Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Skarbowy we Włodawie

Archiwum Państwowe w Lublinie Oddział w Chełmie
- brak danych - [1931-1943]1944-1950
- brak danych - 1931 - 1931
1940 - 1940
1943 - 1950
- brak danych - tak
administracja specjalna - skarbowość polski
niemiecki
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Ustawa z dnia 31 lipca 1919 r. o tymczasowej organizacji władz i urzędów skarbowych, która określiła Ministerstwo Skarbu jako „naczelną władzę kierowniczą, nadzorczą i w ostatniej instancji orzekającą na całym obszarze państwa”. Artykuł 2 ustawy stanowił „zarząd skarbowy w poszczególnych częściach obszaru państwowego sprawują: A). izby skarbowe, B). urzędy skarbowe, a). podatków i opłat skarbowych, b). akcyz i monopolów państwowych, c). kasy skarbowe”. Ustawa o terenowych organach jednolitej władzy państwowej z 20 marca 1950 r. wprowadza zmiany ustrojowe, w wyniku których zniesione zostały urzędy skarbowe, w miejsce których tworzone były wydziały finansowe podległe prezydiom rad narodowych.
Siedziba Urzędu Skarbowego mieściła się we Włodawie.
Status prawny – administracja specjalna, skarbowość.
Urzędy skarbowe podatków i opłat skarbowych oraz kasy skarbowe tworzone były w każdym powiecie administracyjnym. Na czele urzędu skarbowego stał naczelnik skarbowy, na czele kasy skarbowej – skarbnik. Do zadań urzędu skarbowego podatków i opłat skarbowych należało: wymiar podatków bezpośrednich i opłat skarbowych przy współudziale komisji podatkowych, tam, gdzie ustawy podatkowe przewidują, kontrola i przymusowe ściąganie podatków i opłat skarbowych; bezpośredni nadzór nad podatkami i opłatami obliczanymi i uiszczanymi przez osoby opodatkowane lub urzędy do tego powołane; czuwanie nad przestrzeganiem ustaw podatkowych i stemplowych, wymierzanie kar za ich przekroczenia na podstawie obowiązujących przepisów. Rozporządzenie Ministra Skarbu o organizacji i zakresie działania izb i urzędów skarbowych z 20 czerwca 1927 r. określiło zakres czynności dla urzędów skarbowych podatków i opłat skarbowych. Obejmował on dział: A – podatków bezpośrednich; B – opłat stemplowych; C – podatku spadkowego i od darowizn. Rozporządzenie Ministra Skarbu z 23 lutego 1923 r. dotyczyło organizacji i zakresu działania izb skarbowych oraz podległych im urzędów i organów wykonawczych. Na czele urzędu skarbowego stanął naczelnik podległy dyrektorowi izby skarbowej. Urzędy dzieliły się na działy: 1). wymiarowy; 2). egzekucyjny; 3). rachunkowo-kasowy. W urzędzie funkcjonowała również kancelaria. W okresie okupacji obowiązujące przepisy skarbowe w urzędach najniższych instancji nie uległy zmianie. Podlegały one wówczas nadzorowi niemieckiego inspektora. Po 1944 r. obowiązywała struktura organizacyjna z 1939 r.
Kasa Skarbowa we Włodawie z 1931 r. (sygn. 134); dokumentacja z działów: Ogólny z lat 1946-1949 (sygn. 135-139); Wymiarowy z lat [1940, 1943]1944-1950 (sygn. 1-64); Rachunkowo-Kasowy z lat [1940-1943]1944-1950 (sygn. 65-133); Egzekucyjny z lat 1947-1949 (sygn. 140-145) - brak danych -
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
36/10/0/-/145 Rejestr spraw karnych 1949 0
36/10/0/-/144 Rejestr spraw karnych 1949 0
36/10/0/-/143 Rejestr spraw karnych 1948 0
36/10/0/-/142 Rejestr spraw karnych 1948 0
36/10/0/-/141 Rejestr spraw karnych 1947 0
36/10/0/-/140 Rejestr spraw karnych 1947 0
36/10/0/-/139 Księga protokołów z odbytych konferencji miesięcznych personelu Urzędu Skarbowego we Włodawie 1947-1949 0
36/10/0/-/138 Księga protokołów z odbytych konferencji miesięcznych personelu Urzędu Skarbowego we Włodawie 1949 0
36/10/0/-/137 Księga protokołów z odbytych konferencji szkoleniowych personelu Urzędu Skarbowego we Włodawie 1948 0
36/10/0/-/136 Księga protokołów z odbytych konferencji szkoleniowych personelu Urzędu Skarbowego we Włodawie 1947 0
36/10/0/-/135 Księga protokołów z konferencji personelu Urzędu Skarbowego we Włodawie 1946 0
36/10/0/-/134 Kredyty, pobory służbowe, zaliczki, diety, koszta podróży itp. - korespondencja 1931 0
36/10/0/-/133 Arkusz wymiarowy i odwoławczy podatku gruntowego gm. Sławatycze w Hannie miejscowość Dołhobrody 1948-1949 0
36/10/0/-/132 Wykaz ustalonych wkładów oszczędnościowych dla uczestników Funduszu B Społecznego Funduszu Oszczędnościowego gm. Uścimów 1949 0
36/10/0/-/131 Wykaz zaległości końcowej oraz uiszczonych zaliczek w podatku obrotowym i dochodowym przez podatników podlegających Urzędowi Skarbowemu we Włodawie 1942-1946 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Amount of archival material

145

145

0

2.80

2.80

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -