Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta miasta Janowa Lubelskiego

Archiwum Państwowe w Lublinie Oddział w Kraśniku
- brak danych - 1900-1950 [1955]
- brak danych - 1900 - 1950
- brak danych - tak
administracja ogólna - akta miast i administracja miejska polski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Ustrój gminy miejskiej Janów do roku 1919 kształtowały przepisy i ustawy dla byłego zaboru rosyjskiego tj. ukaz z dnia 2 marca 1864 roku (Dz. Praw tom 62, s. 37), zaś od roku 1919 dekret o samorządzie miejskim Naczelnika Państwa z dnia 4 lutego 1919 roku (Dz. U. Nr 13 poz. 140 (1919)). W dniu 23 marca 1933 roku weszła w życie jednolita ustawa kształtująca ustrój gmin również miejskich na wszystkich terenach byłych zaborów z wyjątkiem Śląska "O częściowej zmianie ustroju samorządu terytorialnego" (Dz. U. Nr 35 poz. 294 (1933)). W okresie okupacji na mocy rozporządzenia Generalnego Gubernatora z dnia 28 listopada 1939 roku "O zarządzie gmin polskich" zostają one podporządkowane władzom okupacyjnym i stają się faktycznie ich narzędziem wykonawczym. Na terenach wyzwolonych spod okupacji niemieckiej powoływano na obszarach miast rady narodowe. Początkowo powstawały one na mocy Statutu Tymczasowego Rad Narodowych z dnia 1 stycznia 1944 r. ("Rada Narodowa" 1944, Nr 2), a następnie w oparciu o ustawę z dnia 11 września 1944 r. o organizacji i zakresie działania rad narodowych (Dz. U. Nr 5 poz. 22) i dekretu z dnia 23 listopada 1944 r. o organizacji i zakresie działania samorządu terytorialnego (Dz.U. Nr 14 poz. 74 ). Miejskie rady narodowe i zarządy zostały zniesione na mocy ustawy z dnia 20 marca 1950 r. o terenowych organach jednolitej władzy państwowej (Dz. U.R.P. Nr 14 poz. 130).
Siedziba mieściła się w Janowie Lubelskim.
W 1843 r. urzędy municypalne zostały przekształcone w magistraty. Po upadku powstania styczniowego władze carskie zniosły stosunki dominialne w miastach na mocy ukazu z 1866 r., likwidując zależność miast prywatnych od byłych właścicieli. W 1869 r. przemianowano niektóre mniejsze miasta na osady i podporządkowano je zarządom gmin. W tym okresie magistraty miast ulegają dalszym przekształceniom z organów samorządowych w administracyjne, uzależnione całkowicie od władz zaborczych. W okresie międzywojennym miasta są jednostką samorządu terytorialnego wypełniającą również funkcje zlecone przez Państwo z zakresu administracji ogólnopaństwowej. Przedstawiciele jej (burmistrz, zastępca burmistrza) są funkcjonariuszami państwowymi i jednocześnie przedstawicielami władzy samorządowej. W skład organizacji miasta wchodzą następujące człony: 1. Rada miejska, 2. Magistrat. Ustawa z 23 marca 1933 roku wprowadza nazwę "zarząd miejski", zamiast dotychczasowej "magistrat". Podczas okupacji hitlerowskiej ustała działalność samorządu miejskiego a na czele miasta stał burmistrz komisaryczny. Zarządy miast podporządkowano całkowicie władzom okupacyjnym hitlerowskim i zmuszano do pracy na rzecz okupanta. Po wyzwoleniu dekret o samorządzie terytorialnym nie budował w całości od nowa samorządu terytorialnego, tylko istniejącą już organizację samorządową ujednolicił drogą częściowej zmiany przedwojennych przepisów o samorządzie terytorialnym. Gminy miejskie miały w tym czasie dwa organy ustrojowe: a/ miejską radę narodową, b/ zarząd miejski. MRN składała się z: członków powołanych przed uchwaleniem ustawy z dnia 11 września 1944 r. o organizacji i zakresie działania rad narodowych, przedstawicieli delegowanych przez organizacje polityczne, gospodarcze, zrzeszenia zawodowe i społeczne działające na terenie gminy, wybitnych i zasłużonych przedstawicieli nauki, pracy społecznej, wojskowości itp. oraz z dokooptowanych przedstawicieli. MRN obradowały na sesjach, wybierała ze swego grona prezydium złożone z przewodniczącego, jego zastępcy i trzech członków. Prezydium miało wyłączne prawo reprezentowania MRN i występowania w jej imieniu. Ponadto zajmowało się kontrolą działalności instytucji, zakładów i urządzeń podległych MRN, przygotowaniem miesięcznych sprawozdań z działalności MRN, czuwaniem nad wykonywaniem uchwał, układaniem porządku obrad MRN itp. Miejskie Rady Narodowe podlegały Powiatowej Radzie Narodowej, która miała prawo kontroli i inspekcji ich działalności. Organem wykonawczym MRN był zarząd miejski, który składał się z burmistrz, zastępcy i trzech członków zarządu. Zakres działania zarządu miejskiego był dwojaki: a/ zakres zarządu kolegialnego b/ zakres działania zarządu miejskiego jednoosobowego. Kolegium zarządu gminnego składało się: z burmistrza, jego zastępcy i trzech członków zarządu. O zarządzie miejskim jednoosobowym można było mówić tylko wtedy, gdy burmistrz występował i działał w charakterze zarządu. Do zadań zarządu miasta należało: ustalanie planu wykonania budżetu, uchwalanie regulaminów dla siebie, oraz udzielanie na żądanie burmistrza, opinii o regulaminach i instrukcjach dla urzędów, zakładów i przedsiębiorstw gminnych, decydowanie o zaciągnięciu pożyczki krótkoterminowej, ustalanie sposobu wykonania uchwał rady gminnej oraz rozpatrywanie i zatwierdzanie składanych ofert. Okres aż do momentu wejścia w życie ustawy z dnia 20 marca 1950 r. (Dz. U.R.P. Nr 14 poz. 130) jest charakterystyczna ze względu na współistnienie resztek systemu administracji państwowej z okresu międzywojennego z prezydiami miejskich rad narodowych. Istniały obok siebie dwa organy wybierane przez tę samą radę miejską: zarząd miejski i prezydium miejskiej rady narodowej.


.
przepisy i zarządzenia ogólne (sygn. 1-4), sprawy osobowe pracowników (sygn. 5-6), protokoły posiedzeń MRN i jej organów (sygn. 7-12), kontrole i inspekcje (sygn. 13-15), majątek miejski (sygn. 16-21) przedsiębiorstwa komunalne (sygn. 22-26) budżety: administracyjne, zakładów i przedsiębiorstw (sygn. 27-134), dochody miejskie (sygn. 135-143), kredyty komunalne (sygn. 144-147), obrót pieniężny (sygn. 148-176), dochody obce (sygn. 177-215), przymusowe ubezpieczenia rzeczowe (sygn. 216-218) inwestycje komunalne (sygn. 219-222), oświata, kultura i sztuka (sygn. 223-226), opieka społeczna (sygn. 227-228), rolnictwo (sygn. 229), przemysł i handel (sygn. 230-231), ewidencja kancelaryjna (sygn. 232-237), ewidencja i kontrola ruch ludności (sygn. 238-239), bezpieczeństwo i porządek publiczny (sygn. 240-250), przysposobienie wojskowe i wychowanie fizyczne (sygn. 251), sprawy budowlane i odbudowy (sygn. 252-266), sprawy karno - administracyjne (sygn. 267-270), gospodarka lokalowo-mieszkaniowa (sygn. 271-275), protokoły Komisji Kontroli Społecznej (sygn. 276-277), ewidencja mieszkańców (sygn.278 -288, 291- 300), listy poborowych (sygn.289-290), protokoły z posiedzeń Miejskiej Rady Narodowej (sygn. 301-303). - brak danych -
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
37/14/0/-/1 Przepisy, zarządzenia, okólniki 1918-1939 0
37/14/0/-/2 Przepisy, zarządzenia, okólniki 1949 0
37/14/0/-/3 Zarządzenia, korespondencja, kwestionariusz wyścig pracy w biurze Zarządu Miasta i inne 1948 0
37/14/0/-/4 Zarządzenia, korespondencja, opis monograficzny miasta Janowa i inne 1949 0
37/14/0/-/5 Zarządzenia, korespondencja, wykazy stanu służby, sprawa zwolnienia pracownika i inne 1948 0
37/14/0/-/6 Zarządzenia, korespondencja, zwolnienia i przyjęcia nowych pracowników, plany urlopu pracowników i inne 1949 0
37/14/0/-/7 Zarządzenia, korespondencja, sprawozdania z działalności Zarządu Miejskiego i inne 1948 0
37/14/0/-/8 Zarządzenia, korespondencja, inne sprawy działalności Zarządu Miejskiego 1949 0
37/14/0/-/9 Zarządzenia, korespondencja, sprawozdania z działalności Miejskiej Rady Narodowej i inne 1949 0
37/14/0/-/10 Protokoły z posiedzenia i sesji Miejskiej Rady Narodowej 1950 0
37/14/0/-/11 Protokoły z posiedzenia i sesji Miejskiej Rady Narodowej 1950 0
37/14/0/-/12 [Wyciągi z protokołów posiedzeń Miejskiej Rady Narodowej] 1947-1948 0
37/14/0/-/13 Protokoły inspekcji, protokoły Komisji Kontroli Społecznej i inne 1948 0
37/14/0/-/14 Protokoły inspekcji, protokoły Komisji Kontroli Społecznej i inne 1949 0
37/14/0/-/15 Księga inspekcyjna (zarządzeń poinspekcyjnych) Zarządu Miejskiego 1947-1950 [1955] 0
1 2 3 4 ... 8 9 10 11 12 ... 18 19 20 21

Amount of archival material

303

303

0

3.50

3.50

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.