Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Gminy w Karczmiskach

Archiwum Państwowe w Lublinie Oddział w Kraśniku
- brak danych - [1970] 1973-1990
- brak danych - 1973 - 1990
- brak danych - tak
administracja ogólna - akta gmin i gromad polski
inwentarz książkowy Yes sporządzony przy pomocy bazy danych IZA 4.0
Urząd Gminy w Karczmiskach powołany został z dniem 1 stycznia 1973 r. na mocy ustawy z dn. 29 listopada 1972 r. o utworzeniu gmin i zmianie ustawy o radach narodowych. (Dziennik Ustaw Nr 49, poz. 312, 1972).
Zakończył swoją działalność w dniu 30 kwietnia 1990 r. na podstawie trzech ustaw z dnia 8 marca 1990 roku: o zmianie Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, o samorządzie terytorialnym, o ordynac0ji wyborczej do rad gmin (Dz. U., Nr 16, poz. 94, 95, 96, 1990).
Siedziba Urzędu Gminy znajdowała się w Karczmiskach.
W skład gminy weszły sołectwa: Bielsko, Chodlik, Głusko Duże, Głusko Duże – Kolonia, Głusko Małe, Górki, Jaworce, Karczmiska Drugie, Karczmiska Pierwsze, Mieczysławka, Noworąblów, Słotwiny, Uściąż, Uściąż – Kolonia, Wolica, Wolica - Kolonia, Wymysłów, Zaborze, Zaborze – Kolonia, Zagajdzie. W 1989 r. sołectwa Zaborze i Kolonia Zaborze zostały połączone w jedno o nazwie Zaborze, zaś z sołectwa Słotwiny wyłączono wieś Kolonię Słotwiny i włączono ją do obszaru sołectwa Noworąblów.
Urząd Gminy w Karczmiskach wykonywał zadania powierzone Naczelnikowi Gminy Karczmiska, który był organem wykonawczym i zarzadzającym Gminnej Rady Narodowej oraz organem administracji państwowej w gminie.
W skład Urzędu Gminy w latach 1973-1983 wchodziły: biuro, gminna służba rolna, Urząd Stanu Cywilnego. Od 1983 r. Urząd dzielił się na referaty.
Zespół zawiera akta z lat: [1970] 1973-1990:
narady pracowników z lat 1978-1980, 1983-1985, 1988-1990 (sygn. 1-3), zarządzenia Naczelnika Gminy z lat 1982-1990 (sygn. 4), plany i programy pracy Urzędu z lat 1983-1989 (sygn. 6-8), dokumentację kontroli zewnętrznych z lat 1973-1977, 1985-1987 (sygn. 9-13), sprawozdawczość z wykonania budżetu z lat 1987-1988 (sygn. 14), plany społeczno-gospodarcze rozwoju gminy z lat 1976-1977, 1984-1988 (sygn. 15-19), materiały Kolegium do spraw Wykroczeń przy Naczelniku Gminy w Karczmiskach z lat 1976-1982 9 (sygn. 20-21), dokumentacja Urzędu Stanu Cywilnego z lat 1976-1989 (sygn. 22-24), dokumentacja obrony cywilnej z lat 1987-1990 (sygn. 25-27), zadrzewienie terenu z lat 1970, 1976-1978 (sygn. 28-30), ewidencja rzemiosła z lat 1973-1989 (sygn. 31-32), akta planu zagospodarowania przestrzennego z lat 1983-1986 oraz mapy z lat 1985-1986 (sygn. 33-40), sprawy notarialne, testamenty (sygn. 41).
- brak danych -
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
37/185/0/-/1 Narady pracowników własnej jednostki [protokoły, plany narad i szkoleń] 1978-1980 0
37/185/0/-/2 Narady pracowników własnej jednostki [protokoły, plany narad] 1983-1985 0
37/185/0/-/3 Narady pracowników [własnej jednostki - protokoły, plany narad]] 1988-1990 0
37/185/0/-/4 [Zarządzenia i postanowienia Naczelnika Gminy w Karczmiskach] 1982-1990 0
37/185/0/-/5 Rejestr aktów normatywnych jednostek nadrzędnych i własnej 1982-1990 0
37/185/0/-/6 Programy realizacji i okresowe plany pracy jednostki własnej na 1983 r. 1983 0
37/185/0/-/7 Roczne programy działania i kwartalne plany pracy Urzędu Gminy [na lata 1984-1985, sprawozdania z ich realizacji] 1984-1985 0
37/185/0/-/8 Roczne programy działania i kwartalne plany pracy [Urzędu Gminy w Karczmiskach na lata 1986-1989, sprawozdania ich realizacji za lata 1986-1988] 1985-1989 0
37/185/0/-/9 Protokóły kontroli, inspekcji, lustracji, zarządzenia pokontrolne [Urzędu Powiatowego w Opolu Lubelskim, Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie] i sprawozdania z ich realizacji w jednostkach własnych 1973-1977 0
37/185/0/-/10 Protokóły z kontroli, zarządzenia pokontrolne [Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie] i sprawozdania z ich realizacji w jednostce własnej 1985 0
37/185/0/-/11 Protokóły z kontroli, zarządzenia pokontrolne [Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, Archiwum Państwowego w Lublinie Oddział w Kraśniku] i sprawozdania z ich realizacji 1986 0
37/185/0/-/12 Protokół z kontroli kompleksowej Urzędu Gminy Karczmiska (7.09.-23.09.1987 r.) [przeprowadzonej przez zespół inspektorów Wydziału Kontroli Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie] 1987 0
37/185/0/-/13 Kontrola kompleksowa [przeprowadzona przez zespół inspektorów Wydziału Kontroli Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie - zalecenia pokontrolne, sprawozdania z kontroli zakładów pracy na terenie gminy Karczmiska, harmonogram wykonania zaleceń] 1987-1988 0
37/185/0/-/14 Realizacja planów rocznych. Sprawozdawczość [z wykonania budżetu na 1987 r.] 1987-1988 0
37/185/0/-/15 [Plan społeczno - gospodarczego rozwoju gminy Karczmiska na 1976 r. i analiza wykonania planu] 1976-1977 0
1 2 3

Amount of archival material

41

41

0

0.61

0.61

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.