Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta miasta Kocka

Archiwum Państwowe w Lublinie Oddział w Radzyniu Podlaskim
- brak danych - 1875-1950
- brak danych - 1875 - 1916
1919 - 1950
- brak danych - tak
administracja ogólna - akta miast i administracja miejska polski
niemiecki
rosyjski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Kock - miasto prywatne biskupów płockich, od XVI w. - Firlejów. Prawa miejskie otrzymało w 1417 r. W wyniku podziału Królestwa Polskiego dokonanego przez Komitet Urządzający w 1867 r. (Dz. P. K. P. t. 66, s. 279n.), miasto Kock znalazło się w powiecie łukowskim guberni siedleckiej. Utracone w 1870 r. prawa miejskie odzyskało dopiero w 1919 r. W okresie międzywojennym - województwo lubelskie. Lata 1939-1945 - dystrykt lubelski. W 1950 r. na mocy ustawy o terenowych organach jednolitej władzy państwowej (Dz. U. Nr 14, poz. 130) powołano Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Kocku.
Siedziba miasta - Kock.
Status prawny - administracja miejska.
Ustrój miast w Polsce przedrozbiorowej z reguły opierał się na prawie magdeburskim. Po uzyskaniu przywileju lokacyjnego władza w mieście przechodziła w ręce wójta dziedzicznego. Z czasem powstawała rada miejska reprezentujaca interesy mieszkańców i zależna, w przypadku miast prywatnych, od właściciela miasta. Wraz ze wzrostem znaczenia miast zwiększała się także rola rady miejskiej. Rada pełniła funkcje administracyjne, ustawodawcze, częściowo - sądowe. Liczba rajców była różna i zależała od wielkości miasta. Na ich czele stał burmistrz, zwykle zmieniający się co kwartał. W okresie Księstwa Warszawskiego w miastach mniejszych władzę sprawował burmistrz wraz z ławnikami i radą municypalną. Podstawę prawną organizacji władz miejskich stanowił dekret księcia Fryderyka Augusta z dn. 23 lutego 1809 r. (Dz. P. K.W. t. I, s. 227-236). Po ustanowieniu Królestwa Polskiego ustrój miasta został oparty na postanowieniach namiestnika z dn. 3 lutego 1816 r. i 30 maja 1818 r. (Dz. P. K. P. t. I, s. 2-103; t. II, s. 56-65). W 1843 r. urzędy municypalne zostały przekształcone w magistraty. Po upadku powstania styczniowego władze carskie zniosły stosunki dominialne w miastach na mocy ukazu z 1866 r., likwidując zależność miast prywatnych od byłych właścicieli. W 1869 r. przemianowano niektóre mniejsze miasta na osady i podporządkowano je zarządom gmin. W tym okresie magistraty miast uległy dalszym przekształceniom z organów samorządowych w administracyjne, uzależnione całkowicie od władz zaborczych. W okresie międzywojennym całokształt spraw związanych z organizacją samorządu miejskiego na terenie byłego zaboru rosyjskiego regulował dekret z dn. 4 lutego 1918 r. (Dz. P. R. P. Nr 13, poz. 140) oraz ustawa z dn. 23 marca 1933 r. (Dz. U. Nr 35, poz. 294). Podczas okupacji hitlerowskiej ustała działalność samorządu miejskiego; na czele miasta stał burmistrz komisaryczny. Zarządy miast podporządkowano całkowicie władzom okupacyjnym i zmuszano do pracy na rzecz okupanta. Po wyzwoleniu Krajowa Rada Narodowa wydała w dn. 11 września 1944 r. dekret o organizacji i działaniu rad narodowych (Dz. U. Nr 5, poz. 22) i dekret o organizacji i zakresie działania samorządu terytorialnego w dn. 23 listopada 1944 r. (Dz. U. Nr 14, poz. 74). Na ich podstawie powołano zarządy miejskie jako organy wykonawcze miejskich rad narodowych. W 1950 r, nastąpiła reorganizacja organów administracji i samorządu, w związku z ustawą o terenowych organach jednolitej władzy państwowej.
Akta z lat 1875-1916 - 34 j.a.:
Dział ogólno-organizacyjny (sygn. od 1 do 2): okólniki naczelnika miasta, zebrania gminne,
Dział finansowo-budżetowy (sygn. od 3 do 17): dochody i wydatki,
Dział administracyjny (sygn. od 18 do 34): szkoły początkowe, sprawy budowlane, sądowe, księgi ludności stałej, ewidencja paszportów wydanych mieszkańcom miasta;
Akta z lat 1919-1939 - 307 j.a.:
Dział ogólno-organizacyjny (sygn. od 35 do 106): normatywy, protokoły posiedzeń władz miejskich i ich komisji, sprawy osobowe, wybory do sejmu, senatu i władz samorządowych,
Dział finansowo-budżetowy (sygn. od 107 do 163): statystyka, budżety i sprawozdania z ich wykonania, księgi podatków i opłat miejskich,
Dział administracyjny (sygn. od 164 do 341): sprawy kontroli, strat wojennych (1920-1923), handlu, przedsiębiorstw miejskich, rolnictwa i leśnictwa, zdrowia i opieki społecznej, bezrobocia, szkół, stowarzyszeń i związków, wojskowe, bezpieczeństwa i porządku publicznego, budowlane, komunikacji, ewidencji mieszkańców;
Akta z lat 1939-1944 - 24 j.a.:
Dział ogólno-organizacyjny (sygn. 342)
Dział finansowo-budżetowy (sygn. od 343 do 360): budżety i sprawozdania z ich wykonania, księgi podatkowe,
Dział administracyjny (sygn. od 361 do 365): ewidencja kart rejestracyjnych przedsiębiorstw, spis gospodarstw, sprawy kontyngentów i tzw. daniny od ludności;
Akta z lat 1945-1950 - 81 j.a.:
Dział ogólno-organizacyjny (sygn. od 366 do 377): normatywy, protokoły posiedzeń władz miejskich i ich komisji, uchwały,
Dział finansowo-budżetowy (sygn. od 378 do 418): budżety miasta i przedsiębiorstw komunalnych, sprawozdania budżetowe, rejestry podatkowe ,
Dział administracyjny (sygn. od 419 do 446): ewidencja mieszkańców, sprawy gospodarki lokalowo-mieszkaniowej, wyznaniowe, zdrowia, oświaty, kultury, budowlane.
- brak danych -
No. Name Units Dates Number of scans
Units without series 446 5655

Amount of archival material

446

446

0

4.65

4.65

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -