Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta miasta Kurowa

Archiwum Państwowe w Lublinie
- brak danych - 1683-1816
- brak danych - 1683 - 1816
- brak danych - tak
administracja ogólna - akta miast i administracja miejska polski
łaciński
inwentarz książkowy Yes ZoSIA
Kurów miasto prywatne. Prawa miejskie otrzymał w 1442 r. z inicjatywy Piotra Kurowskiego. Właścicielami Kurowa byli: Kurowscy, Zbąsccy, Szczukowie, Potoccy. Ustrój miasta opierał się na prawie magdeburskim. Ze względu na fakt, że było to miasto prywatne decydujący głos w sprawach ustawodawczo-administracyjnych należał do właściciela miasta, który rządził przy pomocy władz miejskich. Czuwanie nad porządkiem i bezpieczeństwem mieszkańców należało do głównych obowiązków rady miejskiej. Na czele 4-osobowej rady stał burmistrz. Rajców, z których każdy przed jeden kwartał pełnił urząd burmistrza, wybierano na okres jednego roku. Funkcje sądownicze sprawował wójt wraz z ławnikami. Ławnicy wybierani byli na roczną kadencję. Władze miejskie wybierano na podstawie przepisów prawa niemieckiego jeszcze w okresie Księstwa Warszawskiego. W okresie Królestwa Polskiego organizację władz miejskich określały postanowienia namiestnika z 3 II 1816 r. Postanowieniem Komitetu Urządzającego w Królestwie Polskim w 1870 r. zamienione na osadę.
Status prawny – administracja ogólna – akta miast i administracja miejska.
Księgi wójtowsko-radzieckie, 1683-1800, 13 j.a.
Księgi Magistratu Miasta Kurowa, 1799-1811, 3 j.a.
Inwentarz dóbr Kurowa, 1796, 1 j.a.
Repertorium do ksiąg gruntowych m. Kurowa, brak dat, 1 j.a.
Rozporządzenia Trybunału Apelacyjnego Galicji Zachodniej w sprawie praw i sądów kupieckich i wekslowych; kontrakty kupna-sprzedaży nieruchomości, 1808-1816, 1 j.a.
Testament Ewy Rozankiewiczówny, 1790, 1 j.a.
Inwentarz książkowy w systemie ZoSIA; nr mikrofilmów ksiąg: 111065-111081
No. Name Units Dates Number of scans
Units without series 0 0
2 Księgi 23 1666-1816 6625

Amount of archival material

20

20

0

1.10

1.10

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -