Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Skarbowy w Kraśniku

Archiwum Państwowe w Lublinie Oddział w Kraśniku
- brak danych - [1919] 1923-1933, 1944-1950
- brak danych - 1919 - 1919
1923 - 1933
1944 - 1950
- brak danych - tak
administracja specjalna - skarbowość polski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Urząd Skarbowy Podatków i Opłat w Janowie Lubelskim po odzyskaniu niepodległości powołany został na mocy ustawy z dnia 31 lipca 1919 roku o tymczasowej organizacji władz i urzędów skarbowych (Dz. Praw. Nr 65 poz. 391). Akt ten powoływał urzędy skarbowe podatków i opłat oraz kasy skarbowe w każdym powiecie. Rozporządzenie wykonawcze do tej ustaw z dnia 23 lutego 1920 r. (Dz. U. R. P. Nr 15 poz. 81) ustanawiało siedzibę Starostwa jako siedzibę urzędów i kas skarbowych. Urząd Skarbowy dla powiatu janowskiego podlegał Izbie Skarbowej w Lublinie, która była bezpośrednio podległa Ministrowi Skarbu. Siedzibę powiatu janowskiego przeniesiono do Kraśnika w 1942 roku, jednak dopiero w roku 1945 (Dz. U. Nr 26, poz. 159) powołano powiat kraśnicki w miejsce istniejącego dotychczas powiatu janowskiego, wpłynęło to bezpośrednio na ustanowienie siedziby w Kraśniku dla Urzędu Skarbowego. W 1950 roku na mocy ustawy z dnia 20 marca 1950 r. o terenowych organach jednolitej władzy państwowej (Dz. U.R.P. Nr 14 poz. 130) zostały zniesione wszystkie urzędy skarbowe.
Janów a następnie od 1944 r. w Kraśniku - siedziba, powiat janowski a po zmianie nazwy kraśnickiego - teren działania.
Według rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 20 czerwca 1927 roku (Dz. U. Nr 66 poz. 588) do kompetencji urzędu skarbowego podatków i opłat należało: 1. wymiar podatków bezpośrednich i opłat skarbowych przy współudziale komisji podatkowych o ile odnośne ustawy to przewidywały, kontrola i przymusowe ściąganie podatków i opłat, 2. nadzór nad podatkami i opłatami obliczanymi i uiszczanymi przez osoby lub urzędy do tego powołane, 3. czuwanie nad przestrzeganiem ustaw podatkowych i stemplowych i wymierzanie kar i grzywien za ich przekroczenie, o ile karanie nie należało do władz sądowych.
Czynności urzędu skarbowego grupowane były w 4 działach: 1. podatku przemysłowego 2. dochodowego, wojskowego i majątkowego oraz od kapitałów i rent, 3. podatków realnych, 4. opłat stemplowych oraz podatku spadkowego i od darowizn. Kasy skarbowe podlegały Izbom Skarbowym, ale nadzór nad nimi sprawowany był bezpośrednio przez Izby Skarbowe lub za pośrednictwem urzędu skarbowego. Na czele urzędu skarbowego podatków i opłat stał naczelnik, który był odpowiedzialny za prawidłowy bieg spraw należących do zakresu działania urzędu, a przede wszystkim za terminowy i prawidłowy wymiar podatków i opłat skarbów oraz za sprawne ściąganie zaległości. Rozporządzeniem Ministra Skarbu z dnia 13 VIII 1931 r. (Dz. U. Nr 77 poz. 613) wprowadzono do zakresu działania urzędów skarbowych czynności rachunkowe i kasowe. Kierownicy urzędów skarbowych otrzymali tytuł inspektorów skarbowych (par. 55) i wyznaczani byli na to stanowisko przez Ministerstwo Skarbu. Inspektorzy skarbowi pod względem osobowym i służbowym podlegali prezesowi izby skarbowej. Zwiększony zakres czynności urzędów skarbowych. obejmował obecnie 5 odrębnych działów: 1. podatku przemysłowego 2. dochodowego, wojskowego, majątkowego oraz od kapitałów i rent 3. podatków realnych 4. opłat stemplowych oraz podatku spadkowego i od darowizn 5. Rachunkowo- kasowy. Ponadto od roku 1931 zmieniono nazwę urzędu skarbowego podatków i opłat i ustalano ją jako " urząd skarbowy". Przy tym należy nadmienić, że dział rachunkowo- kasowy urzędu skarbowego prowadziła kasa urzędu skarbowego, która stanowiła część składową tegoż urzędu. Zakres czynności urzędów skarbowych został powiększony w 1932 r. Czynności te grupowano w 6 działach: 1. podatku przemysłowego 2. dochodowego, wojskowego, majątkowego oraz od kapitałów i rent 3. podatków realnych 4. opłat stemplowych oraz podatku spadkowego i od darowizn 5. egzekucyjnym 6. rachunkowo kasowym. Taki stan organizacyjny urzędów skarbowych utrzymał się do 1950 r. Po wyzwoleniu kraju spod okupacji niemieckiej powołane zostały do życia urzędy skarbowe, podporządkowane izbom skarbowym w gestii Ministerstwa Skarbu. W 1945 r. wprowadzone zostały inspektoraty karno- skarbowe oraz podległe im brygady karno- skarbowe jako karne organa wykonawcze władz skarbowych. W 1950 r. czynności urzędu skarbowego przejął wydział finansowy Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Kraśniku.
księgi biorcze (sygn. 1-46), księgi kasowe, kredytowe, sum komunalnych (sygn. 47-53), ewidencja podatników i służbodawców (sygn. -54-65), kontrolka druków ścisłego zarachowania (sygn. 66), kontrolka ruchu akt (sygn. 67-68), dziennik korespondencyjny (sygn. 69), księga protokołów z zebrań członków oraz Zarządu Oddziału Związku Zawodowego Pracowników Skarbowych w Kraśniku (sygn. 70). - brak danych -

Amount of archival material

70

70

0

0.81

0.81

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.