Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Spółdzielnia Pracy Usług Budowlanych w Opolu Lubelskim

Archiwum Państwowe w Lublinie Oddział w Kraśniku
- brak danych - 1956-1967
- brak danych - 1956 - 1967
- brak danych - tak
spółdzielczość - spółdzielnie polski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Spółdzielnia Pracy Usług Budowlanych w Opolu Lubelskim zorganizowana była na podstawie ustawy o spółdzielniach z dnia 29 października 1920 r. , która precyzowała pojęcie spółdzielni, nadawała jej formę prawną, określała cele i zadania, podawała organizację spółdzielni i jej władz.
Według w/w ustawy spółdzielnia stawała się osobą prawną po zarejestrowaniu statutu w sądzie i złożeniu protokółu z walnego zgromadzenia członków (minimum 10 członków) i z zebrania rady nadzorczej, na którym dokonano wyboru zarządu spółdzielni. Odtąd spółdzielnia mogła nabywać i sprzedawać wszelki majątek, zaciągać zobowiązania, uważało się ją za handlującego w rozumieniu prawa handlowego . Naczelną organizacją ruchu spółdzielczego w Polsce był wówczas Centralny Związek Spółdzielczości Pracy. Jednostką organizacyjną bezpośrednio nadrzędną dla Spółdzielni w Opolu Lubelskim był Wojewódzki Związek Spółdzielni Pracy w Lublinie.
Władzami spółdzielni było Walne Zgromadzenie Członków, Rada Nadzorcza i Zarząd. Kierownictwo spółdzielni sprawował Zarząd zaś Rada Nadzorcza była organem doradczym, koordynującym i kontrolującym pracę Zarządu. Największe uprawnienia posiadało Walne Zgromadzenie członków, które wybierało Radę Nadzorczą, a ta z kolei Zarząd.
Zwyczajne walne zgromadzenie miało być zwoływane dwa razy do roku a nadzwyczajne w miarę potrzeby na polecenie centrali, właściwego związku branżowego bądź komisji rewizyjnej. Zgromadzenie wybierało i odwoływało w drodze tajnego głosowania członków rady nadzorczej oraz ich zastępców. Komisja rewizyjna była organem kontrolującym działalność spółdzielni i składała się z trzech do siedmiu członków. Rada nadzorcza, która zastąpiła komisję, składała się z 5 do 15 członków. Do zadań rady należało m.in. wybieranie i odwoływanie przewodniczącego i członków zarządu oraz zatwierdzanie jego decyzji. Zarząd był organem wykonawczym spółdzielni, reprezentował ją i kierował bezpośrednio jej działalnością.
24 stycznia 1956 r. odbyło się Walne Zgromadzenie członków założycieli Spółdzielni Pracy Usług Budowlanych w Opolu Lubelskim podczas którego wybrano Radę Nadzorczą a ta z kolei Zarząd Spółdzielni w składzie: Eugeniusz Kaczmarek – przewodniczący, Stefan Samson – II członek Zarządu, Tadeusz Rupnik – III członek Zarządu . 21 kwietnia 1956 roku Sąd Powiatowy w Lublinie Wydział Ksiąg Publicznych wpisał do rejestru spółdzielni pod nr rejestru 2316 Spółdzielnię Usług Budowlanych w Opolu Lubelskim.
Siedziba spółdzielni mieściła się w Opolu Lubelskim, ul. Stary Rynek 22. Teren jej działalności obejmował powiat opolski i bełżycki . Celem Spółdzielni Pracy Usług Budowlanych w Opolu Lubelskim było:
- organizowanie i prowadzenie w ramach Narodowego Planu Gospodarczego zakładów wytwórczych i usługowych w zakresie usług budowlanych,
- realizacja zadań, wynikających z zatwierdzonych planów gospodarczych i planów prac samorządowo - społecznych, socjalno- bytowych i kulturalno – oświatowych,
- zaspokajania miejscowych potrzeb mas pracujących miast i wsi w zakresie produkcji drobnotowarowej i usług,
- podnoszenia jakości produkcji i usług, przy równoczesnym obniżaniu kosztów własnych,
- aktywizacja miejscowych rezerw robotniczych,
- zarobkowe zatrudnianie członków we wspólnych zakładach lub też chałupniczo,
- doskonalenie zawodowe swych członków poprzez podnoszenie ich dobrobytu , poziomu kulturalnego i świadomości polityczno – społecznej,
- zaspokajanie potrzeb socjalno- bytowych swych członków i ich rodzin .
Decyzją Walnego Zgromadzenia z dnia 19 kwietnia 1958 r. zmieniono dotychczasową nazwę „Spółdzielnia Pracy Usług Budowlanych w Opolu Lubelskim” na „Spółdzielnia Pracy Robót Budowlanych, Inżynieryjnych i Prefabrykacji w Opolu Lubelskim” , jednak, jak wynika z pieczątek używanych przez Spółdzielnię, nowa nazwa nie była używana. 7 listopada 1958 r. Sąd Powiatowy w Lublinie zatwierdził zmiany w statucie Spółdzielni, uwzględniając w zakresie działalności produkcję prefabrykatów budowlanych oraz roboty budowlane i inżynieryjne .
Sąd Powiatowy w Lublinie 12 maja 1959 r. dokonał zmiany w Rejestrze Sądowym w związku z powołaniem nowego Zarządu w osobach: Ostrowski Bolesław – prezes Zarządu, Kątny Henryk – II członek Zarządu, Kaczmarek Eugeniusz – III członek Zarządu .
W dniu 3 sierpnia 1959 r. wpłynął do Sądu Powiatowego w Lublinie wniosek o ogłoszenie upadłości Spółdzielni Pracy Usług Budowlanych w Opolu Lubelskim. Spowodowane to było trudnościami finansowymi .
W dniu 27 czerwca 1960 r. Sąd Powiatowy w Opolu Lubelskim ogłosił upadłość Spółdzielni Pracy Usług Budowlanych w Opolu Lubelskim wyznaczając na Sędziego Komisarza Sędziego Sądu Powiatowego w Opolu Lubelskim Janinę Kupis oraz Syndyka Masy Upadłościowej w osobie Piotra Wójcika . Postępowanie upadłościowe byłej Spółdzielni Pracy Usług Budowlanych w Opolu Lubelskim zostało zakończone Postanowieniem Sądu Powiatowego w Opolu Lubelskim dnia 30 września 1967r.
Zespół zawiera dokumentację wytworzoną przez organy kolegialne spółdzielni w postaci protokołów z walnych zgromadzeń z lat 1956-1959 (sygn. 1). Kolejną grupę stanowią akta organizacyjne z lat 1956-1964 (sygn. 2-3). Znaczącą część zespołu, obrazującą funkcjonowanie spółdzielni reprezentuje dokumentacja finansową w postaci planów bilansów rocznych i sprawozdań finansowych za lata 1956-1973 (sygn. 4-14), protokoły kontroli zewnętrznych z lat 1958-1959 (sygn. 15). Ostatnią grupę akt stanowią listy płac pracowników umysłowych (sygn. 16). - brak danych -
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
37/219/0/-/1 Protokoły z Walnych Zgromadzeń Spółdzielni [Pracy Usług Budowlanych w Opolu Lubelskim] 1956-1959 0
37/219/0/-/2 [Akta organizacyjne Spółdzielni Pracy Usług Budowlanych w Opolu Lubelskim] 1956-1959 0
37/219/0/-/3 Akta upadłości [Spółdzielni] Pracy i Usług Budowlanych [w Opolu Lubelskim] 1960-1964 0
37/219/0/-/4 Protokoły przyjęcia agend i majątku b[yłej] Spółdzielni [Pracy] Usług Budowlanych w Opolu Lubelskim 1961-1964 0
37/219/0/-/5 Sprawozdania Syndyka Masy Upadłości z likwidacji Spółdzielni Pracy Usług Budowlanych w Opolu Lubelskim 1960-1965 0
37/219/0/-/6 Plan Techniczno - Przemysłowo - Finansowy [Spółdzielni Pracy Usług Budowlanych w Opolu Lubelskim na rok 1956] 1956 0
37/219/0/-/7 Plany produkcyjno - finansowe [Spółdzielni Pracy Usług Budowlanych w Opolu Lubelskim na rok 1957] 1957 0
37/219/0/-/8 Plan techniczno- ekonomiczny [Spółdzielni Pracy Usług Budowlanych w Opolu Lubelski na lata 1959-1960] 1959-1960 0
37/219/0/-/9 Plan operatywny [Spółdzielni Pracy Usług Budowlanych w Opolu Lubelskim na lata 1959-1960] 1959-1960 0
37/219/0/-/10 Bilanse za lata 1956-1958 [Spółdzielni Pracy Usług Budowlanych w Opolu Lubelskim] 1956-1958 0
37/219/0/-/11 Bilans za rok 1959 [Spółdzielni Pracy Usług Budowlanych w Opolu Lubelskim] 1959 0
37/219/0/-/12 Bilans ostateczny z działalności Spółdzielni [Pracy] Usług Budowlanych w Opolu Lubelskim 1960 0
37/219/0/-/13 [Sprawozdania finansowo- rzeczowe za rok 1956] 1956 0
37/219/0/-/14 [Sprawozdania finansowo - rzeczowe za lata 1957-1959] 1957-1959 0
37/219/0/-/15 Protokoły z przeprowadzanych kontroli Spółdzielni [Pracy Usług Budowlanych w Opolu Lubelskim] przez Wojewódzki Związek Spółdzielni Pracy w Lublinie 1958-1959 0
1 2

Amount of archival material

16

16

0

0.10

0.10

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.