Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta miasta Wąwolnicy

Archiwum Państwowe w Lublinie
- brak danych - 1448-1811
- brak danych - 1448 - 1448
1477 - 1592
1760 - 1811
- brak danych - tak
administracja ogólna - akta miast i administracja miejska polski
łaciński
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Wąwolnica miasto królewskie. Data lokacji nieznana, w 1448 r. relokowana na prawie niemieckim. Ustrój miasta opierał się na prawie magdeburskim. Władzę w mieście początkowo sprawował wójt dziedziczny w imieniu właściciela czyli króla. Od XVI w. czuwanie nad porządkiem i bezpieczeństwem mieszkańców należało do głównych obowiązków rady miejskiej. Na czele 4-osobowej rady stał burmistrz. Rajców, z których każdy przed jeden kwartał pełnił urząd burmistrza, wybierano na okres jednego roku. Funkcje sądownicze sprawował wójt wraz z 7 ławnikami. Ławnicy wybierani byli na roczną kadencję. Władze miejskie wybierano na podstawie przepisów prawa niemieckiego jeszcze w okresie Księstwa Warszawskiego. W okresie Królestwa Polskiego organizację władz miejskich określały postanowienia namiestnika z 3 II 1816 r. oraz reskrypt Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych i Policji z 11 III 1818 r. Postanowieniem Komitetu Urządzającego w Królestwie Polskim w 1870 r. zamienione na osadę.
Status prawny – administracja ogólna – akta miast i administracja miejska.
Dokument, 1448, 1 j.a.
Księgi radzieckie i wójtowsko-ławnicze, 1477-1592, 1760-1811, 20 j.a.
Indeksy i sumariusze do ksiąg, 1798-1811, 3 j.a.
nr mikrofilmów ksiąg: 111152-111162; 14 przywilejów miejskich z lat 1374-1766 jest w Bibliotece Łopacińskiego w Lublinie, nr 1739; inne materiały tamże, nr 1421
No. Name Units Dates Number of scans
Units without series 23 2486

Amount of archival material

24

24

0

0.50

0.50

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -