Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Powiatowy Komitet Opieki Społecznej w Kraśniku

Archiwum Państwowe w Lublinie Oddział w Kraśniku
- brak danych - [1940-1944] 1945-1949
- brak danych - 1945 - 1949
- brak danych - tak
instytucje ochrony zdrowia i opieki społecznej - - polski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Powiatowy Komitet Opieki Społecznej (PKOS) w Kraśniku utworzony został z dniem 31 stycznia 1945 roku na podstawie zarządzenia kierownika Resortu Pracy, Opieki Społecznej i Zdrowia PKWN z dnia 7 grudnia 1944 roku celem kontynuowania działalności funkcjonującej w okresie okupacji Rady Głównej Opiekuńczej (Polnisches Hilfskomitee). Likwidacja PKOS nastąpiła z końcem maja 1949 r. w związku z zarządzeniem Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 31 stycznia 1949 r.
Kraśnik- siedziba, powiat kraśnicki - teren działania.
PKOS był instytucją opieki społecznej obejmującą zasięgiem działanie terytorium powiatu kraśnickiego w ówczesnych granicach administracyjnych. Był on terenowym oddziałem Wojewódzkiego Komitetu Opieki Społecznej, który podlegał z kolei Centralnemu Komitetowi Opieki Społecznej
Cele komitetów opieki społecznej określał statut Centralnego Komitetu Opieki Społecznej wydany zarządzeniem kierownika resortu. Do zadań PKOS należało niesienie pomocy ofiarom wojny i katastrof żywiołowych, wspieranie zakładów opieki społecznej, współpraca z władzami administracji państwowej i samorządowej w zakresie opieki społecznej, gromadzenie środków na cele opieki. Pracą PKOS kierował zarząd składający się z przewodniczącego, zastępcy, skarbnika i 2 członków. Kancelaria PKOS miała cztery referaty odpowiadające strukturze wydziałów Wojewódzkiego Komitetu Opieki Społecznej (WKOS): I ogólny, II organizacyjno-inspekcyjny, III finansowo-gospodarczy, IV opiekuńczy. PKOS w Kraśniku podlegał WKOS w Lublinie i stanowił władzę zwierzchnią dla działających w poszczególnych gminach powiatu Gminnych Komitetów Opieki Społecznej (GKOS). Z chwilą likwidacji PKOS, obowiązki opiekuńcze i majątek przejęły władze samorządowe.
Okólniki, zarządzenia i instrukcje Centralnego i Wojewódzkiego Komitetu Opieki Społecznej oraz własne (sygn.1-7), protokoły posiedzeń Zarządu Powiatowego Komitetu Opieki Społecznej w Kraśniku (sygn. 8-12), protokoły lustracji PKOS (sygn.13-17), protokoły z zebrań koła Przyjaciół PKOS w Kraśniku (sygn. 18), protokoły różne (sygn. 19-23), sprawozdania z działalności PKOS (sygn. 24-32), okresowe sprawozdania Gminnych Komitetów Opieki Społecznej (sygn. 33-35),korespondencja z CKOS i WKOS w sprawach ogólnych (sygn. 36-43), sprawy personalne (sygn. 44-49), budżet i sprawozdania budżetowe (sygn.50-61), dziennik główna (sygn. 62-63), dokumentacja finansowa (sygn. 64-76), spisy inwentarza (sygn. 77), korespondencja w sprawach opieki społecznej (sygn. 78), organizacja półkolonii letnich, akcji pomocy zimowej, Kuchni Ludowej (sygn. 79-94), dziennik korespondencyjny (sygn. 95). - brak danych -

Amount of archival material

95

95

0

0.70

0.70

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.