Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Powiatowa Rada Narodowa w Kraśniku

Archiwum Państwowe w Lublinie Oddział w Kraśniku
- brak danych - 1944-1950
- brak danych - 1944 - 1950
- brak danych - tak
administracja ogólna - władze powiatowe, okręgowe polski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Powiatowa Rada Narodowa w Kraśniku została wyłoniona w okresie okupacji, w warunkach konspiracyjnych 30 kwietnia 1944 r. we wsi Rzeczyca Ziemiańska. Przewodniczącym PRN został Franciszek Ojak. Do czasu wejścia w życie dekretu PKWN z 21 sierpnia 1944 r. o trybie powoływania władz administracji ogólnej I i II instancji (Dz. U. Nr 2 poz. 8), na podstawie którego wznowiły działalność Urząd Wojewódzki Lubelski oraz starostwa powiatowe Rada była organem sprawującym władzę administracyjną na terenie powiatu kraśnickiego. Od 28 lipca 1944 r. siedziba Powiatowej Rady Narodowej mieściła się w Kraśniku, powiat kraśnicki (do 1945 r. janowski) był terenem działania.
Usytuowanie rad narodowych w powojennej strukturze władz terenowych jako organu uchwałodawczego, stanowiącego i kontrolującego dla samorządu terytorialnego określały ustawa Krajowej Rady Narodowej z 11 września 1944 r. o organizacji i zakresie działania rad narodowych (Dz. U. Nr 5 poz. 22) oraz dekret PKWN z 23 listopada 1944 r. o organizacji i zakresie działania samorządu terytorialnego (Dz. U Nr 14 poz. 74). Radę tworzyli przedstawiciele delegowani przez partie polityczne, organizacje gospodarcze, zrzeszenia zawodowe i społeczne. Do kompetencji Rady należało ustalanie budżetu i świadczeń w naturze, powoływanie samorządowych organów wykonawczych oraz zawieranie umów w sprawach pożyczek. Ponadto rady sprawowały kontrolę nad działalnością państwowych i samorządowych organów wykonawczych. Radzie przysługiwało prawo mianowania i odwoływania starosty.
PRN działała na posiedzeniach plenarnych oraz przez swoje własne organy: Prezydium (kierujące pracą Rady i reprezentujące ją na zewnątrz, wyłaniane z grona radnych w składzie: przewodniczący, zastępca i trzech członków) oraz komisje stałe i powoływane do określonych zadań.
Działalność PRN w Kraśniku zakończyła się wraz z wejściem w życie ustawy z 20 marca 1950 r. o terenowych organach jednolitej władzy państwowej (Dz. U. Nr 14 poz. 130).
Zespół zawiera następujące akta:
Zarządzenia i okólniki władz nadrzędnych (sygn. 1-8), zarządzenia i okólniki PRN w Kraśniku (sygn. 9-11), ewidencja członków Rady, Prezydium i Komisji (sygn. 12-16), organizacja i ewidencja gminnych i miejskich rad narodowych (sygn. 17-23), sprawy personalne pracowników samorządowych (sygn. 24-29), protokoły z posiedzeń PRN (sygn. 30-36), protokoły z posiedzeń plenarnych PRN (sygn. 37-42), działalność komisji (sygn. 43-120), sprawy społeczno - organizacyjne (sygn. 121-122), sprawy zjazdów i konferencji (sygn. 123-126), protokóły z posiedzeń plenarnych gminnych i miejskich rad narodowych oraz sprawozdania z ich działalności (sygn. 127-225), nadzór nad działalnością gminnych i miejskich rad narodowych (sygn. 226-229), sprawy gospodarcze biura PRN (sygn. 230-233), współpraca z Wydziałem Powiatowym i innymi urzędami (sygn. 234-238), sprawy wniosków i odznaczeń (sygn. 239-240), sprawy różne (sygn. 241-250), sprawy poufne (sygn. 251), sprawozdania (sygn. 252-257).
- brak danych -

Amount of archival material

257

257

0

1.20

1.20

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.