Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Prezydium Powiatowej Rady Narodowej i Urząd Powiatowy w Bełżycach

Archiwum Państwowe w Lublinie Oddział w Kraśniku
- brak danych - [1926-1954]1955-1975
- brak danych - 1926 - 1954
1955 - 1975
- brak danych - tak
administracja ogólna - władze powiatowe, okręgowe polski
spis zdawczo-odbiorczy Yes - brak danych -
spis roboczy Yes - brak danych -
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Bełżycach z siedzibą w Bełżycach rozpoczęło swoją w styczniu 1956 r. po utworzeniu powiatu bełżyckiego. Zgodnie z ustawą z dnia 20 marca 1950 r. o terenowych organach jednolitej władzy państwowej (Dz. U. Nr 14, poz. 130). Prezydium miało spełniać rolę organy wykonawczego i zarządzającego Powiatowej Rady Narodowej, którą w Bełżycach powołana uchwałą Nr 2 WRN w Lublinie z dnia 12 stycznia 1956 r . Ustawa z 20 marca 1950 r. likwidowała dualizm władzy rządowej i samorządowej. Powiatowa Rada i jej Prezydium przejęły wszystkie funkcje po Starostwie Powiatowym w Kraśniku oraz Wydziale Powiatowym. Także organy administracji niezespolonej podległe dotychczas ministrom finansów, oświaty, pracy i opieki społecznej (urząd skarbowy, inspektorat oświaty, inspektorat pracy) przekształcono w Wydziały PPRN.
Rady narodowe jako organy władzy państwowej miały za zadanie kierować działalnością gospodarczą, społeczną i kulturalną, zapewniać ochronę porządku publicznego, praworządności i obronność kraju, chronić własność społeczną i prawa obywateli, wydawać przepisy prawne w ramach nadanych im przez ustawy oraz wybierać prezydium i komisje rady, uchwalać plany gospodarcze, budżety, stanowić o podatkach i daninach, kontrolować działalność urzędów, przedsiębiorstw i instytucji.
Zgodnie z ustawą radni mieli być wybierani i odwoływani przez ludność, jednak realizacja tej zasady nie nastąpiła wskutek nie wydania ustawy określającej tryb wyboru i odwoływania radnych aż do 25 września 1954 r. , kiedy to uchwalono ordynację wyborczą do rad narodowych. Kadencje trwały 4 lata.
Rada Narodowa działała na sesjach odbywających się raz na dwa miesiące. Dla poszczególnych dziedzin działalności powoływano komisje stałe lub doraźne.
Prezydium było w latach 1950-1973 organem wykonawczym rady. Do jego zadań należało: wykonywanie uchwał rady, kierowanie działalnością gospodarczą, społeczną i kulturalną, kierowanie działalnością przedsiębiorstw, zakładów i instytucji podległych radzie, przygotowywanie i zwoływanie sesji, współdziałanie z komisjami rady. Prezydium składało ze swej działalności sprawozdanie dla PWRN w Lublinie. Prezydium składało się z przewodniczącego, zastępcy, sekretarza i 4 członków. Przewodniczący realizował jednoosobowo kompetencje przysługujące dotychczas staroście. Od 1973 r. Prezydium stanowiło organ reprezentujący radę na zewnątrz. W latach 1950-1958 wydziały Prezydium były tylko jego aparatem wykonawczym. Ustawa ze stycznia 1958 r. o radach narodowych (Dz. U. Nr 5, poz. 16) oraz jej nowelizacja z 1961 r. stanowiły, że wydziały są samodzielnymi, odpowiedzialnymi za swe decyzje organami administracji państwowej w terenie, w związku z tym wykonywały decyzje rady i kierowały poszczególnymi dziedzinami spraw należącymi do kompetencji rady. Wprowadzono trzy odrębne piony nadzoru. Rada narodowa niższego stopnia podlegała nadzorowi rady wyższego stopnia aż do Rady Państwa włącznie, prezydium podlegało nadzorowi prezydium nadrzędnego, aż do Rady Ministrów, wydział podlegał wydziałowi nadrzędnemu, aż do właściwego ministra.
Na podstawie ustawy z dnia 22 listopada 1973 r. o zmienię Konstytucji PRL oraz o zmianie ustawy o radach narodowych (Dz. U. Nr 47, poz. 275 i 276) powołano naczelników powiatów jako organy administracji terenowej posiadających aparat wykonawczy w postaci urzędów powiatowych. Kompetencje Prezydiom PRN zwężono do reprezentowania rady narodowej na zewnątrz i organizowania jej działalności.
Urząd Powiatowy w Bełżycach został zlikwidowany 1 czerwca 1975 r. na podstawie ustawy z 28 maja 1975 r. o dwustopniowym podziale administracyjnym państwa oraz o zmianie ustawy o radach narodowych (Dz. U. Nr 16, poz. 91), która znosiła powiaty.
Zespół zawiera następujące serie i podserie akt:
- Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Bełżycach: Wydział Organizacyjno - Prawny z lat 1956-1973 (sygn.1-222), Powiatowa Komisja Planowania Gospodarczego z lat 1956-1973 (sygn.223-249), Wydział Finansowy z lat 1961-1973 (sygn.250-271), Wydział Budownictwa Urbanistyki i Architektury z lat 1961-1973 (sygn.272-307), Wydział Budżetowo - Gospodarczy z lat 1956-1973 (sygn.308-311), Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z lat 1959-1973 (sygn.312-327), Wydział Oświaty i Kultury z lat 1956-1973 (sygn.328-375, 976), Wydział Przemysłu i Handlu z lat 1956-1973 (sygn.376-454), Wydział Rolnictwa i Leśnictwa z lat 1956-1973 (sygn.455-557, 976), Wydział Skupu z lat 1956-1973 (sygn.558-561), Wydział Spraw Wewnętrznych z lat 1956-1973 (sygn.562-590), Wydział Zdrowia i Opieki Społecznej z lat 1966-1973 (sygn.591-615), Wydział Statystyki z lat 1956-1962 (sygn.616-643, 975), Referat Zatrudnienia z lat 1960-1967 (sygn. 644-646), Powiatowy Komitet Kultury Fizycznej i Turystyki z lat 1960-1969 (sygn.647-654), Biuro Powiatowej Rady Narodowej w Bełżycach z lat 1974-1975 (sygn.655-685);
- Urząd Powiatowy w Bełżycach: Biuro Ogólno - Organizacyjne z lat 1973-1975 (sygn. 684-698), Powiatowa Komisja Planowania z lat 1973-1975 (sygn. 699-706), Wydział Finansowy z lat 1974-1975 (sygn.707-722), Wydział Oświaty i Wychowania, Kultury, Kultury Fizycznej z lat 1974-1975 (sygn.723-745), Wydział Spraw Wewnętrznych z lat 1974-1975 (sygn.746-754), Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Skupu z lat 1973-1975 (sygn.755-774), Wydział Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Komunikacji z lat 1974-1975 (sygn.775-780), Wydział Handlu, Przemysłu i Usług z lat 1974-1975 (sygn.781-794), Wydział Zdrowia i Opieki Społecznej z lat 1974-1975 (sygn. 795-813), Samodzielny Referat Zatrudnienia i Spraw Socjalnych z lat 1974-1975 (sygn.814-816);
- Protokoły sesji Miejskiej Rady Narodowej i gromadzkich rad narodowych powiatu bełżyckiego i ich prezydiów z lat [1954] 1956-1974 (sygn. 817-974).
Karta B:
Wniosek nr 1/2009 o przesunięcie do zespołu PPRN i UP w Bełżycach dotyczy organizacji pracy w szkołach i placówkach oświatowo- wychowawczych z roku 1961 (poz. nr 1), wniosek nr 3/2010 dotyczy przepisów i zarządzeń władz nadrzędnych z lat 1956-1962 (poz. 1-12), planowanie i sprawozdawczość z lat1957, 1968-1969 (poz.. 13-16), dokumentacja projektowo - kosztorysowa robót budowlano - montażowych z lat 1966-1969 (poz. 17-19), ewidencja urządzeń melioracyjnych z lat 1656-1964 (poz. 20), wykonawstwo inwestycji z lat 1966-1970 (poz. 21-25), budowa wodociągów z lat 1967-1969 (poz. 26-31), utrzymanie nieruchomości z roku 1968 (poz. 32), spis zdawczo - odbiorczy nr 1/2013 zawierający ewidencję gruntów z lat 1965-1974 (sygn. 1-23); spis zdawczo odbiorczy 1/2014 zawiera dokumentacje spółek wodnych z lat 1964-1965 (poz. 1-6), spis zdawczo - odbiorczy 1/2017 zawiera ewidencje terenów nierolniczych z lat 1972-1974 (poz. 1), zamianę terenów, zmiany użytkowania z lat 1970-1971 (poz. 2-3), dzierżawy wieczyste z lat 1960-1975 (poz. 4-5).
- brak danych -
No. Name Units Dates Number of scans
Units without series 0 0
1 Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Bełżycach 0 0
1.1 Wydział Organizacyjno - Prawny 222 1956-1973 0
1.2 Powiatowa Komisja Planowania Gospodarczego 27 1956-1973 0
1.3 Wydział Finansowy 22 1961-1975 0
1.4 Wydział Budownictwa Urbanistyki i Architektury 36 1957-1973 0
1.5 Wydział Budżetowo - Gospodarczy 4 1956-1973 0
1.6 Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 16 1959-1973 0
1.7 Wydział Oświaty i Kultury 49 1939-1973 0
1.8 Wydział Przemysłu i Handlu 79 1956-1973 0
1.9 Wydział Rolnictwa i Leśnictwa 103 1926-1973 0
1.10 Wydział Skupu 4 1956-1973 0
1.11 Wydział Spraw Wewnętrznych 29 1956-1973 0
1.12 Wydział Zdrowia i Opieki Społecznej 25 1966-1974 0
1.13 Oddział Statystyki 29 1956-1962 0
1.14 Referat Zatrudnienia 3 1960-1967 0
1.15 Powiatowy Komitet Kultury Fizycznej i Turystyki 8 1960-1969 0
1.16 Biuro Powiatowej Rady Narodowej w Bełżycach 31 1973-1975 0
2 Urząd Powiatowy w Bełżycach 0 0
2.1 Biuro Ogólno - Organizacyjne 13 1973-1975 0
2.2 Powiatowa Komisja Planowania 8 1971-1975 0
2.3 Wydział Finansowy 16 1974-1975 0
2.4 Wydział Oświaty i Wychowania, Kultury, Kultury Fizycznej 23 1974-1975 0
2.5 Wydział Spraw Wewnętrznych 9 1974-1975 0
2.6 Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Skupu 20 1973-1975 0
2.7 Wydział Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej 6 1973-1975 0
2.8 Wydział Handlu, Przemysłu i Usług 14 1974-1975 0
2.9 Wydział Zdrowia i Opieki Społecznej 19 1973-1975 0
2.10 Samodzielny Referat Zatrudnienia i Spraw Socjalnych 3 1974-1975 0
3 Protokoły sesji Miejskiej Rady Narodowej w Bełżycach oraz gromadzkich rad narodowych powiatu bełżyckiego 158 1954-1974 0
4 spis roboczy nr 3 z 2010 r. 41 1956-1970 0
5 spis zdawczo odbiorczy z 2013 r. 23 1965-1974 0
6 spis zdawczo odbiorczy z 2014 r. 6 1964-1965 0
7 spis zdawczo odbiorczy z 2017 r. 5 1960-1975 0
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
37/205/0/1.1/1 Zarządzenia ogólne Prezydium Powiatowej Rady Narodowej - kierowników wydziałów 1962-1964 0
37/205/0/1.1/2 Zarządzenia i pisma okólne Prezydium Powiatowej Rady Narodowej 1966-1969 0
37/205/0/1.1/3 Zarządzenia i pisma okólne Prezydium Rady Narodowej 1970-1973 0
37/205/0/1.1/4 [Sprawy wyborów do rad narodowych (protokoły z posiedzeń Powiat. Komisji Wyborczych; sprawozdanie z kampanii wyborczej)] 1965-1969 0
37/205/0/1.1/5 [Sprawy organizacyjne Powiatowej Rady Narodowej (ankieta dotycząca warunków pracy i wypoczynku)] 1968 0
37/205/0/1.1/6 [Sprawy organizacyjne Powiatowej Rady Narodowej (ankieta dotycząca działalności handlu i poprawy jego pracy w powiecie bełżyckim)] 1972 0
37/205/0/1.1/7 Protokoły z sesji Powiatowej Rady Narodowej nr 1-6 1956 0
37/205/0/1.1/8 Protokoły z sesji Powiatowej Rady Narodowej nr I-VII 1957 0
37/205/0/1.1/9 Protokoły z sesji Powiatowej Rady Narodowej nr 1-6 1958 0
37/205/0/1.1/10 Protokoły z sesji Powiatowej Rady Narodowej nr I-V 1959 0
37/205/0/1.1/11 Protokoły z sesji Powiatowej Rady Narodowej nr I-IV 1960 0
37/205/0/1.1/12 Protokoły z sesji Powiatowej Rady Narodowej nr V-VIII 1960 0
37/205/0/1.1/13 Protokoły z sesji Powiatowej Rady Narodowej nr I-VIII 1961 0
37/205/0/1.1/14 Protokoły z sesji Powiatowej Rady Narodowej nr I-VII 1962 0
37/205/0/1.1/15 Protokoły z sesji Powiatowej Rady Narodowej nr I-VI 1963 0
1 2 3 4 ... 33 34 35 36 37 ... 68 69 70 71

Amount of archival material

1051

976

0

20.00

19.42

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.