Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Starostwo Powiatowe Łukowskie

Archiwum Państwowe w Lublinie
- brak danych - [1918]1919-1939
- brak danych - 1918 - 1939
- brak danych - tak
administracja ogólna - władze powiatowe, okręgowe polski
inwentarz książkowy Yes sporządzony w bazie danzch IZA 4.0
Starostwo zostało utworzone na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z 28 VIII 1919 r. o tymczasowej organizacji władz administracyjnych pierwszej instancji na obszarze byłego zaboru rosyjskiego (Dz. U. 1919, nr 72, poz. 426) oraz dwóch rozporządzeń Rady Ministrów z 13 XI 1919 r. (Dz. U. 1919, nr 90, poz. 488-489) w miejsce funkcjonującego wcześniej komisariatu rządu oraz innych samodzielnych dotąd urzędów administracji specjalnej. Działalność zakończyło we wrześniu 1939 r. w związku z wybuchem II wojny światowej.
Siedzibą starostwa było miasto Łuków.
Starostwo stanowiło urząd obsługujący organ administracji rządowej zespolonej, jakim był starosta, w rozporządzeniu Prezydenta RP z 19 I 1928 r. o organizacji i zakresie działania władz administracji ogólnej określony mianem „powiatowej władzy administracji ogólnej” (Dz. U. 1928, nr 11, poz. 86).
Do kompetencji starosty, z zakresu resortu spraw wewnętrznych należały sprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego, obejmujące między innymi nadzór nad stowarzyszeniami, prasą, widowiskami i zgromadzeniami, a także sprawy obywatelstwa, ewidencji ludności, wydawania paszportów i dowodów osobistych, poboru, mobilizacji na wypadek wojny i świadczeń na rzecz obronności. Starosta sprawował też nadzór nad samorządem gminnym. Z zakresu innych resortów starosta sprawował administrację wyznaniową, zdrowia publicznego, opieki społecznej, aprowizacji, przemysłową, rolnictwa, rybołówstwa, weterynaryjną, budowlaną, opieki nad zabytkami oraz zarząd budynków państwowych. Właściwość starosty okresowo obejmowała też sprawy pomocy państwa w odbudowie ze zniszczeń wojennych (w latach 1925-1932), ochrony lasów prywatnych (od 1927 r.), przebudowy ustroju rolnego (od 1934 r. - Dz. U. 1933, nr 85, poz. 635) i melioracji gruntów (od 1936 r.).
Zakres terytorialny działania starostwa obejmował jednostkę podziału administracyjnego jaką był powiat.
Referat Ogólny, 1925-1939, 31 j.a.
Referat Organizacyjny, [1918]1919-1936, 54 j.a.
Referat Bezpieczeństwa, 1919-1939, 579 j.a.
Referat Administracyjno-Prawny, 1919-1938, 228 j.a.
Referat Wojskowy, 1919-1939, 78 j.a.
Referat Karno-Administracyjny, 1919-1935, 3 j.a.
Referat Aprowizacji, [1918]1919-1936, 9 j.a.
Referat Odbudowy, 1920-1931, 8 j.a.
Referat Spraw Gminnych i Innych Samorządowych, [1918]1919-1938, 106 j.a.
Referat Opieki Społecznej, 1920-1938, 17 j.a.
Referat Rolnictwa i Reform Rolnych, 1921-1934, 30 j.a.
Referat Weterynaryjny, 1921-1936, 13 j.a.
Referat Ochrony Lasów, 1919-1939, 38 j.a.
Referat Sanitarny, 1919-1938, 17 j.a.
Referat Budowlany, [1918]1919-1932, 49 j.a.
- brak danych -
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
35/413/0/1/1 Przepisy, okólniki, instrukcje i zarządzenia ogólne 1926-1936 0
35/413/0/1/2 Sprawy reprezentacyjne i etykietalne, uroczystości oficjalne i udział w nich Starosty i innych przedstawicieli Rządu. Inne sprawy sprawy związane z działalnością Starosty jako reprezentanta Rządu 1925-1933 0
35/413/0/1/3 Zebrania periodyczne i sprawy dotyczące stosunku do władz niezespolonych 1932-1932 0
35/413/0/1/4 Zebrania kierowników urzędów w Starostwie 1926-1932 0
35/413/0/1/5 Akcje społeczne kierowane lub popierane przez Starostę - korespondencja 1927-1935 0
35/413/0/1/6 Obchód 3-go Maja i zbiórka na Dar Narodowy 1931-1933 0
35/413/0/1/7 [Sprawa akcji świetlicowej dla dzieci i młodzieży] 1933-1933 0
35/413/0/1/8 [Akcja na Fundusz Szkolnictwa Polskiego za Granicą] 1933-1933 0
35/413/0/1/9 [Sprawa współpracy władz samorządowych z LOPP] 1933-1933 0
35/413/0/1/10 Komitet obrony przeciwlotniczej biernej w Łukowie 1932-1933 0
35/413/0/1/11 Akta Powiatowego Komitetu Obchodu 10-lecia Wskrzeszenia Państwa Polskiego 1928-1930 0
35/413/0/1/12 Akta Komitetu Floty Narodowej w Łukowie 1927-1932 0
35/413/0/1/13 Powiatowy Komitet Obchodu 250-lecia Odsieczy Wiednia w Łukowie 1933-1934 0
35/413/0/1/14 [Akta Powiatowego Komitetu do Spraw Bezrobocia - instrukcje, okólniki, zarządzenia, korespondencja] 1931-1932 0
35/413/0/1/15 [Akta Powiatowego Komitetu do Spraw Bezrobocia - akcja niesienia pomocy bezrobotnym w pow. łukowskim] 1931-1932 0
1 2 3 4 ... 40 41 42 43 44 ... 81 82 83 84

Amount of archival material

1260

1260

0

9.05

9.05

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -