Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Gminy w Dzierzkowicach

Archiwum Państwowe w Lublinie Oddział w Kraśniku
- brak danych - [1972] 1973-1989
- brak danych - 1972 - 1972
1973 - 1989
- brak danych - tak
administracja ogólna - akta gmin i gromad polski
spis zdawczo-odbiorczy Yes - brak danych -
inwentarz książkowy Yes sporządzony przy pomocy bazy danych IZA 4.0
Urząd Gminy w Dzierzkowicach powołany został z dniem 1 stycznia 1973 r. na mocy ustawy z dn. 29 listopada 1972 r. o utworzeniu gmin i zmianie ustawy o radach narodowych (Dziennik Ustaw Nr 49, poz. 312, 1972).
Zakończył swoją działalność w dniu 30 kwietnia 1990 r. na podstawie trzech ustaw z dnia 8 marca 1990 roku: o zmianie Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, o samorządzie terytorialnym, o ordynacji wyborczej do rad gmin (Dziennik Ustaw, Nr 16, poz. 94, 95, 96, 1990).
Siedziba Urzędu Gminy w Dzierzkowicach znajdowała się w Dzierzkowicach.
W skład gminy wchodziło 13 sołectw: Dębina, Dzierzkowice Góry, Dzierzkowice Podwody, Dzierzkowice Rynek, Dzierzkowice Wola, Dzierzkowice Zastawie, Ludmiłówka, Sosnowa Wola, Terpentyna, Wyżnianka, Wyżnianka Kolonia, Wyżnica, Wyżnica Kolonia (Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej w Lublinie, Nr 12, poz. 239, 1972).
Ilość sołectw w gminie Dzierzkowice powiększyła się o sołectwo Krzywie na mocy uchwały Gminnej Rady Narodowej w Dzierzkowicach Nr XVIII/48/77 z dnia 25 marca 1977 r., po wyłączeniu z sołectwa Podwody wsi Krzywie.
Urząd Gminy w Dzierzkowicach wykonywał zadania powierzone Naczelnikowi Gminy w Dzierzkowicach, który był organem wykonawczym i zarzadzającym Gminnej Rady Narodowej w Dzierzkowicach oraz organem administracji państwowej w gminie.
W skład Urzędu Gminy w latach 1973-1983 wchodziły: biuro, służba rolna, Urząd Stanu Cywilnego. Od 1983 r. Urząd Gminy dzielił się na referaty.
Zespół zawiera akta:
Karta A:
narady pracowników jednostki własnej z lat 1976-1984 (sygn. 1-5), zarządzenia Naczelnika Gminy Dzierzkowice z lat 1973-1981 (sygn. 6-14), programy działania, plany pracy Urzędu Gminy w Dzierzkowicach na lata 1974-1986 (sygn. 15-23), podział administracyjny z lat 1973-1974 (sygn. 24), sprawy archiwum zakładowego z 1975 r. (sygn. 25), ewidencja odznak i pieczęci z lat 1972-1975 (sygn. 26), kontrole i inspekcje z lat 1973-1984 (sygn. 27-35), dane statystyczne o pracownikach z lat 1976-1981 (sygn. 36), plany i programy szkolenia pracowników terenowych organów administracji państwowej z lat 1985-1987 (sygn. 37-39), plany społeczno-gospodarcze rozwoju gminy Dzierzkowice na lata 1974 -1987 (sygn. 40-50), sprawozdania i analizy z realizacji planu społeczno-gospodarczego rozwoju gminy z lat 1978- 1988 (sygn. 51-57), czyny społeczne z lat 1978-1987 (sygn. 58-68).
Karta B:
Spis zdawczo-odbiorczy nr 1/2009 zawiera: akta wyborów na członków kolegium ds wykroczeń z roku 1976 (sygn. 1), akta Społecznej Komisji Pojednawczej przy Naczelniku Gminy w Dzierzkowicach z lat 1980-1989 (sygn. 2-12), narady pracowników własnej jednostki z lat 1980-1987 (sygn. 13-17), akta organizacyjne- statuty i regulaminy pracy z lat 1984-1988 (sygn. 18-26), zarządzenia i postanowienia Naczelnika z lat 1982-1988 (sygn. 27-38), plany pracy i sprawozdania z lat 1984-1989 (sygn. 39-53), ewidencja akt w archiwum zakładowym z lat 1978-1986 (sygn. 54-57), protokoły kontroli z lat 1979-1989 (sygn. 58-72), plany szkoleń pracowników z lat 1987-1988 (sygn. 73), budżet i jego wykonanie z lat 1973-1989 (sygn. 74-99), plany społeczno-gospodarcze z lat1986-1990 (sygn. 100-106), sprawozdania i bilanse z lat 1975-1989 (sygn. 107-129), plany i sprawozdania z czynów społecznych z lat 1988-1989 (sygn. 130-133), ewidencja stowarzyszeń z lat 1977-1984 (sygn. 134-137), nadzór nad zgromadzeniami z lat 1978-1985 (sygn. 138-144), akta Gminnego Społecznego Komitetu Ochotniczej Rezerwy Milicji Obywatelskiej w Dzierzkowicach z lat 1979-1987 (sygn. 145), akt Inspektoratu ORMO do spraw nieletnich z roku 1973 (sygn. 146), analizy i sprawozdania z działalności kolegium ds wykroczeń z lat 1976-1982 (sygn. 147-153), ewidencja ludności z lat 1984, 1986 (sygn. 154), nadzór nad działalnością USC z lat 1976-1981 (sygn. 155), sieć i organizacja strazy pożarnych z lat 1984-1990 (sygn. 156), przekazywanie gospodarstw rolnych za rentę z lat 1978-1982 (sygn. 157-219), plan zagospodarowania przestrzennego gminy z roku 1987 (sygn. 220-223).
- brak danych -
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
37/183/0/1/1 Wybory do innych organów na-członków kolegium do spraw wykroczeń 1976 0
37/183/0/1/2 Posiedzenia kolegiów, komisji, zespołów (Społeczna Komisja Pojednawcza przy Naczelniku Gminy w Dzierzkowicach) 1980 0
37/183/0/1/3 Posiedzenia kolegiów, komisji, zespołów (Społeczna Komisja Pojednawcza przy Naczelniku Gminy w Dzierzkowicach) 1981 0
37/183/0/1/4 Posiedzenia kolegiów, komisji, zespołów (Społeczna Komisja Pojednawcza przy Naczelniku Gminy w Dzierzkowicach) 1982 0
37/183/0/1/5 Posiedzenia kolegiów, komisji, zespołów (Społeczna Komisja Pojednawcza przy Naczelniku Gminy w Dzierzkowicach) 1983 0
37/183/0/1/6 Posiedzenia kolegiów, komisji, zespołów (Społeczna Komisja Pojednawcza przy Naczelniku Gminy w Dzierzkowicach) 1984 0
37/183/0/1/7 Posiedzenia kolegiów, komisji, zespołów (Społeczna Komisja Pojednawcza przy Naczelniku Gminy w Dzierzkowicach) 1985 0
37/183/0/1/8 Posiedzenia kolegiów, komisji, zespołów (Społeczna Komisja Pojednawcza przy Naczelniku Gminy w Dzierzkowicach) 1986 0
37/183/0/1/9 Posiedzenia kolegiów, komisji, zespołów (Społeczna Komisja Pojednawcza przy Naczelniku Gminy w Dzierzkowicach) 1987 0
37/183/0/1/10 Posiedzenia kolegiów, komisji, zespołów (Społeczna Komisja Pojednawcza przy Naczelniku Gminy w Dzierzkowicach) 1988 0
37/183/0/1/11 Posiedzenia kolegiów, komisji, zespołów (Społeczna Komisja Pojednawcza przy Naczelniku Gminy w Dzierzkowicach) 1989 0
37/183/0/1/12 Sprawozdania z działalności kolegiów, komisji, zespołów (Społeczna Komisja Pojednawcza-sprawozdania) 1982,1986 0
37/183/0/1/13 Narady pracowników jednostki własnej 1980-1981 0
37/183/0/1/14 Narady pracowników jednostki własnej Tom I 1985 0
37/183/0/1/15 Narady pracowników jednostki własnej Tom II 1985 0
1 2 3 4 ... 8 9 10 11 12 ... 17 18 19 20

Amount of archival material

291

68

0

2.88

0.50

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.