Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Powiatowa Rada Narodowa w Biłgoraju

Archiwum Państwowe w Lublinie Oddział w Kraśniku
- brak danych - 1944-1950
- brak danych - 1944 - 1950
- brak danych - tak
administracja ogólna - władze powiatowe, okręgowe polski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Powiatowa Rada Narodowa (PRN) w Biłgoraju powołana została po ustąpieniu (27 lipca 1944 r.) Niemców z Biłgoraja w dniu 13 sierpnia 1944 r. podczas zebrania przewodniczących i delegatów z gminnych rad narodowych z powiatu biłgorajskiego. Do czasu wejścia w życie dekretu PKWN z 21 sierpnia 1944 r. o trybie powoływania władz administracji ogólnej I i II instancji (Dz. U. Nr 2 poz. 8), na podstawie którego wznowiły działalność Urząd Wojewódzki Lubelski oraz starostwa powiatowe Rada była organem sprawującym władzę administracyjną na terenie powiatu biłgorajskiego. Usytuowanie rad narodowych w powojennej strukturze władz terenowych jako organu uchwałodawczego, stanowiącego i kontrolującego dla samorządu terytorialnego określały ustawa Krajowej Rady Narodowej z 11 września 1944 r. o organizacji i zakresie działania rad narodowych (Dz. U. Nr 5 poz. 22) oraz dekret PKWN z 23 listopada 1944 r. o organizacji i zakresie działania samorządu terytorialnego (Dz. U Nr 14 poz. 74). Radę tworzyli przedstawiciele delegowani przez partie polityczne, organizacje gospodarcze, zrzeszenia zawodowe i społeczne. Swoją działalność zakończyła 7 czerwca 1950 roku po wejściu w życie ustawy z dnia 20 marca 1950 roku o terenowych organach jednolitej władzy państwowej (Dz. U. Nr 14, poz. 130).
Biłgoraj - siedziba, powiat biłgorajski - teren działania.
Do kompetencji Rady należało: 1. planowanie działalności publicznej, a w szczególności ustalanie budżetu oraz planu świadczeń w naturze; 2. kontrola działalności organów wykonawczych (rządowych i samorządowych) oraz instytucji i osób, wykonujących funkcje zlecone w zakresie administracji i gospodarki publicznej z punktu widzenia legalności, celowości i zgodności z zasadniczą linią działalności Krajowej Rady Narodowej; 3. powoływanie samorządowych organów wykonawczych; 4. ustalanie zasad i warunków, na których organy wykonawcze samorządu mogą zawierać umowy w sprawie zaciągnięcia pożyczki, zbycia, zamiany lub obciążenia majątku nieruchomego; 5. uchwalanie regulaminów obrad rady i komisji. Ponadto rady sprawowały kontrolę nad działalnością państwowych i samorządowych organów wykonawczych. Radzie przysługiwało prawo mianowania i odwoływania starosty.
PRN działała na posiedzeniach plenarnych oraz przez swoje własne organy: Prezydium (kierujące pracą Rady i reprezentujące ją na zewnątrz, wyłaniane z grona radnych w składzie: przewodniczący, zastępca i trzech członków) oraz komisje stałe i powoływane do określonych zadań. Organem wykonawczym Powiatowej Rady Narodowej był wydział powiatowy na którego czele stał starosta. Powiatowa Rada Narodowa w Biłgoraju podlegała Wojewódzkiej Radzie Narodowej w Lublinie, sama zaś pełniła władzę zwierzchnią nad wszystkimi radami miejskimi i gminnymi w powiecie biłgorajskim.
zarządzenia i okólniki władz nadrzędnych (sygn. 1-6), zarządzenia i okólniki PRN w Kraśniku (sygn. 7-11), ewidencja członków Rady Prezydium i Komisji (sygn. 12), organizacja i ewidencja gminnych i miejskich rad narodowych (sygn. 13-19), wykazy straży pożarnych powiatu biłgorajskiego (sygn. 20), sprawy personalne pracowników samorządowych (sygn. 21-28), protokoły z posiedzeń Prezydium PRN (sygn. 29-34), protokoły z posiedzeń plenarnych i uchwały PRN (sygn. 35-39), działalność komisji (sygn. 40-74), sprawy społeczno-organizacyjne (sygn.75-76), sprawy zjazdów i konferencji (sygn. 77-78), protokóły z posiedzeń plenarnych gminnych i miejskich rad narodowych oraz sprawozdania z ich działalności (sygn. 79-126), nadzór nad działalnością gminnych i miejskich rad narodowych (sygn. 127-131), sprawy gospodarcze biura PRN (sygn. 132-133), współpraca z Wydziałem Powiatowym i innymi urzędami (sygn. 134-140), sprawy wniosków i odznaczeń (sygn. 141), sprawy różne (sygn. 142-161), sprawozdania (sygn. 162-167). - brak danych -
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
37/1/0/-/1 [Zarządzenia i okólniki władz nadrzędnych - przepisy i zarządzenia ogólne w zakresie organizacji rad narodowych] 1944-1945 0
37/1/0/-/2 [Zarządzenia i okólniki władz nadrzędnych - przepisy i zarządzenia ogólne w zakresie organizacji rad narodowych] 1946 0
37/1/0/-/3 [Zarządzenia i okólniki władz nadrzędnych - przepisy i zarządzenia ogólne w zakresie organizacji rad narodowych] 1947 0
37/1/0/-/4 [Zarządzenia i okólniki władz nadrzędnych - przepisy i zarządzenia ogólne] 1948 0
37/1/0/-/5 Zarządzenia i okólniki władz nadrzędnych - [przepisy i zarządzenia ogólne] 1949 0
37/1/0/-/6 Zarządzenia i okólniki władz nadrzędnych - przepisy i zarządzenia ogólne 1950 0
37/1/0/-/7 Zarządzenia i okólniki Powiatowej Rady Narodowej (w zakresie organizacji biura) 1945-1946 0
37/1/0/-/8 [Zarządzenia i okólniki Powiatowej Rady Narodowej (w zakresie organizacji biura)] 1947 0
37/1/0/-/9 [Zarządzenia i okólniki Powiatowej Rady Narodowej (w zakresie organizacji biura)] 1948 0
37/1/0/-/10 Zarządzenia i okólniki [Powiatowej Rady Narodowej (w zakresie organizacji biura)] 1949 0
37/1/0/-/11 [Okólniki i zarządzenia w sprawach sprawozdań i ewidencji] 1946 0
37/1/0/-/12 [Ewidencja członków Rady Powiatowej, Prezydium i Komisji] 1944-1950 0
37/1/0/-/13 [Organizacja i ewidencja Gminnych i Miejskich Rad Narodowych] 1945 0
37/1/0/-/14 [Organizacja i ewidencja Gminnych i Miejskich Rad Narodowych] 1946 0
37/1/0/-/15 [Organizacja i ewidencja Gminnych i Miejskich Rad Narodowych] 1947 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Amount of archival material

167

167

0

1.00

1.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.