Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Chełmski Konsystorz Greckokatolicki

Archiwum Państwowe w Lublinie
- brak danych - [1525-1595]1596-1875[1876-1905]
- brak danych - 1525 - 1905
- brak danych - tak
instytucje wyznaniowe - - polski
łaciński
rosyjski
inwentarz drukowany No - brak danych -
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Biskupstwo obrządku wschodniego powstało w Chełmie w pierwszej połowie Xiii w., po przeniesieniu tam stolicy Księstwa Halicko-Włodzimierskiego przez księcia Daniela Halickiego. Po przyłączeniu Rusi Halickiej do Polski teren biskupstwa obejmował ziemię chełmską, część ziemi bełskiej, część Wołynia oraz Podlasie. W 1595 r. ówczesny biskup chełmski Dionizy Zbirujski przystąpił do unii z Kościołem rzymskim, zawartej w Brześciu. Po zniesieniu Unii w 1875 r. parafie zlikwidowanej wówczas chełmskiej diecezji unickiej podporządkowano nowoutworzonej prawosławnej diecezji chełmsko-warszawskiej.
Siedziba konsystorza znajdowała się w Chełmie.
Status prawny – instytucje wyznaniowe.
W XIX w. biskupstwo dzieliło na12 dekanatów, liczących 280 parafii (w 1875 r. 266) i obejmowała teren czterech guberni: lubelskiej, siedleckiej, łomżyńskiej oraz suwalskiej. Ponadto do diecezji należała parafia i klasztor Bazylianów w Warszawie oraz podlegały jej parafie unickie w Krakowie i Rzymie.
Konsystorz zarządzał diecezją; podlegały mu sprawy religijne, sądowe i gospodarcze.
I. Akta biskupów, 1684-1871, 30 j.a., (sygn. 1-30);
II. Akta Konsystorza Chełmskiego: oficjał, kancelaria i archiwum, 1723-1875, 59 j.a., (sygn. 31-89) oraz Konsystorza Brzeskiego Galicji Zachodniej, 1798-1801, 1 j.a., (sygn. 90);
III. Księga notariusza publicznego, 1645-1669, 1 j.a., (sygn. 91);
IV. Akta kapituł: chełmska, 1525-1875, 6 j.a., (sygn. 92-96), lwowska 1775-1822, 1 j.a., (sygn. 97), przemyska, 1700, 1799, 1 j.a., (sygn. 98);
V. Wizytacje i inwentarze, 1715-1873, 47 j.a., (sygn. 99-144);
VI. Statystyka, 1796-1875, 28 j.a., (sygn. 145-172);
VII. Zarządzenia i korespondencja, 1724-1875, 34 j.a., (sygn. 173-206);
VIII. Miscellanea, 1798-1863, 8 j.a., (sygn. 207-214);
IX. Akta dekanatów: gruntowe cerkwi, 1715-1866, 19 j.a., (sygn. 215-233); dotyczące ich remontów, 1810-1875, 11 j.a., (sygn. 234-244); cmentarzy i pokładnego, 1853-1875, 2 j.a., sygn. (245-246); budowy i remontów plebanii, 1859-1875, 10 j.a., (sygn. 247-256); przydziałów ziemi dla diaków, 1868-1875, 12 j.a.(sygn. 257-268); korespondencja dekanatów, 1861-1875, 13 j.a., (sygn. 269-281);
X. Akta parafii i cerkwi filialnych 1599-1876, 1884, 309 j.a. (sygn. 282-588, 1230 - 1231);
XI. Uposażenie biskupstwa i parafii, finansowanie przez rząd, obciążenia: biskupstwo chełmskie, 1668-1875, 6 j.a., (sygn. 589-594); beneficja, ich łączenie, zmiana gruntów, przydziały tychże, iura stolae, 1738-1875, 15 j.a. (sygn. 595-609); dziesięciny, 1635-1864, 7 j.a., (sygn. 610-616); serwituty, 1856-1875, 2 j.a. (sygn. 617-618); finansowanie przez rząd 1824-1875, 6 j.a. (sygn. 619-624); podatki, kary, kontrybucja, 1775-1875, 9 j.a., (sygn.625-633);
XII. Duchowieństwo świeckie i zakonne: akta ogólne, 1703-1875, 45 j.a. (sygn. 634-679); bazylianie, 1680-1870, 11 j.a. (sygn. 680-690); akta osobowe szczegółowe, 1785-1875, 461 j.a., (sygn. 691-1151, 1232);
XIII. Seminarium duchowne, synowie księży, 1779-1875, 15 j.a. (sygn. 1152-1166);
XIV. Szkoła diaków, szkoły parafialne i inne, 1817-1879, 30 j.a. (sygn. 1167-1196);
XV. Starostowie cerkwi, bractwa, zakłady opiekuńcze, 1796-1875, 5 j.a. (sygn. 1197-1201);
XVI. Kult, 1847-1875, 19 j.a., (sygn. 1202-1220);
XVII. Zbiory dokumentów do dziejów unii i innych wydarzeń (varia), XVII-XIX w., 10 j.a., (sygn. 1221-1229).
Informacja we wstępie do inwentarza - że akta trafiły do APL po traktacie ryskim ok. 1922-1923
No. Name Units Dates Number of scans
Units without series 0 0
1 Akta biskupów 30 1684-1871 4692
2 Akta konsystorzy 0 0
2.1 Konsystorz Chełmski [oficjał, kancelaria i archiwum] 59 1723-1944 8153
2.2 Konsystorz Brzeski Galicji Zachodniej 1 1798-1801 50
3 Księga notariusza publicznego 1 1645-1669 94
4 Akta kapituł 0 0
4.1 Kapituła chełmska 5 1525-1875 858
4.2 Kapituła lwowska 1 1775-1822 32
4.3 Kapituła przemyska 1 1700-1799 22
5 Wizytacje i inwentarze 46 1715-1873 7318
6 Statystyka 28 1796-1887 11895
7 Zarządzenia, korespondencja 34 1724-1885 8192
8 Miscellanea 8 1798-1863 3137
9 Dekanaty 0 0
9.1 Akta gruntowe 19 1715-1867 1593
9.2 Budowa i remonty cerkwi 12 1810-1879 1014
9.3 Cmentarze, pokładne 2 1853-1875 380
9.4 Budowa i remonty domów plebańskich 10 1859-1878 1177
9.5 Przydział ziemi dla służby cerkiewnej 12 1868-1878 1535
9.6 Korespondencja w sprawach dekanatów 13 1855-1898 549
10 Akta parafii i cerkwi filialnych 308 1544-1913 38089
11 Uposażenie biskupstwa i parafii, finansowanie przez rząd, obciążenia 0 0
11.1 Biskupstwo chełmskie 6 1668-1886 1078
11.2 Beneficja, ich łączenie, zamiana gruntów, przydziały tychże, iura stolae 15 1738-1879 4023
11.3 Dziesięciny 7 1600-1864 1071
11.4 Serwituty 2 1856-1885 371
11.5 Finansowanie przez rząd 6 1824-1879 985
11.6 Podatki, kary, kontrybucja 9 1775-1894 1681
12 Duchowieństwo świeckie i zakonne 0 0
12.1 Akta ogólne 46 1703-1885 5992
12.2 Bazylianie 11 1680-1870 1657
12.3 Akta osobowe szczegółowe 462 1785-1905 23087
13 Seminarium duchowne, synowie księży 15 1779-1876 4020
14 Szkoła diaków, diacy, szkoły parafialne i inne 30 1817-1883 8044
15 Starostowie cerkiewni, bractwa, zakłady opiekuńcze 5 1796-1880 665
16 Kult 19 1847-1886 3264
17 Zbiory dokumentów do dziejów unii i innych wydarzeń 9 1600-1900 1709

Amount of archival material

1232

1232

0

20.80

20.80

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -