przebudowy ustroju rolnego (od 1934 r. - Dz. U. 1933, nr 85, poz. 635) i melioracji gruntów (od 1936 r.).
Zakres terytorialny działania starostwa obejmował jednostkę podziału administracyjnego jaką był powiat. W roku 1932 do powiatu bialskiego przyłączono część gmin (Bohukały, Hołowczyce, Pawłów, Rokitno, Witulin, Zakanale i miasto Janów Podlaski) należących do zlikwidowanego wtedy powiatu konstantynowskiego (Dz. U. 1932, nr 6, poz. 33).
Karta A:
Referat Ogólny, 1933-1939, 3 j.a.
Referat Organizacyjny, 1920-1938, 10 j.a.
Referat Bezpieczeństwa, 1919-1939, 349 j.a.
Referat Administracyjno-Prawny, 1919-1939, 104 j.a.
Referat Wojskowy, 1919-1939, 25 j.a.
Referat Karno-Administracyjny, 1921-1937, 15 j.a.
Referat Odbudowy, 1930-1934, 1 j.a.
Referat Spraw Gminnych i Innych Samorządowych, 1919-1939, 43 j.a.
Referat Opieki Społecznej, 1920-1935, 19 j.a.
Referat Rolnictwa i Reform Rolnych, 1919-1939, 34 j.a.
Referat Weterynaryjny, 1921-1935, 12 j.a.
Referat Ochrony Lasów, 1934-1938, 4 j.a.
Referat Sanitarny, 1919-1936, 14 j.a.
Referat Budowlany, 1919-1934, 63 j.a.

Karta B - akta spraw karno-administracyjnych, 1933-1937, 18 j.a.
- brak danych -
No. Name Units Dates Number of scans
Units without series 0 0
1 Dział I Bezpieczeństwo publiczne 154 1919-1939 0
2 Dział II Budżetowo - Gospodarcze 5 1920-1932 0
3 Dział III Wojskowe 16 1919-1939 0
4 Dział IV Administracyjno - karne 9 1921-1932 0
5 Dział V Wyznaniowe 24 1918-1939 0
6 Dział VI Kultura i Sztuka 1 1920-1928 0
7 Dział VII Samorząd 38 1919-1932 0
8 Dział VIII Sanitarne 7 1919-1932 0
9 Dział IX Rolne 17 1919-1932 0
10 Dział X Weterynaryjne 6 1921-1932 0
11 Dział XI Aprowizacja 5 1920-1932 0
12 Dział XII Przemysłowe 11 1920-1932 0
13 Dział XIII Praca i Opieka Społeczna 10 1920-1932 0
14 Dział XIV Roboty Publiczne 53 1919-1939 0
15 Referat Ogólny [znak O] 3 1933-1939 0
16 Referat Organizacyjny [znak Org] 2 1933-1938 0
17 Sprawy Budzetowo-Gospodarcze [znak B.G.] 1 1933-1933 0
18 Referat Bezpieczeństwa - Sprawy polityczne i ogólnego bezpieczeństwa [znak B] 70 1924-1939 0
19 Referat Bezpieczeństwa - Sprawy porzadku publicznego [znak B.P.] 33 1929-1939 0
20 Referat Administracyjno - Prawny - Sprawy ogólno-administracyjne [znak A.A.] 3 1933-1939 0
21 Referat Administracyjno - Prawny - Sprawy obywatelstwa, stanu cywilnego, statystyki i ruchu ludności [znak A.C.] 7 1932-1939 0
22 Referat Administracyjno - Prawny - Sprawy wyznaniowe [znak A.Wz.] 20 1931-1939 0
23 Referat Administracyjno - Prawny - Sprawy wodne [znak A.Wod.] 9 1931-1936 0
24 Referat Administracyjno - Prawny - Sprawy przemysłowe [znak A.P.H.] 25 1918-1939 0
25 Referat Wojskowy [znak Wojsk.] 9 1932-1939 0
26 Referat Karno - Administracyjny - Sprawy karno-administracyjne [znak K.] 4 1932-1937 0
26.1 Sprawy karno - administracyjne - spis roboczy 18 1933-1939 0
27 Referat Aprowizacyjny [znak K.Apr.] 2 1932-1939 0
28 Referat Odbudowy [znak Odb.] 1 1930-1934 0
29 Referat Spraw Gminych i innych Samorządowych [znak Sam.] 2 1934-1938 0
30 Referat Opieki Społecznej [znak O.P.] 9 1932-1935 0
31 Referat Rolnictwa i Reform Rolnych [znak R.] 17 1924-1939 0
32 Referat Weterynaryjny [znak R.W.] 7 1932-1935 0
33 Referat Ochrony Lasów [znak R.L.] 4 1934-1938 0
34 Referat Sanitarny [znak Z.] 7 1933-1936 0
35 Referat Budowlany [znak Bud.] 9 1919-1939 0
36 Dopływy 96 1919-1939 0

Amount of archival material

714

696

0

5.39

5.35

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -