Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Miasta i Gminy w Bełżycach

Archiwum Państwowe w Lublinie Oddział w Kraśniku
- brak danych - [1968-1975] 1976-1990
- brak danych - 1968 - 1975
1976 - 1990
- brak danych - tak
administracja ogólna - akta miast i administracja miejska polski
spis zdawczo-odbiorczy Yes - brak danych -
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Urząd Miasta i Gminy w Bełzycach powołany został z dniem 1 stycznia 1976 r. na mocy uchwały XX/44/75 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Lublinie z dnia 29 grudnia 1975 r. (Dz. Urz. WRN w Lublinie, nr 1, 1976, poz. 1).
Zakończył swoją działalność w dniu 30 kwietnia 1990 r. na podstawie trzech ustaw z dnia 8 marca 1990 roku: o zmianie Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, o samorządzie terytorialnym, o ordynacji wyborczej do rad gmin (Dz. U., Nr 16, poz. 94, 95, 96, 1990).
Siedziba Urzędu Miasta i Gminy znajdowała się w Bełżycach.
W skład nowoutworzonej gminy weszło miasto Bełżyce oraz sołectwa:Babin, Chmielnik, Chmielnik – Kolonia, Cuple, Jaroszewice, Krężnica Okrągła, Kierz, Malinowszczyzna, Matczyn, Płowizny, Podole, Skrzyniec, Wierzchowiska, Wronów, Wymysłówka, Zagórze, Zalesie, Zosin (Dz. Urz. WRN w Lublinie, Nr 12 (1976), poz.239.
Urząd Miasta i Gminy w Bełżycach wykonywał zadania powierzone Naczelnikowi Miasta i Gminy Bełżyce, który był publicznym organem wykonawczym i zarządzającym Rady Narodowej Miasta i Gminy Bełżyce oraz organem administracji państwowej w gminie.
W skład Urzędu Miasta i Gminy w latach 1976-1983 wchodziły: biuro, gminna służba rolna, urząd stanu cywilnego. Od 1983 r. Urząd dzielił się na referaty.
protokoły z narad pracowników urzędu z lat 1983-1990 (sygn. 1-3), Statut Urzędu Miasta i Gminy Bełżyce z roku 1989 (sygn. 4), zarządzenia naczelnika z lat 1983-1989 (sygn. 5), plany pracy urzędu z lat 1976-1984 (sygn. 6-23), analizy skarg i wniosków z lat 1976-1990 (sygn. 24-29), udział w wystawach obcych w 1976 r. (sygn. 30), rzeczowy wykaz akt z roku 1975 (sygn. 31), ewidencja pieczęci urzędowych z lat 1989-1990 (sygn. 32) protokoły z kontroli z lat 1977, 1981-1982 (sygn. 33-34), materiały dotyczące przydziałów etatów z lat 1976, 1986-1989 (sygn. 35-37), plany szkolenia pracowników z lat 1980-1982 (sygn. 38), budżety ich zmiana i realizacja w roku 1984 i 1990 (sygn. 39-40), sprawozdania statystyczne z roku 1984 i 1986 (sygn. 41-42), ostateczne wersje planów zbiorczych z lat 1976-1979 (sygn. 43-45), sprawozdania i analizy dotyczące realizacji planów społeczno- gospodarczych za lata 1976-1986 (sygn. 46-53), bilanse i sprawozdania z wykonania budżetu za rok 1989 i 1990 (sygn. 54-55), czyny społeczne i ich realizacja za lata 1976-1981 (sygn. 56-58), decyzje dotyczące uwłaszczeń z lat 1977-1978, 1983-1990 (sygn. 59-68), organizowanie konkursów kulturalnych z lat 1976-1978, 1988-1989 (sygn. 69-70), dokumentacja dotyczącą Zdroju Jagiełły z roku 1987 (sygn. 71), nadzór nad stowarzyszeniami z lat 1976-1988 (sygn. 72-73), działalność Kolegium do spraw Wykroczeń z lat 1976-1978 (sygn. 74-75), obrona cywilna z lat 1985, 1987-1989 (sygn. 76-79), kompleksowe zadrzwienie wsi i dokumentacja techniczna zadrzewień z lat 1977-1982, 1984-1988 (sygn. 80-90), gospodarka komunalna z 1976-1985 (sygn. 91-94), arkusze oceny uczestnika konkursu "Mistrz Gospodarności" z roku 1988 i 1990 (sygn.95-96).
Karta B: spis 1/2017 ewidencja, oznaczanie granic, dokumentacja podstawowa nieruchomości [rozgraniczenia] z lat 1980-1989 (poz. 1-9), ewidencja gruntów rolnych, zmiany, aktualizacja z lat 1977-1990 (poz. 10-14), pomiary geodezyjne z lat 1976-1989 (poz. 15-30), ewidencja gruntów nierolniczych z lat 1976-1979 (poz. 31), zamiana terenów, zmiana użytkowania z lat 1983-1984 (poz. 32), przekazywanie terenów, sprzedaż, dzierżawy wieczyste z lat 1980-1986 (sygn. 33-35), użytkowanie wieczyste z lat 1977, 1982-1983 (sygn.36-37).
- brak danych -
Show all units in the collection:
Units in series:: 1 spis nr 1
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
37/195/0/1/1 Ewidencja, oznaczenie granic, dokumentacja podstawowa nieruchomości [rozgraniczenia w obrębach Jaroszewice, Babin, Bełżyce-Centrum, Cuple, Skrzyniec, Chmielnik w Gminie Bełżyce] 1981-1982 0
37/195/0/1/2 Ewidencja, oznaczenie granic, dokumentacja podstawowa nieruchomości [rozgraniczenia w obrębach Bełżyce-Centrum, Wierzchowiska Stare, Krężnica Okrągła, Matczyn w Gminie Bełżyce] 1981-1982 0
37/195/0/1/3 Ewidencja, oznaczenie granic, dokumentacja podstawowa nieruchomości [rozgraniczenia w obrębach Babin, Jaroszewice, Krężnica Okrągła, Wierzchowiska, Bełżyce-Cetrum, Bełżyce-Wzgórze, Podole, Malinowszczyzna w Gminie Bełżyce] 1982-1983 0
37/195/0/1/4 Ewidencja, oznaczenie granic, dokumentacja podstawowa nieruchomości [rozgraniczenia obręby Zagórze, Matczyn, Bełżyce-Centrum, Podole, Wronów, Krężnica Okrągła, Babin, Wierzchowiska Stare w Gminie Bełżyce] 1984 0
37/195/0/1/5 Ewidencja, oznaczenie granic, dokumentacja podstawowa nieruchomości [rozgraniczenia obręby Zagórze, Bełżyce-Centrum, Podole, Krężnica Okrągła, Matczyn, Malinowszczyzna w Gminie Bełżyce] 1984-1985 0
37/195/0/1/6 Ewidencja, oznaczenie granic, dokumentacja podstawowa nieruchomości [rozgraniczenia obręby Zagórze, Bełżyce-Centrum, Wronów w Gminie Bełżyce] 1986 0
37/195/0/1/7 Ewidencja, oznaczenie granic, dokumentacja podstawowa nieruchomości [rozgraniczenia w obrębach Babin, Kierz, Podole, Krężnica Okrągła, Wierzchowiska Stare w Gminie Bełżyce] 1987 0
37/195/0/1/8 Ewidencja, oznaczenie granic, dokumentacja podstawowa nieruchomości [rozgraniczenia obręb Kierz, Chmielnik, Matczyn w Gminie Bełżyce] 1988 0
37/195/0/1/9 Ewidencja, oznaczenie granic, dokumentacja podstawowa nieruchomości [rozgraniczenia obręb Babin, Wierzchowiska, Jaroszewice, Matczyn, Krężnica Okrągła w Gminie Bełżyce] 1989 0
37/195/0/1/10 Ewidencja gruntów rolnych zmiany aktualizacja [rozgraniczenia spór o drogę w Wierzchowiskach Starych, działki w obrębach Wojcieszyn, Babin, Krężnica Okrągła] 1977-1979 0
37/195/0/1/11 Ewidencja gruntów rolnych zmiany aktualizacja [rozgraniczanie dokumenty geodezyjne działka nr 24 – Bełżyce ul. Kazimierska] 1985-1986 0
37/195/0/1/12 Ewidencja gruntów rolnych zmiany aktualizacja [podziały nieruchomości: Jaroszewice, Matczyn, Babin, Bełżyce-Wzgórze, Wierzchowiska] 1987 0
37/195/0/1/13 Ewidencja gruntów rolnych zmiany aktualizacja [podziały nieruchomości: Zalesie, Krężnica Okrągła, Matczyn] 1990 0
37/195/0/1/14 Ewidencja gruntów rolnych zmiany aktualizacja [rozgraniczenia działek: Bełżyce Rolne, Bełżyce-Centrum, Podole, Kierz] 1990 0
37/195/0/1/15 Pomiary geodezyjne [podział nieruchomości ul. Rynek 3 i 4] 1976 0
1 2 3

Amount of archival material

133

96

0

1.20

0.90

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.