Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Gminy w Urzędowie

Archiwum Państwowe w Lublinie Oddział w Kraśniku
- brak danych - [1969-1972]1973-1990
- brak danych - 1969 - 1972
1973 - 1990
- brak danych - tak
administracja ogólna - akta gmin i gromad polski
spis zdawczo-odbiorczy Yes - brak danych -
inwentarz książkowy Yes sporządzony przy pomocy bazy danych IZA 5.01
Urząd Gminy w Urzędowie powołany został od 1 stycznia 1973 r. na mocy ustawy z dn. 29 listopada 1972 r. o utworzeniu gmin i zmianie ustawy o radach narodowych. (Dziennik Ustaw Nr 49, poz. 312, 1972).
Zakończył swoją działalność w dniu 30 kwietnia 1990 r. na podstawie trzech ustaw z dnia 8 marca 1990 roku: o zmianie Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, o samorządzie terytorialnym, o ordynacji wyborczej do rad gmin (Dz. U., Nr 16, poz. 94, 95, 96, 1990).
Siedziba Urzędu Gminy znajdowała się w Urzędowie.
W skład nowoutworzonej gminy weszły sołectwa: Bęczyn, Boby-kolonia, Boby Księże, Boby-Wieś, Góry, Józefin, Kozarów, Leszczyna, Majdan Bobowski, Majdan Moniacki, Mikołajówka, Mikuszewskie, Moniaki, Natalin, Popkowice, Popkowice Księże, Rankowskie, Skorczyce, Urzędów, Wierzbica, Zadworze, Zakościelne.
Urząd Gminy w Urzędowie wykonywał zadania powierzone Naczelnikowi Gminy Urzędów, który był publicznym organem wykonawczym i zarzadzającym Gminnej Rady Narodowej oraz organem administracji państwowej w gminie.
W skład Urzędu Gminy w latach 1973-1983 wchodziły: biuro, gminna służba rolna, urząd stanu cywilnego. Od 1983 r. Urząd dzielił się na referaty.
Karta A:
Zespół zawiera zarządzenia i postanowienia Naczelnika Gminy (sygn. 3-6), plany i programy pracy oraz sprawozdania z ich wykonania (sygn. 7-12), protokoły z kontroli zewnętrznych i wewnętrznych (sygn. 17-26), sprawozdania z realizacji rocznych budżetów (sygn. 38-41), a także programy i plany społeczno-gospodarcze ze sprawozdaniami z ich realizacji (sygn. 42-63). Z innych materiałów należy wymienić dokumentację dotyczącą skarg i wniosków (sygn. 14-16), czynów społecznych (sygn. 64-65), organizacji pracy w szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych (sygn. 66-67), nadzoru nad stowarzyszeniami, Kościołem Rzymsko-Katolickim i organizowanymi zgromadzeniami religijnymi (sygn. 70-71, 74) ewidencji urządzeń komunalnych (sygn. 77-84), zmian dokonanych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego oraz opinii lokalizacji ogólnych (sygn. 86-92), polityki w zakresie zakładowej pomocy społecznej (sygn. 95-99), a także analizy stanu zatrudnienia i skierowań do pracy (sygn. 100-102). Szczątkowe są materiały z narad pracowników (sygn. 1-2), sprawozdań z ruchu budowlanego (sygn. 93-94) koordynacji organizowanych konkursów kulturalnych (sygn. 68), programów rozwoju kultury fizycznej (sygn. 69) opieki nad cmentarzami i grobownictwem (sygn. 85), sprawozdań z działalności Kolegium do Spraw Wykroczeń (sygn. 72), sieci i organizacji ochotniczych straży pożarnych (sygn. 73), zasad zaopatrzenia rynku (sygn.75), ewidencji zakładów przemysłowych i rzemieślniczych (sygn. 76). W zespole znajduje się teczka (sygn. 103) zawierająca nadsyłane do Urzędu Gminy propagandowe publikacje i wycinki prasowe dotyczące realizacji protokołu porozumienia zawartego w dniu 31 sierpnia 1980 r. w Stoczni Gdańskiej przez Komisje Rządową i Międzyzakładowy Komitet Strajkowy "Solidarność”.
Karta B
spis zdawczo - odbiorczy nr 1/2015 zawiera: narady pracowników z lat 1983-1987 (sygn. 1)akta organizacyjne - regulamin i statut z lat 1987-1989 (sygn. 2-4), zarządzenia i postanowienia naczelnika gminy z lat 1975-1990 (sygn. 5-8), badania i sprawozdania statystyczne z lat 1988-1989 (sygn. 9-11), kontrole zewnętrzne z roku 1985-1990 (sygn. 12-22), odznaczenia państwowe pracowników gminy i sołtysów z lat 1971-1990 (sygn. 23-31), szkolenie pracowników z lat 1989-1990 (sygn. 32), rozwój infrastruktury społecznej wsi z 1988 roku (sygn. 33), plany i sprawozdania z lat 1989-1990 (sygn. 34-37), realizacja czynów społecznych z roku 1990 (sygn. 38), nadawanie medalu za 50-lecia pożycia małżeńskiego z lat 1973-1976, 1983 (sygn. 39-40), sprawy zgromadzeń z roku 1976 (sygn. 41), nadzór nad działalnością USC z lat 1976-1989 (sygn. 42-51), rejestr zezwoleń na wykonywanie rzemiosła i potwierdzenia wykonywania go z lat 1969-1988 (sygn. 52-53), rejestr placówek handlowych z lat 1986-1990 (sygn. 54), miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego z roku 1989 (sygn. 55), opinie i decyzje lokalizacji ogólnych z lat 1983-1989 (sygn. 56-62), program rozwoju budownictwa wiejskiego z lat 1987-1989 (sygn. 63-64), rejestr komitetów społecznych z lat 198701989 (sygn. 65-66).
- brak danych -
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
37/191/0/-/40 Realizacja planów rocznych i na okres krótszy, sprawozdawczość z [dochodów i opłat za 1976 rok] 1976-1977 0
37/191/0/-/41 Realizacja planów rocznych i na okres krótszy, sprawozdawczość [z dochodów i opłat za 1977 rok] 1977 0
37/191/0/-/42 Ostateczne wersje planów zbiorczych [program społeczno-gospodarczego rozwoju gminy Urzędów w latach 1976-1980 oraz na plan społeczno-gospodarczego rozwoju na 1976 r. oraz jego realizacja] 1976-1977 0
37/191/0/-/43 Ostateczne wersje planów zbiorczych [program społeczno-gospodarczego rozwoju gminy Urzędów w latach 1976-1980 oraz na plan społeczno-gospodarczego rozwoju na 1977 r. oraz jego realizacja] 1976-1977 0
37/191/0/-/44 Ostateczne wersje planów zbiorczych [plan społeczno-gospodarczego rozwoju i budżetu gminy Urzędów na lata 1983-1985 oraz na plan społeczno-gospodarczego rozwoju na 1984 r.] 1983-1984 0
37/191/0/-/45 Ostateczne wersje planów zbiorczych [plan społeczno-gospodarczy rozwoju gminy Urzędów na lata 1986-1990 oraz na plan społeczno-gospodarczego rozwoju na 1987 i 1988 r.] 1986-1988 0
37/191/0/-/46 Długofalowe i roczne plany pracy jednostki własnej [charakterystyka i zadania rozwoju społeczno-gospodarczego na rok 1973 gminy Urzędów oraz plany zamierzeń rozwoju społeczno-gospodarczego z jednostek podporządkowanych na lata 1976-1980] 1973-1976 0
37/191/0/-/47 Ostateczne wersje planów zbiorczych [plan społeczno-gospodarczy rozwoju gminy Urzędów na rok 1978 i 1979] 1978-1979 0
37/191/0/-/48 Ostateczne wersje planów zbiorczych [plan społeczno-gospodarczy rozwoju gminy Urzędów na rok 1980] 1980 0
37/191/0/-/49 Ostateczne wersje planów zbiorczych [plan społeczno-gospodarczy rozwoju gminy Urzędów na rok 1981 i 1982] 1981-1982 0
37/191/0/-/50 Ostateczne wersje planów zbiorczych [plan społeczno-gospodarczy rozwoju gminy Urzędów na rok 1985 i 1986] 1985-1986 0
37/191/0/-/51 Ostateczne wersje planów jednostek podległych [- plany działalności gospodarczo-finansowej Spóldzielni Kółek Rolniczych w Urzędowie na rok 1984 i 1985] 1984-1985 0
37/191/0/-/52 [Sprawozdania roczne i okresowe oraz ocena realizacji zadań rozwoju społeczno-gospodarczego gminy Urzędów za rok 1973 i 1974] 1973-1974 0
37/191/0/-/53 [Sprawozdanie z realizacji planu społeczno-gospodarczego rozwoju gminy Urzędów za rok 1975 oraz sprawozdania okresowe z realizacji zadań finansowo-gospodarczych w jednostkach podległych za 1976 r.] 1976 0
37/191/0/-/54 [Sprawozdanie roczne z realizacji planu rozwoju społeczno-gospodarczego gminy Urzędów za rok 1977 oraz sprawozdania roczne i okresowe z realizacji zadań finansowo-gospodarczych w jednostkach podległych z lat 1976 i 1977r.] 1976-1977 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Amount of archival material

169

103

0

2.04

1.40

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.