Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Gminy w Kraśniku

Archiwum Państwowe w Lublinie Oddział w Kraśniku
- brak danych - [1960-1972] 1973-1990
- brak danych - 1960 - 1990
- brak danych - tak
administracja ogólna - akta gmin i gromad polski
inwentarz książkowy Yes sporządzony przy pomocy bazy danych IZA 4.0
Urząd Gminy w Kraśniku powołany został z dniem 1 stycznia 1973 r. na mocy ustawy z dn. 29 listopada 1972 r. o utworzeniu gmin i zmianie ustawy o radach narodowych. (Dziennik Ustaw Nr 49, poz. 312, 1972).
Zakończył swoją działalność w dniu 30 kwietnia 1990 r. na podstawie trzech ustaw z dnia 8 marca 1990 roku: o zmianie Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, o samorządzie terytorialnym, o ordynacji wyborczej do rad gmin. (Dziennik Ustaw, Nr 16, poz. 94, 95, 96, 1990).
Siedziba Urzędu Gminy znajdowała się w Kraśniku.
W skład gminy wchodziły sołectwa: Bojanówka - od granicy posesji Nr 72 w kierunku północno-zachodnim do granicy ze Spławami , Dąbrowa, Góry - z wyjątkiem terenów położonych między ulicą Śliską i drogą biegnącą od tej ulicy do kolonii Pasieka a granicą z Mikulinem, Karpiówka, Kowalin, Lasy od torów kolejowych, Mikulin, Ośrodek Wyżnica, Pasieka, Pasieka-Kolonia, Piaski - od strony południowo-zachodniej za torem kolejowym, Podlesie - tereny położone na północny zachód od drogi prowadzącej z ulicy Podleskiej do Gór i do ulicy Cegielnianej, Słodków Drugi, Słodków Pierwszy, Słodków Trzeci, Spławy, Stróża, Stróża-Kolonia, Suchynia, Zarzecze Drugie - do granicy od strony południowo-zachodniej do toru kolejowego.
Urząd Gminy w Kraśniku wykonywał zadania powierzone Naczelnikowi Gminy Chodel, który był organem wykonawczym i zarządzającym gminnej rady narodowej oraz organem administracji państwowej w gminie.
W skład Urzędu Gminy w latach 1973-1990 wchodziło: biuro, gminna służba rolna, Urząd Stanu Cywilnego.
Od 1984 r. wprowadzona została struktura referatowa. Utworzono następujące referaty: Społeczno-Administracyjny, Spraw Obronnych i Ogólny; Planowania i Finansów; Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej, Geodezji i Gospodarki Gruntami.
Zespół zawiera akta:
rejestr spraw Społecznej Komisji Pojednawczej przy Naczelniku Gminy w Kraśniku z lat 1973, 1985-1990 (sygn. 1-3), organizacja Urzędu Gminy oraz regulaminy organizacyjne i podział pracy z 1973 r. (sygn. 4- 5), zarządzenia Naczelnika Gminy z lat 1973 -1975, 1978-1982, 1984-1986 (sygn. 6-9 ), postanowienia Naczelnika Gminy z lat 1984-1986 (sygn. 10), okresowe plany pracy dotyczące stanowisk pracy z lat 1973 -1977 (sygn. 11-15), okresowe plany pracy jednostki własnej na lata 1983-1988 (sygn. 16), okresowe plany pracy jednostki własnej poszczególnych referatów na lata 1984-1986 (sygn. 17), sprawozdawczość gospodarcza ogólna z lat 1973-1975 (sygn. 18-20), cząstkowe opracowania statystyczne z roku 1977 (sygn. 21), podział administracyjny z 1973 r. (sygn. 22 ), kroniki i monografie własne z 1984 r. (sygn. 23), postępowanie kancelaryjne, instrukcje i rzeczowy wykaz akt z lat 1974-1976 (sygn. 24), sprawy archiwum zakładowego z 1975 r. (sygn. 25), kontrole i inspekcje zewnętrzne z lat 1974-1988 (sygn. 26-34 ), plany i programy szkolenia pracowników z lat 1976-1986 (sygn.35-39), metodyka planowania i sprawozdawczość z lat 1977-1978 ( sygn. 40), programy i plany rozwoju Gminy na lata 1973-1975, 1981 (sygn. 41-42), programy i plany rozwoju podległych jednostek administracyjnych z lat 1973-1976 (sygn. 43-44), sprawozdania i analizy realizacji planu społeczno-gospodarczego z lat 1976-1977, 1983-1988 (sygn. 45-48), sprawozdania i analizy finansowe z lat 1973-1975 (sygn. 49 ), realizacja czynów społecznych z lat 1982-1989 (sygn. 50-52), imprezy sportowe z lat 1984-1985 (sygn. 53 ), ewidencja zabytków z lat 1976-1979 (sygn. 54 ), opieka nad miejscami walki i męczeństwa z lat 1977-1979 (sygn. 55 ), nadzór nad stowarzyszeniami z lat 1976-1977 (sygn. 56), analizy, oceny i sprawozdania z działalności Kolegium ds.Wykroczeń z lat 1976-1982 (sygn. 57-59), kółka rolnicze działające na terenie Gminy z lat [1960 -1972] 1973-1976 (sygn. 60-72 ), plany obrony cywilnej z lat 1976-1977, 1983 (sygn. 73-77 ), sprawy poufne dotyczące obrony cywilnej z lat 1973-1989 (sygn. 78-92 ), sprawy Ochotniczych Straży Pożarnych z lat 1978-1980 (sygn. 93-94 ), inwentaryzacja gospodarstw leśnych z lat 1976-1976 (sygn.95 ), kompleksowe zadrzewienie wsi z 1986 r. (sygn. 96 ),ewidencja zabytków przemysłowych i rzemieślniczych z roku 1976 (sygn. 97 ), podłączenie nieruchomości do sieci urządzeń komunalnych z lat 1986-1989 (sygn. 98-100 ), sprawy dotyczące cmentarzy i grobownictwa wojennego z lat 1977-1989 (sygn.101-105 ), materiały do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego z lat 1984-1989 (sygn. 106 ), opinie i decyzje lokalizacji szczegółowych z lat 1976-1989 (sygn. 107-120), program rozwoju budownictwa wiejskiego z lat 1977-1989 (sygn.121), analizy i oceny ruchu budowlanego z lat 1976-1989 (sygn. 122-125 ), ewidencja źródeł szkodliwych zanieczyszczeń z lat 1986-1989 (sygn. 126 ).
- brak danych -

Amount of archival material

126

126

0

1.65

1.65

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.