Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Gminy w Chodlu

Archiwum Państwowe w Lublinie Oddział w Kraśniku
- brak danych - 1973-1990
- brak danych - 1973 - 1990
- brak danych - tak
administracja ogólna - akta gmin i gromad polski
spis zdawczo-odbiorczy Yes - brak danych -
inwentarz książkowy Yes sporządzony przy pomocy ZoSIA
Urząd Gminy w Chodlu powołany został od 1 stycznia 1973 r. na mocy ustawy z dn. 29 listopada 1972 r. o utworzeniu gmin i zmianie ustawy o radach narodowych (Dziennik Ustaw Nr 49, poz. 312, 1972).
Zakończył swoją działalność w dniu 30 kwietnia 1990 r. na podstawie trzech ustaw z dnia 8 marca 1990 roku: o zmianie Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, o samorządzie terytorialnym, o ordynacji wyborczej do rad gmin. (Dziennik Ustaw, Nr 16, poz. 94, 95, 96, 1990).
Siedziba Urzędu Gminy w Chodlu znajdowała się w Chodlu.
W skład gminy weszły 24 sołectwa: Adelina, Antonówka, Borów, Borów-Kolonia, Budzyń, Godów, Granice, Grądy, Chodel, Huta Borowska, Jeżów, Książ, Lipiny, Majdan Borowski, Osiny, Radlin, Ratoszyn Pierwszy, Ratoszyn Drugi, Siewalka, Stasin, Świdno, Trzciniec, Zastawki, Zosinek.
Urząd Gminy w Chodlu wykonywał zadania powierzone Naczelnikowi Gminy Chodel, który był organem wykonawczym i zarządzającym gminnej rady narodowej oraz organem administracji państwowej w gminie.
W skład Urzędu Gminy w latach 1973-1990 wchodziło: biuro, gminna służba rolna, Urząd Stanu Cywilnego.
Od 1983 roku w skład Urzędu wchodziły referaty, które przy znakowaniu spraw używały symboli: Referat Planowania i Finansów (PF), Rolnictwa , Leśnictwa, Geodezji i Gospodarki Gruntami (RG), Społeczno-Administracyjny, Spraw Obronnych, Organizacyjnych i Obsługi Prawnej (S.A), Gospodarki Komunalnej (GKM), Budownictwa (BN), Komunikacji (Km), Handlu i Usług (Hu), Opieki Społecznej (ZO) i Kultury (KL).
Zespół zawiera akta:
konferencje i narady z pracownikami z lat 1973 -1989 (sygn. 1-5), statut organizacyjny z roku 1988 (sygn. 6), regulamin organizacyjny Urzędu z roku 1989 (sygn. 7), organizacja Urzędu oraz zarządzenia i postanowienia Naczelnika Gminy z lat 1973 -1984 (sygn. 8-10, 39-44), programy realizacyjne i okresowe plany pracy dotyczące stanowisk pracy z lat 1989 -1990 (sygn. 11-12), analizy i oceny skarg i wniosków z lat 1981-1989 (sygn. 13-14), pieczęcie urzędowe z roku 1989 (sygn. 15), kontrole i inspekcje zewnętrzne z lat 1973-1990 (sygn.16-18, 45-47), polityka płacowa z roku 1989 (sygn. 19), dane statystyczne o pracownikach z lat 1988-1989 (sygn. 20 ), plany społeczno-gospodarcze z lat 1986-1987 (sygn. 21-23), sprawozdania i analizy realizacji planu społeczno-gospodarczego z lat 1985-1988 (sygn. 24-27), realizacja czynów społecznych, sprawozdawczość i statystyka z lat 1983-1988 (sygn. 28-31), budżety i ich wykonanie z lat 1973-1978, 1986-1990 (sygn. 32-38, 48-61).
Karta B:
Spis zdawczo odbiorczy 1/2013 zawiera sprawozdania własne z roku 1983-1990(sygn. 1), budżet, jego zmiana i jego realizacja za rok 1977 (sygn. 2), ewidencję gruntów za lata 1980-1988 (sygn. 3-42).
- brak danych -

Amount of archival material

103

61

0

1.20

0.70

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.