Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta miasta Międzyrzeca Podlaskiego

Archiwum Państwowe w Lublinie Oddział w Radzyniu Podlaskim
- brak danych - 1851-1950 [1951-1957]
- brak danych - 1851 - 1950
1951 - 1957
- brak danych - tak
administracja ogólna - akta miast i administracja miejska polski
niemiecki
rosyjski
spis zdawczo-odbiorczy Yes - brak danych -
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Prawa miejskie Międzyrzec otrzymał przed 1477 r. W wyniku podziału Królestwa Polskiego, dokonanego przez Komitet Urządzający w 1867 r. (Dz. P. K. P. t. 66, s. 279n.), Międzyrzec znalazł się w powiecie radzyńskim guberni siedleckiej (w latach 1912-1915 - guberni chełmskiej). W lipcu 1915 r. Magistrat miasta Międzyrzeca został ewakuowany do Rosji. Od 1 lipca 1915 r. do 2 lipca 1918 r. funkcjonował w Charkowie na terenie Rosji. W okresie międzywojennym - województwo lubelskie, podczas okupacji - dystrykt lubelski. W 1950 r. na mocy ustawy o terenowych organach jednolitej władzy państwowej (Dz. U. Nr 14, poz. 130) powołano Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Międzyrzecu Podlaskim.
Siedziba miasta - Międyrzec Podlaski.
Status prawny - administracja miejska.
W okresie Księstwa Warszawskiego w miastach mniejszych władzę sprawował burmistrz wraz z ławnikami i radą municypalną. Podstawę prawną organizacji władz miejskich stanowił dekret księcia Fryderyka Augusta z dn. 23 lutego 1809 r. (Dz. P. K. W. t. I, s. 227-236). Po ustanowieniu Królestwa Polskiego ustrój miasta został oparty na postanowieniach namiestnika z dn. 3 lutego 1816 r. i 30 maja 1818 r. (Dz. P. K. P. t. I, s. 2-103; t. II, s. 56-65). W 1843 r. urzędy municypalne zostały przekształcone w magistraty. W 1866 r. władze carskie zniosły stosunki dominialne w miastach. W tym okresie magistraty miast uległy dalszym przekształceniom z organów samorządowych w administracyjne, uzależnione całkowicie od władz zaborczych. W okresie międzywojennym całokształt spraw związanych z organizacją samorządu miejskiego na terenie byłego zaboru rosyjskiego regulował dekret z dn. 4 lutego 1918 r. (Dz. P. R. P. Nr 13, poz. 140) oraz ustawa z dn. 23 marca 1933 r. (Dz. U. Nr 35, poz. 294). Podczas okupacji hitlerowskiej ustała działalność samorządu miejskiego; na czele miasta stał burmistrz komisaryczny. W 1944 KRN wydała 2 dekrety: w dn. 11 września dekret o organizacji i działaniu rad narodowych (Dz. U. Nr 5, poz. 22) oraz 23 listopada - dekret o organizacji i zakresie działania samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 14, zpo. 74). Na ich podstawie powołano zarządy miejskie jako organy wykonawcze miejskich rad narodowych. W 1950 r. nastąpiła reorganizacja organów administracji i samorządu.
Akta z lat 1873-1918:
Dział finansowy (33 j.a.): rejestry kasowe, dochody miasta, księgi kasowe, księgi podatkowe; Dział administracyjny (15 j.a.): rejestry wydanych paszportów, księgi meldunkowe mieszkańców;
Akta z lat 1919-1939:
Dział ogólno-organizacyjny (66 j.a.): sprawy organizacyjne urzędu, regulaminy, protokoły z posiedzeń Rady Miejskiej i Komisji, kontrole i lustracje, spisy wyborców, karty personalne radnych, wykazy personelu, akta osobowe, księga inwentarzowa; Dział finansowo-budżetowy (46 j.a.): budżety miasta, pożyczki, sprawozdania z wykonania budżetu, sprawozdania rachunkowe; Dział podatkowy (68 j.a.): księgi podatkowe, świadczenia drogowe; Dział administracyjny (19 j.a.): kontrola osób wysiedlonych, rejestr członków gminy wyznaniowej żydowskiej, spis ludności żydowskiej, wykazy mieszkańców, rejestry wydanych dowodów osobistych, rejestry przybywających i opuszczających gminę; Dział wojskowy (18 j.a.): kontrola rezerwistów, rejestry osiemnastoletnich, rejestry poborowych; Dział administracji społecznej (12 j.a.): przytułki miejskie, akcja sanitarno-porządkowa, zakłady opiekuńcze, fundacja Konstantego Czartoryskiego "Przytułek dla starców i kalek", budowa sierocińca; Dział oświaty i kultury (4 j.a.): gimnazjum kupieckie, dozór szkolny; Rolnictwo, handel i przemysł (12 j.a.): usprawnienia wodne, sprawy rolnictwa, popieranie przemysłu i handlu, sprawy targowicy, rzeźnia miejska; Dział komunalny (14 j.a.): podniesienie estetyki miasta, wykazy nowych domów, sprawy nieruchomości, drogi i place publiczne, fundusz drogowy, roboty brukarskie w mieście, melioracja i regulacja rzeki Krzny, protokoły z zebrań majstrów garncarskich; Dział sądowy (7 j.a.): kary sądowe, księga aresztowanych; Dział straży pożarnej (14 j.a.): kontrola pożarów;
Akta z lat 1939-1944:
Dział ogólno-organizacyjny (7 j.a.): okólniki, statuty, zarządzenia, ubezpieczenia i fundusz pracy; Dział finansowy (20 j.a.): budżet, pożyczki, sprawozdania rachunkowe; Dział podatkowy (11 j.a.): podatki miejskie, wykazy osób posiadających nieruchomości, podatek gruntowy, ewidencja prowadzących przedsiębiorstwa; Dział administracji społecznej (16 j.a.): ewidencja osób przybywających, księgi meldunkowe niestałych mieszkańców, opieka społeczna, wykończenie i odbudowa sierocińca, eksploatacja rzeźni, budowa elektrowni, kwatery wojskowe, kopalnia torfu;
Akta z lat 1944-1950:
Dział ogólno-organizacyjny (36 j.a.): okólniki i zarządzenia, protokoły z posiedzeń MRN, sesje sołtysów, komisje MRN, sprawy organizacyjne MRN, kontrole i inspekcje, sprawy osobowe, akta personalne pracowników; Dział finasnowo-budżetowy (45 j.a.): sprawozdania budżetowe, sprawy finansowe, budżet miasta, sprawozdania rachunkowe, księgi podatkowe, świadczenia w naturze; Dział administracyjny (15 j.a.): statystyka rolna, oświata i kultura, sprawy budowlane i odbudowy, akcja sanitarno-porządkowa;
Wydział Sądowy Magistratu Miasta Międzyrzeca z 1918 roku (30 j.a.): akta spraw cywilnych.
Dokumentacja nieopracowana: księgi ludności stałej, rejestry mieszańców miasta z lat 1871-1945.
- brak danych -
Show all units in the collection:
Units without series::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
38/24/0/-/1 O torgowojem soborie w gorodie Mieżiriecz w dochod gorodskoj kasy [Dochody kasy miejskiej] 1873 0
38/24/0/-/2 Rejestr 1895 0
38/24/0/-/3 Rejestr Mieżirieczkoj 1896 0
38/24/0/-/4 Kniga priechodjaszczich sum 1896 0
38/24/0/-/5 Rejestr Miezirieczeskoj gorodskoj kasy dla zapiski prichoda i rozchoda pierechodjajuszczich u diepozitnych sum 1899 0
38/24/0/-/6 Nastoknaja kniga Miezirieczskoj gorodskoj kasy dla zapiski prichoda i rozchoda sztatnych gorodskich sum 1900 0
38/24/0/-/7 Nastoknaja kniga Miezirieczskoj gorodskoj kasy dla zapiski prichida i rozchoda sztatnych gorodskich sum 1901 0
38/24/0/-/8 Kasowyj żurnal Miezirieczskoj gorodskoj kasy dla zapiski prichoda i rozchoda pieriechodjajuszczich dieportnych sum 1903 0
38/24/0/-/9 Otczet kasy goroda Mieziriecza po gorodskim smulnym i dieportnym sumam 1905 0
38/24/0/-/10 Otczet Miezirieczskoj gorodskoj kasy po gordskim smulnym i diepozitnymm symam 1906 0
38/24/0/-/11 Otczet Miezirieczskoj gorodskoj kasy po gorodskim smulnym i diepozytnym sumam 1907 0
38/24/0/-/12 Otczet Miezireczskoj gorodskoj kasy po gorodskim smulnym i diepozitnym sumam 1907-1908 0
38/24/0/-/13 Kasowyj żurnał dla zapiski sum Miezireczskoj gorodskoj kasy soglasno sum etoj kasy 1908 0
38/24/0/-/14 Rejestr depozitow pri Miezirieczskoj gorodskoj kasie 1908 0
38/24/0/-/15 Kontrol wruczennych dienieg pouczennych s poczty 1908 0
1 2 3 4 ... 14 15 16 17 18 ... 29 30 31 32

Amount of archival material

555

508

0

11.12

7.83

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -