Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Kraśnicka Fabryka Wyrobów Metalowych w Kraśniku

Archiwum Państwowe w Lublinie Oddział w Kraśniku
- brak danych - [1938-1943, 1945-1946] 1948-2005
- brak danych - 1938 - 1943
1945 - 1946
1948 - 2005
- brak danych - częściowo
instytucje gospodarcze - przemysł ciężki polski
spis zdawczo-odbiorczy Yes Obejmuje 12911 j.a.
inwentarz książkowy Yes Obejmuje 367 j.a.
Kraśnicka Fabryka Wyrobów Metalowych w Kraśniku utworzona została na mocy zarządzenia Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 15 września 1948 roku o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego pod nazwa Kraśnicka Fabryka Wyrobów Metalowych (M.P. Nr 83 poz. 851). Zakład ten powstał na bazie Fabryki Amunicji Nr 2 w Dąbrowie Bór, której budowa został przerwana na skutek działań wojennych. W roku 1959 na podstawie zarządzenia nr 141 Ministra Przemysłu Ciężkiego w sprawie zmiany nazwy i podporządkowania przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: Kraśnicka Fabryka Wyrobów Metalowych dodano do dotychczasowej nazwy fabryki nazwisko patrona i od tej chwili oficjalna nazwa fabryki brzmiała: Kraśnicka Fabryka Wyrobów Metalowych im. Mariana Buczka. Dnia 10 grudnia 1969 roku Minister Przemysłu Maszynowego zarządzeniem nr 94/org/69 utworzył Kombinat Przemysłu Łożysk Tocznych "Prema -FŁT" z siedzibą w Kielcach w skład którego Fabryka weszła jako jeden z zakładów zachowując jednak swoją nazwę. 29 lutego 1972 roku dotychczasowa nazwa kobinatu została zmieniona na: Kombinat Przemysłu Łożysk Tocznych "Predom-FŁT". Z dniem 27 listopada 1972 roku zmieniono nazwę fabryki na Fabryka Łożysk Tocznych im Marian Buczka w Kraśniku. 5 listopada 1975 roku kombinat został rozwiązany, a fabryka stała się znów samoistnym zakładem.
Fabryka powstała i funkcjonował jako przedsiębiorstwo państwowe a jej siedziba znajdował się w Kraśniku.
Głównym przedmiotem działalności przedsiębiorstwa stała się produkcja wyrobów metalowych, a w szczególności łożysk. W roku 1951 wznowiono produkcję zbrojeniową. Od roku 1963 rozpoczęto produkcje łożysk wielkogabarytowych.
W chwili utworzenia bezpośredni nadzór nad przedsiębiorstwem objęło Zjednoczenie Przemysłu Precyzyjnego i Optycznego w Warszawie, zaś uprawnienia do nadzoru zwierzchniego powierzono Ministrowi Przemysłu i Handlu. W latach 1949-1952 nadzór bezpośredni sprawował początkowo Centralny Zarząd Przemysłu Maszynowego, a następnie Centralny Zarząd Przemysłu Obrabiarek i Narzędzi, zaś uprawnienia do nadzoru zwierzchniego powierzono po zlikwidowanym Ministerstwie Przemysłu i Handlu Ministrowi Przemysłu Ciężkiego. W roku 1951 wyodrębniono z Fabryki na rok czasu Zakłady Metalowe Kraśnik , których celem była produkcja zbrojeniowa i podporządkowano je pod bezpośredni nadzór Centralnemu Zarzadowi Wyrobów Precyzyjnych, a posredni Ministrowi Przemysłu Maszynowego. W roku 1953 połączone zakłady znalazł się z kolei pod bezpośrednim nadzorem Centralnego Zarządu Przemysłu Metalowego, a nadzór zwierzchni sprawował Minister Przemysłu Maszynowego. W roku 1955 fabrykę podporządkowano Ministrowi Przemysłu Motoryzacyjnego za pośrednictwem Centralnego Zarządu Wyrobów Precyzyjnych, a już rok później ponownie nadzór zwierzchni powrócił do Ministra Przemysłu Maszynowego choc nadzór bezpośredni się nie zmienił. W roku 1959 zwierzchni nadzór nad fabryką przejął Minister Przemysłu Ciężkiego a bezpośredni Zjednoczenie Przemysłu Wyrobów Precyzyjnych. Od 1969 roku nadzór bezposredni sprawowało Zjednoczenie Przemysłu Precyzyjnego "PREMA" , a nadzór nadrzędny Minister Przemysłu Maszynowego.
Karta A:
organizacja przedsiębiorstwa (sygn. 1-14), akty normatywne własne (sygn. 15-67, 107), księgi służb (sygn. 68-106), przepisy kancelaryjne (sygn. 108, 128-135), komisje własne (sygn. 109-122), konferencje i zjazdy (sygn. 123-125), komisje doraźne (sygn. 126-127), projektowanie i uruchomienie fabryki (sygn. 128-148), plany wieloletnie i roczne oraz sprawozdania (sygn. 149-213), skargi i zażalenia (sygn. 214-217), obchody uroczystości i jubileuszów (sygn. 218-221), audycje radiowęzła (sygn. 222-230), kontrole i zalecenia pokontrolne (sygn. 231-239), programy szkoleń zawodowych (sygn. 240-244), zatrudnianie i wynagradzanie (sygn. 245-261), sprawy socjalno-bytowe (sygn. 262-263), sprawy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy (sygn. 264-266), współzawodnictwo (sygn. 267-269), wynalazczość (sygn. 270-282), plany zagospodarowania przestrzennego (sygn. 283-285),plany techniczne budynków użyteczności publicznej oraz mieszkaniowe osiedla (sygn. 286-304), kredyty inwestycyjne (sygn. 305), sprawy przeciwpożarowe (sygn. 306-308), dokumentacja finansowa w tym bilanse (sygn. 309-321), rozwój produkcji (sygn. 322-326), protokoły z narad (sygn. 327-332), organizacja produkcji (sygn. 333-337), środki rzeczowe (sygn. 338-342), dokumentacja samorządu pracowniczego (sygn. 343-357), akta organizacji partyjnych i młodzieżówek (sygn. 358-367).
Karta B:
spis zdawczo-odbiorczy nr 1/1980 (seria 5) zawiera akta z zakresu planowania i sprawozdawczości z lat 1956-1965 (sygn. 1-105),
spis zdawczo-odbiorczy nr 1/1996 (seria 6) zawiera akta organizacyjne, plany i sprawozdania z lat 1948-1965 (sygn. 1-264),
spis zdawczo-odbiorczy nr 2/1996 (seria7) zawiera akta organizacyjne, plany i sprawozdania z lat 1966-1977 (sygn. 1-123),
spis zdawczo-odbiorczy nr 1/1998 (seria 8) zawiera plany i sprawozdania z lat 1952-1954 (sygn. 1-2),
spis zdawczo-odbiorczy nr 1/ 2001 (seria 9) zawiera wydawnictwa prasowe "Życie KFWM" z lat 1953-1993 (sygn. 1-48),
spis zdawczo-odbiorczy nr 1/2006 (seria 10) zawiera akty normatywne, normy wydane przez jednostkę własną, kroniki, kontrole zewnętrzne z lat 1953-1979 (sygn. 1-321),
spis zdawczo-odbiorczy nr 1/2010 (seria 11) zawiera taśmy i kasety filmowe z lat 1963-1996 (sygn. 1-29),
spis zdawczo-odbiorczy nr 1/2012 (seria 17, 18) zawiera wydawnictwo prasowe "Życie KFWM" oraz kroniki z lat 1969-1981 (sygn. 1-10),
spis zdawczo-odbiorczy nr 2/2012 (seria 12) zawiera fotografie z lat 1947-1980 (sygn. 1-11159),
spis zdawczo-odbiorczy nr 3/2012 (seria 13, 14, 15, 16) plany i sprawozdania, uchwały plenum i egzekutywy komitetu zakładowego, uchwały konferencji samorządu robotniczego, przyjęte projekty wynalazcze z lat 1950-1985 (sygn. 1-523),
spis zdawczo-odbiorczy nr 1/2013 (seria 19, 20, 21, 22, 23) zawiera albumy, księgi i sztandary z lat 1948-1981 (sygn. 1-23),
spis zdawczo-odbiorczy nr 2/2013 (seria 24) zawiera dokumentację związków zawodowych z lat 1975-1994 (sygn. 1-52),
spis zdawczo-odbiorczy nr 1/2014 (seria 25) zawiera materiały do audycji rozgłośni zakładowej z lat 1967-1971 (sygn. 1-50),
spis zdawczo-odbiorczy nr 2/2014 (seria 26) zawiera materiały do gazety zakładowej "Życie FŁT" z lat 1973-1992 (sygn. 1-6),
spis zdawczo-odbiorczy nr 1/2015 (seria 27) zawiera kroniki Zakładowego Domu Kultury KFWM w Kraśniku z lat 1949-1969 (sygn. 1-6);
spis zdawczo odbiorczy 1/2017 (seria 28)zawiera kroniki kolonii letnich z lat 1979-1993, 2005 (poz. 1-28);
spis nr 2 z 2017 r. (seria 29) zawiera rejestry spraw sądowych z lat 1956-1995 (poz. 1-2).
Spis nr 3 z 2017 (seria 30) zawiera akta osobowe byłych pracowników Fabryki z lat 1948 - 1966 (poz.. 1-276).
spis nr 1/2018 (seria 31) rejestr projektów racjonalizatorskich z lat 1953-1955 (poz.1)
spis nr 2/2018 (seria 32) albumy fotograficzne z lat 1963, 1971, 1979, 1995 (poz. 1-4)
- brak danych -
No. Name Units Dates Number of scans
Units without series 367 0
1 spis nr 1 (opracowany) 0 0
2 spis nr 2 (opracowany) 0 0
3 spis nr 3 (opracowany) 0 0
4 spis nr 4 (opracowany) 0 0
5 spis nr 5 264 1948-1965 0
6 spis nr 6 123 1966-1977 0
7 spis nr 7 2 1952-1954 0
8 spis nr 8 44 1953-1993 0
9 spis nr 9 213 1948-1973 0
10 spis nr 10 108 1973-1979 0
11 spis nr 11 29 1963-1996 0
12 spis nr 12 5271 1938-1990 0
13 spis nr 13 57 1954-1972 0
14 spis nr 14 23 1973-1980 0
15 spis nr 15 48 1950-1972 0
16 spis nr 16 395 1973-1985 0
17 spis nr 17 5 1975-1977 0
18 spis nr 18 5 1969-1981 0
19 spis nr 19 1 1972-1972 0
20 spis nr 20 8 1948-1973 0
21 spis nr 21 3 1954-1989 0
22 spis nr 22 1 1960-1980 0
23 spis nr 23 3 1971-1981 0
24 spis nr 24 52 1975-1994 0
25 spis nr 25 50 1967-1971 0
26 spis nr 26 6 1973-1992 0
27 spis nr 27 6 1949-1969 0
28 spis nr 28 28 1979-2005 0
29 spis nr 29 2 1956-1995 0
30 spis nr 30 0 0
31 spis nr 1/2018 1 1953-1955 0
32 spis nr 2/2018 4 1963-1995 0

Amount of archival material

13283

367

0

29.87

4.50

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.