Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Prezydium Powiatowej Rady Narodowej i Urząd Powiatowy w Kraśniku

Archiwum Państwowe w Lublinie Oddział w Kraśniku
- brak danych - [1929-1949]1950-1975
- brak danych - 1929 - 1949
1950 - 1975
- brak danych - częściowo
administracja ogólna - władze powiatowe, okręgowe polski
spis roboczy No - brak danych -
spis zdawczo-odbiorczy Yes - brak danych -
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Kraśniku z siedzibą w Kraśniku rozpoczęło swoją działalność w 1950 r. na mocy ustawy z dnia 20 marca 1950 r. o terenowych organach jednolitej władzy państwowej (Dz. U. Nr 14, poz. 130). Ustawa ta likwidowała dualizm władzy rządowej i samorządowej. Powiatowa Rada i jej Prezydium przejęły wszystkie funkcje po Starostwie Powiatowym w Kraśniku oraz Wydziale Powiatowym. Także organy administracji niezespolonej podległe dotychczas ministerstwom finansów, oświaty, pracy i opieki społecznej (urząd skarbowy, inspektorat oświaty, inspektorat pracy) przekształcono w Wydziały PPRN.
Rady narodowe jako organy władzy państwowej miały za zadanie kierować działalnością gospodarczą, społeczną i kulturalną, zapewniać ochronę porządku publicznego, praworządności i obronność kraju, chronić własność społeczną i prawa obywateli, wydawać przepisy prawne w ramach nadanych im przez ustawy oraz wybierać prezydium i komisje rady, uchwalać plany gospodarcze, budżety, stanowić o podatkach i daninach, kontrolować działalność urzędów, przedsiębiorstw i instytucji.
Zgodnie z ustawą radni mieli być wybierani i odwoływani przez ludność, jednak realizacja tej zasady nie nastąpiła wskutek nie wydania ustawy określającej tryb wyboru i odwoływania radnych aż do 25 września 1954 r. , kiedy to uchwalono ordynację wyborczą do rad narodowych. Kadencje trwały 4 lata.
Rada Narodowa działała na sesjach odbywających się raz na dwa miesiące. Dla poszczególnych dziedzin działalności powoływano komisje stałe lub doraźne.
Prezydium było w latach 1950-1973 organem wykonawczym rady. Do jego zadań należało: wykonywanie uchwał rady, kierowanie działalnością gospodarczą, społeczną i kulturalną, kierowanie działalnością przedsiębiorstw, zakładów i instytucji podległych radzie, przygotowywanie i zwoływanie sesji, współdziałanie z komisjami rady. Prezydium składało ze swej działalności sprawozdanie dla PWRN w Lublinie. Prezydium składało się z przewodniczącego, zastępcy, sekretarza i członków. Przewodniczący realizował jednoosobowo kompetencje przysługujące dotychczas staroście. Od 1973 r. Prezydium stanowiło organ reprezentujący radę na zewnątrz. W latach 1950-1958 wydziały Prezydium były tylko jego aparatem i wykonywały swoje zadania w imieniu prezydium. Ustawa ze stycznia 1958 r. o radach narodowych (Dz. U. Nr 5, poz. 16) oraz jej nowelizacja z 1961 r. stanowiły, że wydziały są samodzielnymi, odpowiedzialnymi za swe decyzje organami administracji państwowej w terenie, w związku z tym wykonywały decyzje rady i kierowały poszczególnymi dziedzinami spraw należącymi do kompetencji rady. Wprowadzono trzy odrębne piony nadzoru. Rada narodowa niższego stopnia podlegała nadzorowi rady wyższego stopnia aż do Rady Państwa włącznie, prezydium podlegało nadzorowi prezydium nadrzędnego, aż do Rady Ministrów, wydział podlegał wydziałowi nadrzędnemu, aż do właściwego ministra.
Na podstawie ustawy z dnia 22 listopada 1973 r. o zmianie Konstytucji PRL oraz o zmianie ustawy o radach narodowych (Dz. U. Nr 47, poz. 275 i 276) powołano naczelników powiatów jako organy administracji terenowej posiadających aparat wykonawczy w postaci urzędów powiatowych.
Urząd Powiatowy w Kraśniku został zlikwidowany na podstawie ustawy z 28 maja 1975 r. o dwustopniowym podziale administracyjnym państwa oraz o zmianie ustawy o radach narodowych (Dz. U. Nr 16, poz. 91).
Zespół zawiera serie akt:
Karta A:
Biuro Powiatowej Rady Narodowej w Kraśniku z lat 1973-1975 (sygn.1 - 80), Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury z lat 1953-1975 (sygn. 81 - 184, 5267-5273), Wydział Finansowy z lat 1955-1975 (sygn.185 - 456, 5274-5282, 5436), Wydział Budżetowo - Gospodarczy z lat 1950 - 1975 (sygn. 457-546, 5283-5285), Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z lat 1950 - 1975 (sygn. 547-1055, 5286-5290, 5431), Wydział Komunikacji z lat 1950 - 1955 ( sygn.1056-1130, 5291-5293), Wydział Organizacyjno-Prawny z lat 1950 - 1975 (sygn. 1131-3055, 5432-5435), Wydział Oświaty i Kultury z lat 1950 - 1975 (sygn. 3056-4014, 5294-5296, 5417), Wydział Handlu i Przemysłu z lat 1950 - 1975 (sygn. 4015-4203, 5297-5302, 5418-5219), Wydział Rolnictwa i Leśnictwa z lat 1950 - 1975 (sygn. 4204-4424, 5303-5312), Wydział Spraw Wewnętrznych z lat 1950 - 1975 (sygn. 4425-4527, 5313-5387, 5414-5416, 5420-5429), Wydział Zatrudnienia z lat 1950 - 1975 (sygn. 4528-4602, 5396, 5398), Wydział Zdrowia i Opieki z lat 1950 - 1975 (sygn. 4603-4864, 5399-5407), Referat Gospodarki Wodnej z lat 1967 - 1975 (sygn. 4865-4887), Referat Statystyki z lat 1951 - 1961 (sygn. 4888-4979), Powiatowa Komisja Planowania Gospodarczego z lat 1959 - 1975 (sygn. 4980-5193, 5388, 5395, 5397, 5413), Powiatowy Komitet Kultury Fizycznej i Turystyki z lat 1961 - 1968 (sygn. 5194-5200), Powiatowa Komenda Straży Pożarnej z lat 1961 - 1963 (sygn. 5201-5266, 5408-5412).
Karta B
Spis zdawczo-odbiorczy nr 1/2013 zawiera dokumentację dotyczącą planów zagospodarowania przestrzennego oraz zmianę imion i nazwisk z lat 1950-1974 (sygn. 1-25), spis zdawczo- odbiorczy nr 1/2014 zawiera dokumentację kółek rolniczych z lat 1960-1974 (sygn.1-11), akta z wniosku o przesunięcie nr 109/2014 dotyczące sieci straży pożarnych w gminie Wilkołaz z lat 1963-1989 (sygn. 1-6), spis zdawczo - odbiorczy nr 1/2015 zawiera zezwolenia na wykonywanie działalności gospodarczej z lat [1948] 1950-1975 (sygn. 1-174) .
Spis zdawczo-odbiorczy nr 1/2016 zawiera akta osobowe pracowników PPRN w Kraśniku Wydziału Oświaty z lat 1950-1963 (sygn. 1-27).
Spis zdawczo - odbiorczy nr 1/2016 zawiera akta Kółek Rolniczych z terenu gminy Wilkołaz z lat 1957-1974 (sygn. 1-14), spis zdawczo - odbiorczy nr 2/2016 zawiera akta osobowe pracowników (poz. 1-27), spis zdawczo - odbiorczy nr 1/2017 zawiera dokumentację przekazywania gospodarstw rolnych ekonomicznie zaniedbanych na Skarb Państwa z lat 1963, 1967-1971 (poz. 1-2).
Spis roboczy nr 2 z 2018 zawiera kwestionariusze osobowe Radnych Gminnych Rad Narodowych z 1973 roku (poz. 1-3)
- brak danych -

Amount of archival material

5698

5436

0

59.95

58.07

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.