Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Chełmski Konsystorz Greckokatolicki

Archiwum Państwowe w Lublinie
- brak danych - [1525-1595]1596-1875[1876-1905]
- brak danych - 1525 - 1905
- brak danych - tak
instytucje wyznaniowe - - polski
łaciński
rosyjski
inwentarz drukowany No - brak danych -
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Biskupstwo obrządku wschodniego powstało w Chełmie w pierwszej połowie Xiii w., po przeniesieniu tam stolicy Księstwa Halicko-Włodzimierskiego przez księcia Daniela Halickiego. Po przyłączeniu Rusi Halickiej do Polski teren biskupstwa obejmował ziemię chełmską, część ziemi bełskiej, część Wołynia oraz Podlasie. W 1595 r. ówczesny biskup chełmski Dionizy Zbirujski przystąpił do unii z Kościołem rzymskim, zawartej w Brześciu. Po zniesieniu Unii w 1875 r. parafie zlikwidowanej wówczas chełmskiej diecezji unickiej podporządkowano nowoutworzonej prawosławnej diecezji chełmsko-warszawskiej.
Siedziba konsystorza znajdowała się w Chełmie.
Status prawny – instytucje wyznaniowe.
W XIX w. biskupstwo dzieliło na12 dekanatów, liczących 280 parafii (w 1875 r. 266) i obejmowała teren czterech guberni: lubelskiej, siedleckiej, łomżyńskiej oraz suwalskiej. Ponadto do diecezji należała parafia i klasztor Bazylianów w Warszawie oraz podlegały jej parafie unickie w Krakowie i Rzymie.
Konsystorz zarządzał diecezją; podlegały mu sprawy religijne, sądowe i gospodarcze.
I. Akta biskupów, 1684-1871, 30 j.a., (sygn. 1-30);
II. Akta Konsystorza Chełmskiego: oficjał, kancelaria i archiwum, 1723-1875, 59 j.a., (sygn. 31-89) oraz Konsystorza Brzeskiego Galicji Zachodniej, 1798-1801, 1 j.a., (sygn. 90);
III. Księga notariusza publicznego, 1645-1669, 1 j.a., (sygn. 91);
IV. Akta kapituł: chełmska, 1525-1875, 6 j.a., (sygn. 92-96), lwowska 1775-1822, 1 j.a., (sygn. 97), przemyska, 1700, 1799, 1 j.a., (sygn. 98);
V. Wizytacje i inwentarze, 1715-1873, 47 j.a., (sygn. 99-144);
VI. Statystyka, 1796-1875, 28 j.a., (sygn. 145-172);
VII. Zarządzenia i korespondencja, 1724-1875, 34 j.a., (sygn. 173-206);
VIII. Miscellanea, 1798-1863, 8 j.a., (sygn. 207-214);
IX. Akta dekanatów: gruntowe cerkwi, 1715-1866, 19 j.a., (sygn. 215-233); dotyczące ich remontów, 1810-1875, 11 j.a., (sygn. 234-244); cmentarzy i pokładnego, 1853-1875, 2 j.a., sygn. (245-246); budowy i remontów plebanii, 1859-1875, 10 j.a., (sygn. 247-256); przydziałów ziemi dla diaków, 1868-1875, 12 j.a.(sygn. 257-268); korespondencja dekanatów, 1861-1875, 13 j.a., (sygn. 269-281);
X. Akta parafii i cerkwi filialnych 1599-1876, 1884, 309 j.a. (sygn. 282-588, 1230 - 1231);
XI. Uposażenie biskupstwa i parafii, finansowanie przez rząd, obciążenia: biskupstwo chełmskie, 1668-1875, 6 j.a., (sygn. 589-594); beneficja, ich łączenie, zmiana gruntów, przydziały tychże, iura stolae, 1738-1875, 15 j.a. (sygn. 595-609); dziesięciny, 1635-1864, 7 j.a., (sygn. 610-616); serwituty, 1856-1875, 2 j.a. (sygn. 617-618); finansowanie przez rząd 1824-1875, 6 j.a. (sygn. 619-624); podatki, kary, kontrybucja, 1775-1875, 9 j.a., (sygn.625-633);
XII. Duchowieństwo świeckie i zakonne: akta ogólne, 1703-1875, 45 j.a. (sygn. 634-679); bazylianie, 1680-1870, 11 j.a. (sygn. 680-690); akta osobowe szczegółowe, 1785-1875, 461 j.a., (sygn. 691-1151, 1232);
XIII. Seminarium duchowne, synowie księży, 1779-1875, 15 j.a. (sygn. 1152-1166);
XIV. Szkoła diaków, szkoły parafialne i inne, 1817-1879, 30 j.a. (sygn. 1167-1196);
XV. Starostowie cerkwi, bractwa, zakłady opiekuńcze, 1796-1875, 5 j.a. (sygn. 1197-1201);
XVI. Kult, 1847-1875, 19 j.a., (sygn. 1202-1220);
XVII. Zbiory dokumentów do dziejów unii i innych wydarzeń (varia), XVII-XIX w., 10 j.a., (sygn. 1221-1229).
Informacja we wstępie do inwentarza - że akta trafiły do APL po traktacie ryskim ok. 1922-1923
No. Name Units Dates Number of scans
Units without series 0 0
1 Akta biskupów 30 1684-1871 4692
2 Akta konsystorzy 0 0
2.1 Konsystorz Chełmski [oficjał, kancelaria i archiwum] 59 1723-1944 8153
2.2 Konsystorz Brzeski Galicji Zachodniej 1 1798-1801 50
3 Księga notariusza publicznego 1 1645-1669 94
4 Akta kapituł 0 0
4.1 Kapituła chełmska 5 1525-1875 858
4.2 Kapituła lwowska 1 1775-1822 32
4.3 Kapituła przemyska 1 1700-1799 22
5 Wizytacje i inwentarze 46 1715-1873 7318
6 Statystyka 28 1796-1887 11895
7 Zarządzenia, korespondencja 34 1724-1885 8192
8 Miscellanea 8 1798-1863 3137
9 Dekanaty 0 0
9.1 Akta gruntowe 19 1715-1867 1593
9.2 Budowa i remonty cerkwi 12 1810-1879 1014
9.3 Cmentarze, pokładne 2 1853-1875 380
9.4 Budowa i remonty domów plebańskich 10 1859-1878 1177
9.5 Przydział ziemi dla służby cerkiewnej 12 1868-1878 1535
9.6 Korespondencja w sprawach dekanatów 13 1855-1898 549
10 Akta parafii i cerkwi filialnych 308 1544-1913 38089
11 Uposażenie biskupstwa i parafii, finansowanie przez rząd, obciążenia 0 0
11.1 Biskupstwo chełmskie 6 1668-1886 1078
11.2 Beneficja, ich łączenie, zamiana gruntów, przydziały tychże, iura stolae 15 1738-1879 4023
11.3 Dziesięciny 7 1600-1864 1071
11.4 Serwituty 2 1856-1885 371
11.5 Finansowanie przez rząd 6 1824-1879 985
11.6 Podatki, kary, kontrybucja 9 1775-1894 1681
12 Duchowieństwo świeckie i zakonne 0 0
12.1 Akta ogólne 46 1703-1885 5992
12.2 Bazylianie 11 1680-1870 1657
12.3 Akta osobowe szczegółowe 462 1785-1905 23087
13 Seminarium duchowne, synowie księży 15 1779-1876 4020
14 Szkoła diaków, diacy, szkoły parafialne i inne 30 1817-1883 8044
15 Starostowie cerkiewni, bractwa, zakłady opiekuńcze 5 1796-1880 665
16 Kult 19 1847-1886 3264
17 Zbiory dokumentów do dziejów unii i innych wydarzeń 9 1600-1900 1709
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
35/95/0/1/1 [Księga sądu biskupiego Jakuba Suszy biskupa chełmskiego] [Księga sądu biskupiego Gedeona Woyny Orańskiego biskupa chełmskiego] [s.146] 1684 - 1704 177
35/95/0/1/2 1. Acta Episcopatus Chelmensis et Belzensis Illustrissimi Excellentissimi ac Reverendissimi Domini Feliciani Philippi Wołodkowicz Dei et Apostolicae Sedis Gratia Episcopi Chełmensis et Bełzensis Coadiutoris Metropolitae Kijoviensis Halicensis et totius Russiae atque Abbatiae Kijovopeczariensis, Abbatis Dermanensis Dubnensis et Sancte Crucis. Notariatu protunc Generosi Michaelis Stopczański conscripta et cancellata. 1756 /5 XII/ – 1758 /11 IX/ 2. Protocollon Actorum Officii Administratorialis Sede vacante Episcopatus Chełmensis et Bełzensis per Illustrissimum et Reverendissimum Dominum Felicianum Philippum Wołodkowicz Episcopum Vladimiriensem et Brestensem Protothronium et Coadiutorem Matropolitanum Kijoviensem Halicensem et Totius Russiae .../etc/ad ulteriorem declarationem Illmi Excelmi ac Renmi Dni Floriani Hrebnicki Archiepiscopi Metropolitani Kijoviensi Halicensi et Totius Russiae ex vi propinquitatis juxta Praescriptum Synodi Provincialis Zamoscianae functi, gestorum, descriptum et connotatum /s.41/ - 1759 /1 II-3 III/ - 3. Acta Consistoralia Chełmensia et Bełzensia Generalia post fata Perillustris Admodum Reverendi Andreae Szczerbiński Publici Apostolicae et Consistorii eiusdem Notarii AD 1755 die 2 Mensis Aprilis incepta /s.53-72, 82-174/ /1521, 1526, 1748/ 1755 /2 IV/ – 1758 /17 IX/ 4. [Oblaty dokumentów] /s.73-82/ 1630, 1636, 1670, 1700, 1732, 1754 - 101
35/95/0/1/3 Liber actorum Consistorii Surrogatialis Chełmensis Polisensis anno Dni 1768 die 12 martii v.s. comparatus. Lubomliae 1771 - 1778 Acta Consistoralia sede vacante Administrationalia Hełmensia a fundata jurisdictione administrationali die 1ma Aug[usti] v.s. 1784 Ai incepta [s.151] 1784 – 1785 Acta sub felicissimis auspiciis Illu[strissi]mi Excell[entissi]mi ac Rev[erendissi]mi D[omi]ni Theodosii Rostocki Episcopi Chelmensis et Metropoliae totius Russiae Coadiutoris Anno 1785 Die 1ma 8bris v.s. conscribi inchoata [s.164] 1771 - 1778, 1784 – 1785 356
35/95/0/1/4 [Księga wpisów biskupa chełmskiego Teodozjusza Rostockiego] 1784 - 1787 Akta za szczęśliwych rządów - - Porfiriusza Skarbka Ważyńskiego nominata biskupa chełmskiego i bełskiego oraz z całą jurysdykcją administratora zaczęte [s.152] 1787-1791 1784-1787, 1787-1791 133
35/95/0/1/5 Acta Curiae Episcopalis Chełmensis et Bełzensis sub regimine earundem diaecesum Illmi et Rndmi DominiPorphyrii Skarbek Ważynski episcopi 1790–1795 191
35/95/0/1/6 [Księga wpisów biskupa chełmskiego i bełskiego Porfiriusza Skarbka Ważyńskiego] 1791-1795 94
35/95/0/1/7 [Akta Porfiriusza Skarbka Ważyńskiego biskupa chełmskiego i bełskiego] 1794-1795 122
35/95/0/1/8 Acta sub felicissimis auspiciis Illustrissimi ac Reverendissimi Domini Domini Porphirii Skarbek Ważyński Episcopi Chełmensis et Bełzensis ad Curiam Eiusdem conscripta 1795-1796 137
35/95/0/1/9 Acta 1797 sub felicissimis auspiciis Illustrissimi ac Reverendissimi Domini Porphyrii Skarbek Wazynski Episkopi Chełmensis et Bełzensis ad Curiam Eiusdem conscripta 1797 146
35/95/0/1/10 Acta Curiae sub felicissimis auspiciis Illustrissimi ac Reverendissimi Domini Domini Porphyrii Skarbek Wazynski Episkopi Chełmensis et Bełzensis Anno 1978 conscripta 1798 151
35/95/0/1/11 [ Akta Porfiriusza Skarbka Ważyńskiego, bp. chełmskiego i bełskiego ] 1798 212
35/95/0/1/12 [ Akta Porfiriusza Skarbka Ważyńskiego, bp chełmskiego] 1799 165
35/95/0/1/13 [ Akta bp. Porfiriusza Skarbka Ważyńskiego ] 1799 184
35/95/0/1/14 [ Akta Porfiriusza Skarbka Ważyńskiego, bp chełmskiego ] 1800 185
35/95/0/1/15 Acta Curiae illustrissimi Excellentissimi ac Reverendissimi Domini Porphirii Skarbek Ważyński Episcopi Chełmensis et Bełzensis nec non Dioecesis Brestensis Administratoris de anno 1801 1801 158
1 2 3 4 ... 39 40 41 42 43 ... 80 81 82 83

Amount of archival material

1232

1232

0

20.80

20.80

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -